Kehittäminen ja HTA

Kehittäminen

Lupa- ja valvontaviranomaisroolinsa lisäksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtäviksi on määritelty lääkealan kansallisen kehittämisen koordinointi, tutkimustehtävät ja lääkehoitojen arviointi.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan Fimea toimii yhteistyössä viranomaisten, yliopistojen, tutkimuslaitosten, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden sekä muiden alan toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kehittäminen sininen

Fimea

  • kokoaa, tuottaa, arvioi ja välittää tutkimukseen perustuvaa riippumatonta lääketietoa väestölle, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin.
  • kehittää lääkealan, lääkehuollon ja apteekkitoiminnan toimivuutta ja turvallisuutta.
  • tekee lääke-epidemiologista, lääketaloustieteellistä ja lääkepolitiikkaan liittyvää tutkimusta, sekä
  • tuottaa ja kokoaa lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja ja koordinoi tätä koskevaa yhteistyötä.