Kehittäminen aihekuva

Lääkeinformaation kehittäminen

Lääkeinformaation kehittäminen

 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kokoaa, tuottaa, arvioi ja välittää tutkimukseen perustuvaa riippumatonta lääketietoa väestölle, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin. Fimea myös vastaa kansallisen lääkeinformaatiotoiminnan pitkäjänteisestä suunnittelusta ja koordinoinnista.

Tämän toiminnan pohjaksi Fimea julkaisi Suomen ensimmäisen kansallisen lääkeinformaatiostrategian vuonna 2012. Strategia laadittin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Lääkeinformaatiostrategiassa huomioidaan sekä väestölle että terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun lääkeinformaation kehittäminen. Siinä kuvataan lääkeinformaatiotoiminnan hyvät käytännöt, puutteet ja haasteet. Lisäksi strategiassa nostetaan esiin toimenpide-ehdotuksia ja ehdotetaan yhteistyön lisäämistä lääkeinformaation kehittämisessä. Lääkeinformaatiostrategia ulottuu vuoden 2020 loppuun asti.

Lääkeinformaatiolla tarkoitetaan ”tietoa lääkkeistä ja lääkehoidoista, joka on kuluttajien ja terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla eri tietolähteistä joko kasvotusten, kirjallisesti tai sähköisten palveluiden (puhelin, Internet, televisio ja radio) kautta. Lääkeinformaatiota tuottavat esimerkiksi viranomaiset, terveydenhuollon ammattilaiset, lääketeollisuus ja potilasjärjestöt” (Lääkepolitiikka 2020).

 

Lisätietoa

Lisätietoa