Kansallinen riskilääkeluokitus

Kansallinen riskilääkeluokitus

Kansallinen riskilääkeluokitus listaa suuren riskin lääkkeet, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luokitus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, ja se auttaa tunnistamaan keskeiset suuren riskin lääkkeet eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Luokitus tukee lääkehoitoja koskevaa kliinistä päätöksentekoa sekä lääkehoitojen suunnittelua ja toteuttamista lääkehoitoprosessin eri vaiheissa.

Riskilääkeluokituksen laatimista ohjaa 13 hengen projektiryhmä, joka koostuu riskilääkkeisiin perehtyneistä lääketieteen, hoitotieteen ja farmasian asiantuntijoista. Luokituksen tietosisältö laaditaan Delfoi-tutkimusmenetelmällä. Tässä projektissa toteutetaan kolme kierrosta Delfoi-kyselyitä syksyn 2022 aikana. Vastaajiksi on valittu 61 riskilääkkeiden asiantuntijaa, jotka edustavat eri ammattiryhmiä. Kyselyissä haetaan yksimielisyyttä kansalliseen riskilääkeluokitukseen kuuluvista lääkkeistä ja lääkeryhmistä sekä lääkkeiden keskeisiä riskeistä ja niiden hallinnan keinoista. Projekti toteutetaan yhteistyössä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen kanssa.

Kansallinen riskilääkeluokitus julkaistaan valmistuttuaan alkuvuonna 2023 Fimean verkkosivuilla, ja se integroidaan myöhemmin osaksi Lääkehakua, kuten Lääke 75+ -tietokanta. Projektin aikana laaditaan myös suunnitelma tiedon integroimisesta päätöksenteon tukijärjestelmiin ja/tai potilas- ja asiakastietojärjestelmiin.

Kansallinen riskilääkeluokitus – julkaistaan keväällä 2023 1.	Luokitus keskeisistä suuren riskin lääkkeistä •	Sisältää lääkkeisiin ja lääkehoidon toteutukseen liittyvät keskeiset riskit •	Koottu konsensusmenetelmällä asiantuntijoiden kesken •	Ei huomioi yksittäisiä potilasryhmiä tai erikoisalakohtaisia lääkityksiä Kuva: lääkepakkauksia 2.	Palvelee laajasti  •	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöjä •	Terveydenhuollon ammattilaisia Kuva: terveydenhuollon ammattilainen 3.	Auttaa  •	Tunnistamaan keskeisiä suuren riskin lääkkeitä •	Varmistamaan niiden asianmukaisen käytön 3. Tukee  •	Lääkehoitoja koskevaa kliinistä päätöksentekoa •	Lääkehoitojen suunnittelua ja toteutusta  Kuva: lääkepakkauksia 4.	Suuren riskin lääkkeet  •	Eivät välttämättä aiheuta enempää vaaratilanteita kuin muut lääkkeet •	Virheellisesti käytettynä seuraukset voivat olla vakavia  •	Vakavat seuraukset ovat estettävissä tai lievennettävissä asianmukaisella lääkehoidon toteutuksella 5.	Lääkkeiden riskit perustuvat pääasiassa •	Lääkkeen ominaisuuksiin  •	Puutteisiin tai inhimilliseen virheeseen lääkkeen asianmukaisessa käytössä tai hoidon toteuttamisessa Kuva: EKG-käyrä ja lääkemääräys 6.	Luokitus ei lähtökohtaisesti huomioi •	Off-label käyttöä eli hyväksytystä tarkoituksesta poikkeavaa käyttöä •	Lääkkeiden aiheuttamia allergisia reaktioita •	Lääkkeiden tahallista väärinkäyttöä •	LASA- (look alike, sound alike) eli näköisnimisiä lääkkeitä Fimean logo Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen logo www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/kansallinen-riskilaakeluokitus

Usein kysytyt kysymykset

Lisätietoja

Lisätietoja

Elsi Similä, projektipäällikkö, Fimea, elsi.simila@fimea.fi, p. 029 522 3607

Projektityöryhmän kokoonpano:

Johanna Jyrkkä, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija, Fimea

Juho Wedenoja, kehittämisylilääkäri, Fimea 

Marianne Kuusisto, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Anne Halmetoja, erikoisproviisori, Eteva kuntayhtymä ja Helsingin yliopisto

Ari Ahola-Olli, Lääketieteen tohtori, asiantuntijalääkäri, Abomics Oy

Carita Linden-Lahti, vastaava proviisori (lääkitysturvallisuus), HUS

Esa Jämsen, geriatrian professori, Helsingin yliopisto

Lotta Schepel, Lääkitysturvallisuuskoordinaattori, HUS

Maarit Bärlund, ylilääkäri, Syöpätautien poliklinikka TAYS

Marja Härkänen, Apulaisprofessori (lääkitysturvallisuus ja hoitotiede), UEF

Outi Laatikainen, Tutkijatohtori, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala

Risto Huupponen, Kliininen farmakologi, professori emeritus, Turun yliopisto

Terhi Toivo, Lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, TAYS