Lääke75+

Lääke75+ -tietokannan tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Tietokanta sisältää luokittelun ja suosituksen lähes 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä.

Lääke75+ -tietokantaa ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja se on kaikkien käytettävissä Fimean verkkosivuilla.

Tietokannan sisältö

Lääkeaineet on luokiteltu muista terveydenhuollon tietokannoista tuttuihin A-, B-, C- ja D-luokkiin. Luokka kuvaa lääkeaineen soveltuvuutta 75 vuotta täyttäneiden käyttöön. Luokittelu on rakennettu kliinistä moniammatillista asiantuntemusta hyödyntävällä konsensusperiaatteella. Asiantuntijaryhmä myös päivittää tietokantaa jatkuvasti.

  • A (vihreä): Sopii iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää kuten nuoremmillakin potilailla. Ikääntymismuutokset eivät aiheuta muutoksia lääkeannokseen tai ottotiheyteen eikä haittavaikutusprofiili poikkea nuoremmista.
  • B (harmaa): Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho on vähäistä 75 vuotta täyttäneillä.
  • C (keltainen): Soveltuu varauksin iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää iäkkäillä, mutta lääkeannosta joudutaan joko pienentämään tai ottotiheyttä harventamaan jo lievän tai kohtalaisen munuaistoiminnan heikkenemisen tai merkittävän haitta- tai yhteisvaikutusriskin seurauksena.
  • D (punainen): Vältä käyttöä iäkkäillä. Käyttö on mahdollista erityistapauksissa tai kertaluonteisesti. Ikääntymismuutosten seurauksena iäkkäät altistuvat lääkeaineen haitallisille tai vaarallisille vaikutuksille. Haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn.

Lääkeainekohtainen seliteteksti sisältää tietoa lääkkeen vaikutuksista ja annostelusta sekä tyypillisimmistä haitta- ja yhteisvaikutuksista. Seliteteksteissä ei oteta huomioon hoitoaiheita eikä vasta-aiheita.

Tietokannan laadinnassa on huomioitu yleisimmät käytössä olevat iäkkäiden lääkehoidon kriteeristöt (Beers, STOPP/START, Laroche).

Tietokannan käyttö terveydenhuollossa

Tietokanta on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. On huomattava, että yksittäisen potilaan kohdalla saatetaan joutua käyttämään myös D-luokkaan kuuluvia lääkevalmisteita. Lääkehoito tulee aloittaa, muuttaa tai lopettaa lääkärin valvonnassa.

Lääkehakupalvelut:

Lääke75+ -tietokanta
Lääke75+ (pdf, koko tietokanta aakkosjärjestyksessä, päivitetty 20.8.2018)
Lääke75+ (pdf, D-luokan lääkkeet, päivitetty 20.8.2018)

Lääke75+ -tietokannan pdf-versio päivitetään kerran vuodessa.

Ladattavat logot:

Lääke75+ -logot (zip-paketti)

Logoja ei saa käyttää kaupalliseen käyttöön. Lisätietoja tarvittaessa viestinta@fimea.fi.

Lisätietoja