Tuotekohtainen riskienminimointimateriaali

Lääkevalmisteiden riskienhallintasuunnitelmiin kuuluu usein ns. riskienminimoinnin lisämateriaaleja (additional risk minimisation materials, esimerkiksi koulutusmateriaaleja, ohjeita lääkäreille ja potilaille, potilaskortteja, muistilistoja ym.).

Näiden tuotekohtaisten riskienhallintamateriaalien sisällöstä ja jakelusta sovitaan yhdessä lääkkeen myyntiluvan haltijan ja Fimean kanssa. Materiaalien tekijänoikeudet sekä vastuu sisällöstä ja jakelusta kuuluvat myyntiluvan haltijalle.

Ohjeistus tuotekohtaisen riskienminimointimateriaalin toimittamisesta (pdf)

Absenor (valproaatti)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 4.2.2015
Potilasopas (pdf) 4.2.2015

Abstral (fentanyyli)
Lääkkeenmääräämisopas (pdf) 7.9.2015
Potilaan ja omaisenopas (pdf) 7.9.2015

Aclasta (tsoledronihappo)
Lääkärin opas (pdf) 8.7.2016
Potilasopas (pdf) 8.7.2016
Potilaan muistutuskortti leuan osteonekroosista (pdf) 8.7.2016

Actos (pioglitatsoni)
Tiedote lääkärille (pdf) 19.1.2012
Ohjeita lääkärille (pdf) 19.1.2012

Adasuve (loksapiini)
Riskienhallintamateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 20.2.2014

Alli (orlistaatti)
Muistutuskortti apteekeille (pdf) 25.9.2013

Angiox (bivalirudiini)
Tietoja annostuksesta ja antotavoista (pdf) 12.11.2014
Annosteluohjeet:
Angioplastian (PCI) ja primaarisen angioplastian yhteydessä (pdf) 12.11.2014
Kiireellisen tai varhaisen vaiheen angioplastian yhteydessä (pdf) 12.11.2014

Arava (leflunomidi)
Erityisturvallisuustiedote lääkäreille (pdf) 12.3.2015
Erityitiedote potilaalle (pdf) 12.3.2015

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)
Esite terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf) 21.1.2016
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille (pdf) 21.1.2016

Aripiprazole ratiopharm (aripipratsoli)
Terveydenhuollon ammattilaisten tiedote (pdf) 4.3.2016
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille (pdf) 4.3.2016

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)
Esite terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf) 18.9.2015
Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille (pdf) 18.9.2015

Artiss ja Tisseel (liuokset kudosliimaa varten)
Easyspray- ja Duplospray paineensäätölaitteiden vaihto (pdf) 2.2.2015

Attentin (deksamfetamiini)
Opas reseptin kirjoittavalle lääkärille:
- Mahdollista web-pohjaista jakelua varten tehdyn koulutusohjelman esittely (pdf) 14.8.2015
- Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten (pdf) 14.8.2015
- Tarkistuslista hoidon jatkuvaan seurantaan mahdollisessa web-pohjaisessa jakelussa (pdf) 14.8.2015
Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta (pojat) (pdf) 14.8.2015
Deksamfetamiinihoidon jatkuva seuranta (tytöt) (pdf) 14.8.2015
Tiedote apteekkihenkilökunnalle (pdf) 14.8.2015
Tiedote vanhemmille/huoltajille (pdf) 14.8.2015

Aubagio (teriflunomidi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 3.10.2014
Potilaskortti (pdf) 3.10.2014

Blincyto (Blinatumomabi)
Lääkärin opas (pdf) 30.11.2015
Sairaanhoitajan opas (pdf) 30.11.2015
Apteekkihenkilökunnan opas (pdf) 24.5.2016
Potilaan ja hänestä huolehtivan henkilön opas (pdf) 30.11.2015
Potilaskortti (pdf) 30.11.2015

Bondronat (ibandronaatti)
Potilaskortti (pdf) 14.11.2016

Bosentan Accord (bosentaani)
Lääkärin opas (pdf) 8.1.2016
Potilaskortti (pdf) 8.1.2016

Bosentan Actavis (bosentaani)
Tietoa lääkärille (pdf) 6.3.2017
Potilaskortti (pdf) 6.3.2017

Bosentan Sandoz (bosentaani)
Tietoa lääkärille (pdf) 7.2.2017
Potilaskortti (pdf) 7.2.2017

Brinavess (vernakalantti)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 21.10.2015

CellCept (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille - Teratogeenisuusriski (pdf) 19.2.2016
Potilasopas - Tietoa sikiölle aiheutuvista riskeistä (pdf) 19.2.2016

Cimzia (sertolitsumabipegoli)
Opas lääkärille (pdf) 29.1.2015
Potilaskortti (pdf) 29.1.2015

Cinryze (C1-inhibiittori)
Tiedote (pdf) 6.3.2014
Ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 6.3.2014
Potilasohje (pdf) 6.3.2014

Colobreathe (kolistimetaatti)
Käyttöohjeet (pdf) 1.2.2017

Concerta (metyylifenidaatti)
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten (pdf) 24.11.2014
Määräämisohjeet lääkäreille (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio (pdf) 24.11.2014

Cubicin (daptomysiini)
Annostusohje (pdf) 9.9.2016
Antibioottiherkkyysmääritys (pdf) 9.9.2016

Darzalex (daratumumabi)
Ohjeet terveydenhuollon ammattialisille (pdf) 28.2.2017
Ohjeet sairaalan veripalveluyksikölle (pdf) 28.2.2017
Potilaskortti (pdf) 28.2.2017

Daxas (roflumilasti)
Ohje lääkärille (pdf) 27.8.2013
Potilaskortti (pdf) 27.8.2013

Dehydrobenzperidol (droperidol)
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 10.10.2016

Deprakine (valproaatti)
Tiedote (pdf) 15.7.2016
Potilaskortti (pdf) 15.7.2016
Potilasopas (pdf) 4.2.2015
Terveydenhuollon ammattilaisten opas (pdf) 4.2.2015

Duodopa (levodopa+karbidopa)
Keskeiset tiedot PEG J-letkun valmistelusta asetuksesta ja jälkihoidosta (pdf) 26.9.2016
Kysymyslista hoitohenkilökunnan avuksi potilaan Duodopa-hoidon seurantaan (pdf) 16.12.2016
Potilaan taskuopas (pdf) 17.11.2015

Ebetrex (metotreksaatti)
Potilaan opas (pdf) 5.6.2016

Effentora (fentanyyli)
Lääkärin opas (pdf) 5.2.2013
Ohjeet annostitrausta varten (pdf) 5.2.2013
Potilaan ja omaisen opas (pdf) 5.2.2013
Kysymyksiä ja vastauksia potilaille ja heidän hoidostaan vastaaville henkilöille (pdf) 5.2.2013
Kipupäiväkirja (pdf) 5.2.2013

Elidel (pimekrolimuusi)
Koulutusmateriaali lääkärille (pdf) 7.3.2017

Eligard (leuproreliini)
Käyttöohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 7.7.2015

Eliquis (apiksabaani)
Määrääjän opas (pdf) 18.4.2016
Potilaskortti (pdf) 20.2.2017

ellaOne (ulipristaaliasetaatti)
Muistutuskirje raskausrekisteristä (pdf) 4.1.2017

Elvanse (lisdeksamfetamiinidimesilaatti)
Lääkemääräystyökalu terveysalan ammattilaisille EU:ssa (pdf) 30.4.2014
Tarkistuslista 1 ennen lääkkeen määräystä (pdf) 30.4.2014
Tarkistuslista 2 hoidon jatkuvaan seurantaan (pdf) 30.4.2014

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille munuaistoiminnan hallintaan ja annoksen säätämiseen (pdf) 27.4.2017

Enbrel (etanersepti)
Pistosohjausopas (pdf) 15.8.2016
Potilasmuistikirja (pdf) 15.8.2016
Potilaan turvallisuuskortti (pdf) 20.12.2016

Entyvio (vedolitsumabi)
Lääkärin opas (pdf) 28.5.2014
Potilaskortti (pdf) 28.5.2014

Envarsus (takrolimuusi)
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 24.11.2015
Potilaskortti (pdf) 24.11.2015

Erivedge (vismodegibi)
Terveydenhuollon ammattilaisen muistutuskortti (pdf) 9.3.2017
Raskaudenehkäisyohjelma (pdf) 9.3.2017
Raskaudenilmoituslomake (pdf) 9.3.2017
Potilaan muistutuskortti (pdf) 9.3.2017
Potilasopas raskaudenehkäisemisestä (pdf) 9.3.2017
Potilasohjauksen vahvistuslomake (pdf) 9.3.2017

Esbriet (pirfenidoni)
Turvallisuutta koskeva tarkistuslista lääkäreille (pdf) 24.9.2015

Eviplera (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Aikuisten HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Saatekirje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 1.10.2016
- Koulutusesite (pdf) 11.9.2014

Exelon (rivastigmiini)
Käyttöohjeet ja lääkityspäiväkirja (pdf) 20.10.2016

Exjade (deferasiroksi)
Lääkärinopas (pdf) 14.3.2017
Potilaan opas (pdf) 14.3.2017

Eylea (aflibersepti)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 25.10.2016
Potilaan opas:
- verkkokalvon haaralaskimotukoksen hoidossa (pdf)
- verkkokalvon keskuslaskimotukoksen hoidossa (pdf) 9.10.2015
- diabeettisen makulaturvotuksen hoidossa (pdf) 9.10.2015
- kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa (pdf) 9.10.2015
- likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa (pdf) 28.1.2016

Farydak (panobinostaatti)
Lääkityskortti
- Hoitojaksot 1-8 (bortetsomibi kaksi kertaa viikossa) (pdf) 3.11.2015
- Hoitojaksot 9-16 (bortetsomibi kerran viikossa) (pdf) 3.11.2015

Firmagon (degareliksi)
Ohje käyttöönvalmistusta ja annostelua varten (pdf) 8.10.2015

Gilenya (fingolimodi)
Lääkärin muistilista (pdf) 11.4.2016
Potilaan muistikortti (pdf) 11.4.2016

Hemangiol (propranololi)
Hoito-opaslehtiö (pdf) 6.1.2015
Käyttöopas (pdf) 6.1.2015
Huoltajan opas (pdf) 6.1.2015

Humalog (lisproinsuliini)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 31.8.2016
Potilastiedote (pdf) 1.6.2015

Humira (adalimumabi)
Potilaskortti
- aikuiset (pdf) 6.9.2016
- lapset (pdf) 17.8.2015

Hyqvia (immunoglobuliini+hyaluronidaasi)
Ohjeet lääkärille (pdf) 26.5.2014
Tietoa potilaille (pdf) 26.5.2014

Ibandronic acid Accord (ibandronihappo)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 19.8.2016

Iclusig (ponatinibi)
Tärkeää turvallisuustietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 5.4.2017

Imlygic (talimogeenilaherparepveekki)
Lääkärin opas (pdf) 19.1.2016
Potilaan ja hänen läheistensä opas (pdf) 19.1.2016
Potilaskortti (pdf) 19.1.2016

Imnovid (pomalidomidi)
Raskaudenehkäisyohjelman yhteenveto (pdf) 12.12.2013

Incresync (alogliptiini+pioglitatsoni)
Opas lääkäreille (pdf) 26.6.2014

InductOs (dipotermin alpha)
Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusmateriaali (pdf) 5.6.2015

Inflectra (infliksimabi)
Turvallisuustietoa lääkettä määrääville lääkäreille (pdf) 29.10.2013
Käyttö lapsilla, joilla on tulehduksellinen suolistosairaus (IBD) (pdf) 29.10.2013
Seulontakortti (pdf) 29.10.2013
Infuusiokortti (8 viikon välein) (pdf) 29.10.2013
Infuusiokortti (6-8 viikon välein) (pdf) 29.10.2013

Instanyl (fentanyyli)
Määräämisohje lääkärille (pdf) 17.10.2016
Määräämisohje lääkärille, kerta-annospakkaus (pdf) 17.10.2016
Käyttöopas potilaalle (pdf) 17.10.2016
Käyttöopas potilaalle, kerta-annospakkaus (pdf) 17.10.2016
Toimittamisohje apteekeille (pdf) 17.10.2016
Toimittamisohje apteekeille, kerta-annospakkaus (pdf) 17.10.2016

Intuniv (guanfasiini)
Tietoja lääkkeen määrääjille (pdf) 18.4.2016
Lomake potilaiden jatkuvaan seurantaan guanfasiinihoidon aikana (pdf) 18.4.2016
Tarkistuslista 1: Tarkistuslista käytettäväksi ennen guanfasiinihoidon aloittamista (pdf) 18.4.2016
Tarkistuslista 2: Tarkistuslista potilaiden jatkuvaan seurantaan ja turvallisuuden hallintaan guanfasiinihoidon aikana (pdf) 18.4.2016

Ionsys (fentanyyli, transdermaalinen valmiste)
Tarkistuslista terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 19.2.2016

Isotretinoin Actavis (isotretinoiini)
EU Core koulutusmateriaali
- Lääkärin opas isotretioniinin määräämiseen (pdf) 14.10.2016
- Lääkärin tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille (pdf) 14.10.2016
- Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiinin käyttöön (pdf) 14.10.2016
- Potilaan opas isotretinoiinin käyttöön (pdf) 14.10.2016
- Vahvistuslomake naispotilaalle (pdf) 14.10.2016
- Yleinen vahvistuslomake potilaille (pdf) 14.10.2016

Isotretinoin Orifarm (isotretinoiini)
Tietoja lääkärille (pdf) 26.10.2016
Tietoja potilaalle (pdf) 26.10.2016

Isotretinoin Orion (isotretinoiini)
Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma
- Lääkärin opas (pdf) 10.7.2015
- Lääkärin tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille (pdf) 10.7.2015
- Apteekkihenkilökunnan opas (pdf) 10.7.2015
- Potilaan opas (pdf) 10.7.2015

Isotretinoin ratiopharm (isotretinoiini)
Ohjeet lääkärille (pdf) 17.9.2015
Potilasohje (pdf) 17.9.2015

Jaydess (levonorgestreeli)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Jaydess- ja Mirena-hormonikierukoiden eroista (pdf) 11.3.2014
Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta (pdf) 11.3.2014

Jetrea (okriplasmiini)
Potilasopas (pdf) 23.3.2016

Jinarc (tolvaptaani)
Terveydenhuollon ammattilaisen esite (pdf) 31.3.2017
Hoidon tarkistuslista hoidon aloitukseen (pdf) 31.3.2017
Potilasesite (pdf) 31.3.2017

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 8.11.2016

Kanuma (sebelipaasialfa)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 3.11.2015

Ketiapiini rinnakkaisvalmisteet (Accord, Actavis, Mylan, Orion, Ratiopharm, Sandoz)
Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä ketiapiinifumaraatti sekä ketiapiini säädellysti vapautuva‐valmisteita (pdf) 3.6.2016

Ketipinor (ketiapiini)
Ketipinor ja metaboliset muutokset -kortti terveydenhoitohenkilöstölle (pdf) 6.3.2015

Keytruda (pembrolitsumabi)
Esite terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 6.9.2016
Potilasopas (pdf) 6.9.2016
Potilaskortti (pdf) 6.9.2016

Kineret (anakinra)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 9.6.2016
Potilaan ja omaisen opas (pdf) 9.6.2016

Kivexa (abakaviiri ja lamivudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf) 10.10.2016

Kyleena (levonogestreeli)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 2.3.2017

Lariam (meflokiini)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 28.5.2013
Potilaskortti (pdf) 28.5.2013
Patient alert card (pdf) 28.5.2013

Leflunomide Medac (leflunomidi)
Esite lääkärille (pdf) 9.3.2015

Lemilvo (aripipratsoli)
Esite terveydenhuollon ammatilaisille - Usein kysytyt kysymykset (pdf) 25.8.2015
Potilaan/omaisen tiedote (pdf) 25.8.2015

Lemtrada (alemtutsumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 17.10.2013
Muistilista valmisteen määräämistä varten (pdf) 17.10.2013
Potilaan opas (pdf) 17.10.2013
Potilasvaroituskortti (pdf) 17.10.2013

Lixiana (edoksabaani)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 30.6.2016
Potilaskortti (pdf) 30.6.2016

Lucentis (ranibitsumabi)
Tiivistelmä lääkäreille (pdf) 22.12.2014
Tiivistelmän lisälehti (pdf) 22.12.2014
Potilasesite silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan (pdf) 22.12.2014
Potilasesite diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen (pdf) 22.12.2014
Potilasesite patologisesta likitaittoisuudesta johtuvan silmän suonikalvon uudissuonittumisen aiheuttaman näkökyvyn heikkenemiseen (pdf) 22.12.2014
Potilasesite verkkokalvon laskimotukoksesta johtuvan makulaturvotuksen aiheuttamaan näkökyvyn heikentymiseen (pdf) 22.12.2014

MabThera (rituksimabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 5.3.2014
Vertailukortti (pdf) 5.3.2014

Medabon (misoprostoli)
Lääkärin tarkistuslista (pdf) 7.4.2015
Potilaskortti (pdf) 7.4.2015

Medikinet (metyylifenidaatti)
Määräämisohjeet lääkäreille (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaatin tarkistuslista hoidon seurantaa varten (pdf) 24.11.2014
Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seurantakaavio (pdf) 24.11.2014

Methylphenidate Sandoz (metyylifenidaatti)
Määräämisohjeet lääkäreille (pdf) 23.3.2016
Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista (pdf) 23.3.2016

Mircera (metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beeta)
Lääkärin opas (pdf) 19.11.2014

Misoone (misoprostoli)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.1.2013
Potilaan opas (pdf) 14.1.2013

Multaq (dronedaroni)
Tietokortti (pdf) 5.12.2012
Lääkärin muistilista (pdf) 5.12.2012

Mycamine (mikafungiini)
Lääkärin muistilista (pdf) 11.9.2015
Lääkkeenanto- ja seurantaopas (pdf) 9.12.2016

Myfenax (mykofenolaattimofetiili)
Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille (pdf) 27.5.2016
Opas potilaalle (pdf) 27.5.2016

Myfortic (mykofenolaatti)
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 25.5.2016
Potilasopas (pdf) 25.5.2016

Nebido (testosteroniundekanoaatti)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.3.2014

Neotigason (asitretiini)
Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma:
- Lääkärin opas (pdf) 27.9.2016
- Lääkärin tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille (pdf) 27.9.2016
- Apteekkihenkilökunnan opas (pdf) 27.9.2016
- Potilaan opas (pdf) 27.9.2016
- Vahvistuslomake naispotilaille (pdf) 27.9.2016
- Vahvistuslomake miespuolisille potilaille (pdf) 27.9.2016

NeuroBlock (botuliinitoksiini tyyppi B)
Tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja lääkäreille (pdf) 7.12.2016
Potilaan opas (pdf) 7.12.2016

Nexobrid (bromelaiinilla rikastettu proteolyyttisten entsyymien konsentraatti)
Koulutusmateriaali lääkärille ja hoitoalan ammattilaisille (pdf) 16.5.2014

Nplate (romiplostiimi)
Potilaiden valinta ja koulutus kotipistoshoidossa v.2.0 (pdf) 26.2.2015
Kotipistoshoidon tarkistuslista (pdf) 15.1.2013
Potilaan ohjelehtiö kotipistoshoitoon (pdf) 15.1.2013
Potilaan pikaopas kotipistoshoitoon (pdf) 15.1.2013
Potilaan pistospäiväkirja (pdf) 15.1.2013

Obizur (susoktokogialfa)
Ohje annoksen laskemiseen (pdf) 10.10.2016

Opdivo (nivolumabi)
Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas v.5.1 (pdf) 9.3.2017
Potilaskortti (pdf) 9.3.2017

Opsumit (masitentaani)
Tarkistuslista lääkärille (pdf) 19.6.2014
Usein kysytyt kysymykset (pdf) 19.6.2014

Orlistat Sandoz (orlistaatti)
Farmaseutin tuotekortti (pdf) 22.2.2016
Tietoa käyttäjälle (pdf) 22.2.2016

Orlistat Stada (orlistaatti)
Ohjeita käyttäjälle (pdf)10.9.2013

Orudis 2.5% geeli (ketoprofeeni)
Lääkärin muistilista (pdf) 20.4.2016
Potilasohje (pdf) 20.4.2016

Pamidronatdinatrium Hospira (pamidronaatti)
Potilaskortti (pdf) 25.10.2016

Pamifos (pamidronaatti)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 9.11.2016

Paracetamol Actavis (parasetamoli)
Turvallisen käytön ohjeet (pdf) 24.9.2013
Annostaulukko (pdf) 24.9.2013

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml (parasetamoli)
Annostusohje (pdf) 12.1.2016
Annoslaskuri (pdf) 12.1.2016

PecFent (fentanyyli)
Lääkärin opas (pdf) 27.10.2016
Apteekkihenkilökunnan opas (pdf) 27.10.2016
Potilasopas (pdf) 27.10.2016

Pioglitazone Accord (pioglitatsoni)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 9.4.2013

Portrazza (nesitumumabi)
Tiedote lääkäreille tärkeimmistä Portrazza-valmisteeseen liittyvistä riskeistä (pdf) 19.5.2016

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti)
Lääkkeen määrääjän opas
- Aivohalvausten ehkäisyyn eteisvärinäpotilaille sekä syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon ja uusiutumisen ehkäisyyn aikuisille (pdf) 9.5.2016
- Laskimotromboembolioiden primaaripreventioon (pdf) 9.5.2016

Procysbi (merkaptamiini)
Tarkistuslista lääkäreille (pdf) 2.11.2015
Procysbi-hoitoon liittyvän epäillyn haittavaikutuksen seurantalomake:
- Enkefalopatian tarkkaa seurantaa varten (pdf) 2.11.2015
- Ehlers-Danlosin kaltaisten haittavaikutusten seurantaan (pdf) 2.11.2015
- Fibrotisoivaan kolonopatiaan viittaavien oireiden seurantaan (pdf) 2.11.2015
- Lomake raskauden seurantaan procysbihoidon jälkeen (pdf) 2.11.2015

Prolia (denosumabi 60 mg)
Tiedote (pdf) 9.7.2015
Potilaan muistutuskortti (pdf) 9.7.2015

Pronaxen (naprokseeni)
Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta (pdf) 1.6.2016
Potilaan opas (pdf) 1.6.2016
Käyttöön liittyvät ohjeet (pdf) 1.12.2015

Protelos (strontium ranelaatti)
Lääkärin opas (pdf) 22.7.2014
Lääkärin tarkistuslista (pdf) 22.7.2014
Potilaskortti (pdf) 22.7.2014

Qutenza (kapsaisiini) 11.12.2015
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 11.12.2015

Remicade (infliksimabi)
Turvallisuustietolomake (pdf) 17.6.2016
Potilaskortti (pdf) 17.6.2016

Remsima (infliksimabi)
Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille
- Tulehduksellista suolistosairautta sairastavien lasten hoito (pdf) 11.10.2013
- Turvallisuustoimenpiteet (pdf) 11.10.2013
- Infuusiokortti (pdf) 11.10.2013
- Potilaiden seulontalomake (pdf) 11.10.2013

Revatio (sildenafiili)
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 10.7.2015
Tietojenkeruulomake (pdf) 10.7.2015

Revolade (eltrombopagi)
Käytännönopas terveydenhoitohenkilöstölle (pdf) 1.4.2016
Turvallisuusopas terveydenhoitohenkilöstölle (pdf) 1.4.2016
Käytännönopas potilaalle (pff) 1.4.2016
Hoitopäiväkirja potilaalle (pdf) 1.4.2016
Potilaan taskukortti (pdf) 1.4.2016

RoActemra (tosilitsumabi)
Tärkeää tietoa tehosta ja turvallisuudesta (pdf) 6.2.2015
Lääkkeen annostelu ja anto-ohjeet (pdf) 6.2.2015
Potilasopas (pdf) 6.2.2015
Potilaskortti (pdf) 6.2.2015

Ruconest (alfakonestaatti) 21.6.2016
Valmisteen immunologiset arvioinnit - Lääkäreille suunnattu koulutusmateriaali (pdf) 21.6.2016
Potilaskortti (pdf) 21.6.2016

Seroquel ja Seroquel Prolong (ketiapiini)
Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä Seroquel- ja Seroquel Prolong-valmistetta (pdf) 31.5.2016

Soliris (ekulitsumabi)
Rokotustodistus (pdf) 5.11.2014
Lääkärin opas hoidon määräämiseen potilaille, joilla on
- atyyppinen hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (aHUS) (pdf) 22.6.2016
- kohtauksittainen yöllinen hemoglobinuria (paroksysmaalinen nokturnaalinen hemoglobinuria, PNH) (pdf) 22.6.2016

SonoVue (rikkiheksafluoridi)
Koulutusmateriaali (pdf) 20.11.2014

Stamaril (keltakuumevirus)
Esite terveydenhuollon ammattilaisille keltakuumeen tunnistusohjelmasta sekä tärkeimmät turvallisuustiedot (pdf) 23.5.2014

Stayveer (bosentaani)
Lääkärin tietopaketti (pdf) 5.1.2017
Potilaan muistutuskortti (pdf) 5.1.2017

Stelara (ustekinumabi)
Lääkärin opas (pdf) 1.12.2016
Potilasohje (pdf) 1.12.2016

Steozol (tsoledronihappo)
Ohjeet potilaalle ja hammaslääkärille (pdf) 22.1.2015

Strattera (atomoksetiini)
Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten (pdf) 24.4.2015

Strensiq (asfotaasialfa)
Opas pistoshoitoon lapsipotilaiden vanhemmille ja hoitajille (pdf) 15.12.2015
Opas kotipistoshoitoon potilaille (pdf) 15.12.2015

Stribild (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Koulutusesite ja kreatiinipuhdistumalaskuri (pdf) 11.9.2014

Syproteroni-etinyyliestradioli-valmisteet (CPA+EE)
Tiedote (pdf) 7.7.2014
Tarkistuslista (pdf) 7.7.2014
Potilaskortti (pdf) 7.7.2014

Tarceva (erlotinibi)
Lääkärin opas (pdf) 14.10.2016

Tasigna (nilotinibi)
Tiedote lääkärille (pdf) 20.10.2015
Lääkärin opas (pdf) 20.10.2015
Potilasohje (pdf) 20.10.2015

Tasmar (tolkaponi)
Potilaspäiväkirja (pdf) 26.11.2014

Tenofovir disoproxil Mylan (tenofoviiridisoproksiilifumaraatti)
Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille munuaistoiminnan hallintaan ja annoksen säätämiseen (pdf) 27.4.2017

Toctino (alitretinoiini) 31.3.2015
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 31.3.2015
Raskaudenehkäisyohjelma
- Ohjeet lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle (pdf) 31.3.2015
- Potilasesite (pdf) 31.3.2015
- Tietoa raskauden ehkäisystä (pdf) 31.3.2015
- Naispotilaiden kirjallinen vakuutus potilasinformaation vastaanottamisesta ja ymmärtämisestä (pdf) 31.3.2015
Potilaskortti (pdf) 31.3.2015

Toujeo (glargininsuliini)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 9.6.2015
Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 9.6.2015
Opas potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle (pdf) 9.6.2015

Tracleer (bosentaani)
Lääkärin tietopaketti (pdf) 21.5.2015
Potilaan muistutuskortti (pdf) 21.5.2015

Tresiba (degludekinsuliini)
Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 15.10.2013
Potilasesite (pdf) 15.10.2013

Triumeq (abakaviiri, dolutegraviiri ja lamivudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf) 10.10.2016

Trizivir (abakaviiri, lamivudiini ja tsidovudiini)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf) 10.10.2016

Trobalt (retigabiini)
Ohjeet lääkärille (pdf) 8.3.2016

Truvada (tenofoviiridisoproksiilifumaraattia sisältävät lääkevalmisteet)
Aikuisten HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Koulutusesite ja kreatiinipuhdistumalaskuri (pdf) 11.9.2014
Tärkeitä Truvada-valmisteen turvallisuustietoja altistusta edeltävän estohoidon käyttöaiheessa
- Tarkistuslista lääkkeen määrääjille (pdf) 9.2.2017
- Tärkeää tietoa turvallisuudesta (pdf) 9.2.2017
- Potilasohje (pdf) 9.2.2017
- Muistutuskortti (pdf) 9.2.2017

Tsoledronihappo Hameln (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 24.11.2016

Tsoledronihappo Medac (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 26.11.2015

Tsoledronihappo SUN (tsoledronihappo)
Tärkeitä asioita hoidosta (pdf) 17.4.2014
Potilasopas (pdf) 17.4.2014

Tysabri (natalitsumabi)
Tiedote ja hoito-ohje lääkäreille v.16 (pdf) 8.7.2016
Tysabri-valmistetta käyttävän potilaan seurantakortti (pdf) 26.4.2017
Tysabri-hoidon aloittamista koskeva tiedotelomake (pdf) 8.7.2016
Tysabri-hoidon jatkamista koskeva tiedotelomake (pdf) 8.7.2016
Tysabri-hoidon lopettamista koskeva tiedotelomake (pdf) 8.7.2016

Uptravi (seleksipagi)
Tietopaketti Uptravi-hoidon aloituksesta ja titrauksesta terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.11.2016
Titrausohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 14.11.2016
Potilaan titrausopas (pdf) 14.11.2016

Valdoxan (agomelatiini)
Potilaan opas (pdf) 27.11.2014
Lääkärin opas (pdf) 25.11.2016

Vectibix (panitumumabi)
Lääkärin ohjekirja v.7.0 (pdf) 15.2.2016

Velcade (bortetsomibi)
Annoslaskuri (pdf) 1.7.2014
Annostus yhdistelmähoidossa (pdf) 1.7.2014

Venofer (i.v. rautavalmiste) 10.11.2014
Lääkärin opas (pdf)
Potilaan opas (pdf)

Vfend (vorikonatsoli)
Lääkärin muistilista (pdf) 12.8.2014
Potilaskortti (pdf) 12.8.2014

Viread (tenofoviiridisoproksiilifumaraatti)
Aikuisten hepatiitti-B-virusinfektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Koulutusesite ja kreatiinipuhdistumalaskuri (pdf) 11.9.2014
Pediatristen potilaiden hepatiitti-B-virusinfektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Koulutusesite (pdf) 1.10.2016
Aikuisten HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Koulutusesite ja kreatiinipuhdistumalaskuri (pdf) 11.9.2014
Pediatristen potilaiden HIV-infektion hoitoa ja munuaisten toimintaa koskeva koulutusesite
- Koulutusesite (pdf) 11.9.2014

Volibris (ambrisentaani)
Tarkistuslista lääkäreille ennen lääkkeen määräämistä (pdf) 4.2.2016
Tietoja terveydenhuollon ammattilaiselle (pdf) 4.2.2016
Tietovihkonen potilaille, joille on määrätty Volibris-valmistetta (pdf) 4.2.2016
Tietolehtinen Volibrista käyttävien naisten miespuolisille kumppaneille (pdf) 4.2.2016

Voriconazole Accord (vorikonatsoli)
Tiedote (pdf) 23.9.2016
Kysymys- ja vastausesite terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 23.9.2016
Muistilista terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 23.9.2016
Potilaskortti (pdf) 23.9.2016

Voriconazole Orion (vorikonatsoli)
Tarkistuslista terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf) 15.8.2016
Kysymyksiä ja vastauksia terveydenhuoltohenkilöstölle (pdf) 15.8.2016
Potilaskortti (pdf) 15.8.2016

Voriconazole Sandoz (vorikonatsoli)
Terveydenhuollon ammattilaisen muistilista (pdf) 3.10.2016

VPRIV (velagluseraasialfa)
Tietoja lääkkeen määrääjille (pdf) 8.7.2016
Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu koulutusmateriaali (pdf) 8.7.2016
Potilaille tarkoitettu koulutusmateriaali (pdf) 8.7.2016

Xalkori (kritsotinibi)
Opas lääkärille (pdf) 31.1.2017
Potilaan opas (pdf) 31.1.2017
Potilaskortti (pdf) 31.1.2017

Xarelto (rivaroksabaani)
Lääkkeen määrääjän opas (pdf) 19.1.2016

Xgeva (denosumabi 120 mg)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 17.7.2015

Xiapex (clostridium histolyticum -kollagenaasi)
Koulutusopas Peyronien taudin hoitoon (pdf) 23.2.2015
Koulutusopas Dupuytrenin kontraktuuran hoitoon (pdf) 5.10.2016

Xyrem (natriumoksibaatti)
Tarkistuslista lääkkeen määrääjälle (pdf) 1.12.2015
Usein kysytyt kysymykset (pdf) 1.12.2015
Kuinka valmistetta käytetään (pdf) 29.8.2014
Potilaskortti (pdf) 1.12.2015

Yervoy (ipilimumabi)
Opas terveydenhuollon ammattilaiselle (pdf) 29.12.2016
Potilastiedote (pdf) 29.12.2016
Potilaskortti (pdf) 29.12.2016

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet (CHCs)
Tiedote (pdf) 11.4.2014
Tarkistuslista (pdf) 11.4.2014
Potilaskortti (pdf) 11.4.2014
Kysymyksiä ja vastauksia (pdf) 11.4.2014

Ziagen (abakaviiri)
Abakaviiriyliherkkyysreaktiota koskeva koulutusmateriaali (pdf) 10.10.2016

Zinbryta (daklitsumabi)
Tiedote (pdf) 22.9.2016
Lääkärin opas (pdf) 3.3.2017
Potilaskortti (pdf) 2.3.2017

Zoledronate Agila (tsoledronihappo)
Lääkärin muistutuskortti (pdf) 21.3.2014
Potilasopas (pdf) 21.3.2014

Zoledronic Acid Accord (tsoledronihappo)
Potilaan muistutuskortti (pdf) 20.11.2015

Zoledronic Acid Hospira (tsoledronihappo)
Potilaskortti
- 4 mg/5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten ja 4 mg/100 ml infuusioneste, liuos (pdf) 19.11.2015
- 5 mg/100 ml infuusioneste, liuos (pdf) 19.11.2015

Zoledronic Acid Stada (tsoledronihappo)
Muistutuskortti (pdf) 23.6.2016

Zypadhera (olantsapiinipamoaatti)
Potilaskortti (pdf) 6.5.2013