Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset

Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset

Sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehuolto

Lääkkeet sairaalaan ja terveyskeskukseen hankitaan sairaala-apteekista, lääkekeskuksesta tai apteekista. Sairaala-apteekki tai lääkekeskus toimittaa lääkkeet edelleen sairaalan tai terveyskeskuksen eri osastoille ja toimipisteisiin.

Suomessa on 24 sairaala-apteekkia. Ne toimivat yliopistollisissa sairaaloissa, suurimmissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.

Lääkehuollosta sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä sosiaalihuollon laitoksissa on säädetty lääkelain 2, 7, 13–15a, 16–17, 31, 34, 35, 61–66 a, 77–79 §:ssä.

Tehtävät

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen tehtävänä on huolehtia sairaalan tai terveyskeskuksen lääkehuollosta. Sairaala-apteekin ja lääkekeskusten tehtäviä ovat mm.:

  • lääkkeiden tilaus ja hankinta tukkukaupoista tai maahantuonti ulkomailta (esim. erityisluvalliset lääkkeet)
  • lääkkeiden varastointi ja varaston¬valvonta
  • velvoitevarastointi ja peruslääkevalikoima'
  • erityisvarastointia tai kirjanpitoa vaativien lääkkeiden säilytys ja kulutuksen seuranta
  • lääkeinformaatio
  • kliinisten lääketutkimusten lääkkeet
  • lääkkeiden erityisluvat
  • lääkkeiden valmistus ja käyttökuntoon saattaminen (esim. sytostaatit)
  • osastojen lääkkeiden säilytyksen ja käsittelyn ohjeistus, valvonta ja tarkastaminen
  • lääkkeiden jako potilaille (annosjakelu).

Myös osastoilla voi olla sairaala-apteekin työntekijä.

Toimiluvat

Sairaala-apteekki tai lääkekeskus voidaan perustaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luvalla. Sairaanhoitopiirissä voi sen toimintaa varten olla sairaala-apteekki. Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämä sairaala tai terveyskeskus tai valtion sairaala voi sen toimintaa varten perustaa sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen. Myös yksityisen sairaalan tai kehitysvammaisten keskuslaitoksen toimintaa varten voidaan perustaa lääkekeskus.

Lupaa haetaan Fimeaan osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on esitetty lääkeasetuksen 22 §:ssä mainitut selvitykset. Päätös on maksullinen.

Lääkevalmistus

Lääkevalmistus ja maahantuonti

Kaikkia sairaalan tai terveyskeskuksen tarvitsemia lääkkeitä ei ole kaupallisesti Suomessa saatavana. Tällöin sairaala-apteekin on joko valmistettava lääke tai tuotava se ulkomailta. Lääkekeskuksilla ei ole oikeutta tuoda lääkkeitä maahan. Suurimmissa sairaala-apteekeissa oma lääkevalmistus on laajamittaista ja vaativaa.

Lääkelain mukaan lääkkeitä saadaan valmistaa sairaala-apteekissa ja lääkekeskuksessa. Lääkevalmistuksessa on noudatettava lääkkeiden hyvien tuotantotapojen (GMP) periaatteita, sekä Fimean määräyksiä 6/2011 (Apteekkien lääkevalmistus), 5/2012 (Lääkkeiden hyvät tuotantotavat) ja 6/2012 (Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta).

Lääkkeiden toimittaminen toiseen sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön (Lääkelaki 62 §)

Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämästä sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta voidaan toimittaa lääkkeitä oman sairaalan tai terveyskeskuksen lisäksi myös saman kunnan tai kuntayhtymän alueella olevaan julkiseen sosiaali- ja terveydenhuollon laitokseen, kuten toiseen sairaalaan tai vanhainkotiin. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luvalla voidaan lääkkeitä toimittaa myös tietyin edellytyksin yksityisille laitoksille, kunnan tai kuntayhtymän alueen ulkopuolella olevalle sosiaali- ja terveydenhuollon laitokselle sekä apteekkiin. Luvanvaraista on toimittaa sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen valmistamia lääkkeitä muualle kuin omalle sairaalalle tai terveyskeskukselle. Lupaa haetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta vapaamuotoisella allekirjoitetulla hakemuksella.

Lääkkeiden luovuttaminen avohoitoon

Sosiaali- ja terveysministeriön on määritellyt avo- ja laitoshoidon kriteerit. Pääsääntöisesti avohoidon lääkkeet toimitetaan asiakkaalle avohuollon apteekista. Tästä pääsäännöstä poiketen lääkelakiin on kirjattu ne erityistapaukset, jolloin lääkkeiden luovuttaminen on mahdollista suoraan avohoidon potilaalle esim. sairaalan tai terveyskeskuksen osastolta ja poliklinikalta sekä sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta. Lääkkeiden luovuttamisen on tapahduttava vastikkeetta eli lääkkeiden myyminen potilaille ei ole kuitenkaan sallittua.

Sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta voidaan luovuttaa lääkkeitä tietyin edellytyksin sairaalan tai terveyskeskuksen sairaansijalta poistettavalle tai avohoitoon tilapäisesti siirretylle potilaalle hoidon keskeytymätöntä jatkamista varten. Myös sairaalan poliklinikalla tai terveyskeskuksen vastaanotolla käyneelle potilaalle voidaan luovuttaa hoidon aloittamiseksi tarvittavat lääkkeet, kunnes hänen voidaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella olettaa saavan ne apteekista (esimerkiksi yö- tai viikonlopun aikaan). Lisäksi sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta voidaan luovuttaa lääkkeet kansanterveydelliseen valistus- ja ehkäisytoimintaan sekä yleisvaarallisen tartuntataudin (esim. tuberkuloosi) ja ilmoitettavan tartuntataudin (esim. HIV-infektio) hoitoon määrätyt lääkkeet.