Valvonta aihekuva

Velvoitevarastointiluettelo

Velvoitevarastointiluettelo

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut 10.5.2021 päivitetyn luettelon velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista.

Luettelo on laadittu lääkkeiden velvoitevarastointia säätelevän lain (979/2008, jäljempänä velvoitevarastointilaki) sekä valtioneuvoston asetuksen (1114/2008, jäljempänä velvoitevarastointiasetus) perusteella.  Luettelon laatimisessa on otettu myös huomioon 15.6.2012 annettu ja 1.7.2012 voimaan tullut laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4§:n muuttamisesta (294/2012) sekä 14.6.2012 annettu ja 1.7.2012 voimaan tullut asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta (308/2012). Luettelo koostuu valtioneuvoston asetuksessa vahvistettuja lääkeaineita sisältävistä lääkevalmisteista, joissa kyseiset lääkeaineet ovat lääkinnälliseltä merkitykseltään keskeisiä. Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvat myös näiden lääkevalmisteiden valmistuksessa käytettävät apu- ja lisäaineet sekä pakkausmateriaalit, mikäli velvoitevarastointivelvollinen varastoi lääkevalmisteen sijasta lääkeainetta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi lisäksi päättää lääkeaineittain ja lääkevalmisteittain, että varastointivelvoite ei koske kaikkia lääkemuotoja.

Velvoitevarastointiluettelo on ohjeellinen luettelo eikä se ole tyhjentävä. Velvoitevarastointilakia ja -asetusta tulee noudattaa ensisijaisesti.

Luettelossa on yhteensä 1372 lääkevalmistetta. Edellinen luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista oli vahvistettu 4.5.2020. Tässä päivityksessä luetteloon on lisätty 47 lääkevalmistetta edellisen päivityksen jälkeen. Luettelosta on poistunut 73 lääkevalmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia. Nämä lääkevalmisteet on koottu erilliseen luetteloon.

Nyt päivitetty velvoitevarastoitavien lääkevalmisteiden luettelo tulee voimaan 1.1.2022 ja on voimassa kalenterivuoden ajan. Varastointivelvollisten (lääketehtaat, lääkevalmisteiden maahantuojat, terveydenhuollon toimintayksiköt sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) tulee ilmoittaa eri lääkevalmisteita koskevat varastointivelvoitteensa  määrät 31.12.2021 mennessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan.

Velvoitevarastoitavien lääkevalmisteiden luettelo päivitetään seuraavan kerran Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toimesta vuoden kuluttua.

Varastointivelvoitteen piiriin kuuluvat lääkevalmisteet (10.5.2021)

Huom!

Ladattava tekstitiedosto on korjattu 18.11.2021. Lista koostuu edelleen päivän 10.5.2021 mukaisista tiedoista. Listalla on velvoitevarastoitavat myyntiluvalliset pakkaukset, jotka ovat kaupan tai ovat olleet kaupan edeltävän vuoden sisällä listan päiväyksestä lukien (10.5.2021).

Varastointivelvoitteen piiristä myyntiluvan peruuntumisen vuoksi poistuneet valmisteet (10.5.2021)

Vanhemmat tiedostot

Varastointivelvoitteen piiriin kuuluvat lääkevalmisteet (4.5.2020)

Varastointivelvoitteen piiristä myyntiluvan peruuntumisen vuoksi poistuneet valmisteet (4.5.2020)

Lue lisää: velvoitevarastointiluettelo

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Kotilainen Hanna
    Myyntilupakoordinaattori puh. 0295223371
  • Sorsa Paula
    Myyntilupakoordinaattori puh. 0295223498