Sisältöjulkaisija

null Verkkoapteekkien rooli lääkkeiden saatavuuden turvaamisessa kasvaa – muistio kuvaa toiminnan kehittämistarpeet

Verkkoapteekkien rooli lääkkeiden saatavuuden turvaamisessa kasvaa – muistio kuvaa toiminnan kehittämistarpeet

17.6.2020

Verkkoapteekkien kävijämäärät ovat kasvaneet nopeasti vuoden 2020 kevään aikana koronavirusepidemian takia. STM, Kela, Fimea ja THL ovat yhteistyössä laatineet muistion, jossa käsitellään laajemmin verkkoapteekkitoimintaa ja sen kehittämistarpeita.

Verkkoapteekkitoimintaa säännellään kotimaisessa ja EU-lainsäädännössä. Normien tarkoituksena on mm. ylläpitää ja edistää lääkkeiden ja niiden käytön turvallisuutta sekä tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä. Lisäksi sääntelyllä on tarkoitus parantaa potilas- ja lääketurvallisuutta, helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista sekä turvata tietosuojan toteutuminen.

Verkkoapteekkimyynnin vilkastumisen vuoksi viranomaiset ovat saaneet keväällä 2020 yhteydenottoja verkkoapteekkisääntelyyn liittyen. Verkkoapteekeille on toivottu avattavaksi rajapinta Kanta-palveluihin, jotta reseptilääkkeiden tilaaminen ja toimittaminen verkkoapteekkien kautta olisi sujuvampaa. Voimassa oleva lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista tällaista muutosta.

Lainsäädäntöä kehitetään verkkoapteekkitoiminnan edistämiseksi

Marinin hallitusohjelman mukaan lääkehuoltoa kehitetään lääkeasioiden tiekartan suuntaviivojen mukaisesti (STM 2019:5). Verkkoapteekkitoiminnan kehittäminen on keskeinen osa lääkeasioiden tiekartan mukaisesta lainsäädännön kehittämistyötä.

Verkkoapteekkitoiminnan ja muiden apteekkien etäpalveluiden kehittäminen nähdään tärkeinä yksittäisinä keinoina parantaa apteekkipalveluiden sujuvuutta, saatavuutta ja saavutettavuutta vaarantamatta lääke- ja lääkitysturvallisuutta, lääkeneuvontaa tai rationaalisen lääkehoidon toteutumista. Vaikka verkkoapteekkitoiminnan osuus lääkkeiden vähittäisjakelun kokonaisuudessa on tällä hetkellä vielä kohtuullisen pieni, voidaan sillä kuitenkin arvioida olevan merkittävä rooli tulevaisuudessa koko maan kattavan lääkkeiden ja farmaseuttisten neuvontapalveluiden saatavuuden turvaamisessa.

Verkkoapteekkitoiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita on kuvattu viranomaisten yhteismuistiossa. Muistiossa kuvataan ne säännöt ja lainsäädännön asettamat reunaehdot, jotka on huomioitava verkkoapteekkitoiminnassa.

Viranomaismuistio verkkoapteekkitoiminnasta ja sen kehittämistarpeista (pdf)

Lisätietoja:

STM: Noora Oinonen, erityisasiantuntija, noora.oinonen@stm.fi

Kanta-palvelut, Kela: Harri Nurmi, reseptialueen tuoteomistaja, harri.nurmi@kela.fi

Fimea: Johannes Pietiläinen, yliproviisori, johannes.pietilainen@fimea.fi