Sisältöjulkaisija

null Uusia muuntohuumeita valvontaan

Uusia muuntohuumeita valvontaan

31.8.2023

Huumausainelain asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, kasveista ja valmisteista (543/2008) lisätään neljä uutta ainetta. Samaan aikaan huumausainelain asetukseen kuluttajamarkkinoilla kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014) lisätään 18 uutta muuntohuumeena käytettyä ainetta ja poistetaan nämä neljä nyt huumausaineluokituksen saavaa ainetta. 

Suomessa aine voi päätyä huumausaineasetukseen kolmea pääasiallista reittiä pitkin. Perinteisimmin aineen ominaisuudet on arvioitu WHO:n asiantuntijaryhmässä ja Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) yleissopimusten nojalla tapahtuvasta luokittelusta on päätetty YK:n huumausainetoimikunnassa. Muuntohuumeiden ominaisuuksien arviointi voidaan tehdä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) asiantuntijaryhmässä, jolloin päätös valvontaan otosta tehdään komission delegoidulla säädöksellä. Vuodesta 2011 on huumausainelaissa säädetty mahdolliseksi myös arvioida muuntohuumeiden ja lääkeaineiden ominaisuuksia kansallisesti, jolloin päätöksen luokittelusta tekee Valtioneuvosto. Kansallisesti näiden aineiden arvioinnista vastaa Fimea yhdessä poliisin, tullin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. 

Tänään päätettiin uusina aineina huumausaineasetukseen lisätä YK:n päätöksen mukaisesti yksi uusi synteettinen opioidi 2-metyyli-AP-237. Fimea ehdotti nyt valvontaan otetuista uusista aineista 5-MeO-DMT:n, α-PiHP:n ja ADB-BUTINACA:n ottamista valvontaan huumausaineena. Näistä aineista kaksi jälkimmäistä on päätetty myös YK:ssa ottaa valvontaan, mutta tämä luokittelu tulee voimaan vasta myöhemmin, siirtymäajan jälkeen. Huumausaineena valvotaan jatkossa seuraavia uusia aineita: 

  • 2-metyyli-AP-237
  • 5-MeO-DMT 
  • α-PiHP  
  • ADB-BUTINACA

Lisäksi huumausaineasetuksessa jo olevia uusia, vain päihdekäyttössä näkyneitä synteettisiä opioideja lisätään valvontaan YK:n vuoden 1961 huumausyleissopimuksen nojalla. maaliskuussa tehdyn päätöksen mukaisesti kansainväliseen valvontaan otetaan Suomessa jo aiemmin huumausaineena valvonnassa olleet etatseeni, etonitasepyyni ja protonitatseeni. 

Kolmanneksi samassa istunnossa muutetaan kuluttajamarkkinoilla kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden asetusta poistamalla sieltä neljä edellä huumausaineluokittelun saanutta ainetta ja lisäämällä siihen 18 uutta ainetta. Nämä uudet aineet on raportoitu ensimmäisen kerran Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään pääsääntöisesti vuosien 2022 tai 2023 aikana. Kaikista aineista ei ole tehty havaintoja Suomessa eivätkä ne ole aiemmin olleet valvonnan piirissä. Näillä aineilla ei ole tunnettuja teollisia tai lääkkeellisiä käyttötarkoituksia. Uudet valvontaan tulleet aineet luetellaan taulukossa (pdf).

Valtioneuvoston asetuksien muutoksien on tarkoitus tulla voimaan 25. syyskuuta 2023.

Huumausainelain mukaisia lupia myöntää Fimea

Huumausainelain tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä muiden huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden aiheuttamien terveysriskien vähentäminen. 

Luokiteltaessa aine huumausaineeksi tulee kielletyksi sen valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö. Nämä tulevat vain tietyissä tapauksissa ja luvanvaraisena sallituksi. Huumausainelain ja huumausaineiden lähtöaineita koskevien asetusten mukaisia lupia myöntää Fimea. Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen aineiden valmistus, tuonti Suomen alueelle, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen on kielletty.

Lue lisää:

Valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2023

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008, Finlex)

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014, Finlex)

Lisätietoja antaa

  • Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 552 3241
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi