Sisältöjulkaisija

null Uusia muuntohuumeita valvontaan

Uusia muuntohuumeita valvontaan

27.6.2018

Huumausainelain asetukseen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014) lisätään 54 uutta muuntohuumetta. Nyt luokiteltaville aineille ei ole tiedossa lääkinnällisiä käyttötarkoituksia.

Muuntohuumeiden arvioinnista vastaava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ehdotti nyt valvontaan otettuja aineita lisättäväksi kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden luetteloon.

Aineet on joko raportoitu seurattavaksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään, tai ne ovat niiden paikkaisomeerejä. Järjestelmään lisätään aineet, joiden väärinkäyttöä ja siitä aiheuttavia haittoja havaitaan Euroopassa. Aineet leviävät nopeasti EU:n alueella, joten aineiden saaminen valvontaan on tärkeää. Viime vuonna uusia aineita on lisätty seurattavaksi 51 kappaletta, mikä on lukumääräisesti vähemmän kuin edellisinä vuosina. Tätä, mahdollisesti myös erilaisista lainsäädäntömuutoksista johtuvaa kehityssuuntaa aineiden lukumääräisessä kehityksessä voidaan pitää positiivisena.

Tämän lisäksi valtioneuvoston asetukseen tulee muutos huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008), kun viisi fentanyylijohdannaista otetaan kansainväliseen valvontaan huumausaineina. Fentanyylijohdannaisia ovat karfentaniili, okfentanyyli, furanyylifentanyyli, 4-fluori-isobutyyrifentanyyli (4-FIBF) ja akryloyylifentanyyli (akryylifentanyyli). Vain yksi näistä johdannaisista, eli tetrahydrofuranyylifentanyyli (THF-F), ei ole ollut aiemmin Suomessa valvonnassa huumausaineena. Näistä synteettisistä opioideista ainoastaan karfentaniililla on ollut käyttöä eläinlääkinnässä.

Samalla huumausaineasetusta muutetaan siten, että Suomessa aiemmin kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi luokitellut synteettiset kannabinoidit ADB-CHMINACA ja CUMYL-4CN-BINACA liitetään huumausaineasetuksen liitteeseen III. Muutos perustuu EU:n toukokuiseen päätökseen, jolla aineet otetaan valvontaan koko EU-alueella.

Valtioneuvoston asetukset tulevat voimaan 30. heinäkuuta 2018.

Muutokset kuluttajamarkkinoilta kiellettävien psykoaktiivisten aineiden luetteloon sekä huumausaineluetteloon

Kuluttajamarkkinoilta kielletään 54 uutta psykoaktiivista ainetta, joista 16 on muuntohuumeina päihdekäytössä tavatun aineen paikkaisomeeriä. Paikkaisomeerien kieltämisellä pyritään vastaamaan tulevaisuudessa mahdollisesti havaittavien uudempien aineiden ilmaantumiseen ennakolta. Uusien aineiden monimuotoisuus lisääntyy jatkuvasti, mikä osaltaan lisää haasteita sekä valvonnalle että terveydenhuollolle. Tästä huolimatta suurin osa, eli kolmekymmentä, nytkin valvontaan otetuista aineista kuuluu synteettisiin kannabinoideihin tai katinoneihin. Nämä ryhmät ovat edelleen yleisimpiä kaikista ensi kertaa tavatuista muuntohuumeista. Synteettiset kannabinoidit ovat usein kannabista voimakkaammin vaikuttavia aineita. Niiden käyttöannokset ovat yleensä pieniä, jolloin ne ovat käyttäjälle myös kannabista vaarallisempia. Synteettiset katinonit ovat piristäviä aineita ja sukua kat-huumeen vaikuttaville aineille.

Ominaista viime vuosille on ollut opioidi-ryhmään kuuluvien uusien aineiden lisääntyminen. Nämä aineet vaikuttavat usein hyvin voimakkaasti pieninä annoksina ja aiheuttavat väärin annosteltuna hengityksen lamautumista, minkä vuoksi niistä voi aiheutua henkeä uhkaavia vaaratilanteita. Tilanteet ovat erityisen haastavia, jos henkilöllä ei ole aiempaa opioidien käyttöön liittyvää toleranssia aineen vaikutuksille. Vaarallisuuden ja riippuvuuspotentiaalin vuoksi tähän ryhmään kuuluvia aineita on viime vuosina luokiteltu sekä kansallisesti että kansainvälisesti huumausaineiksi. Nyt tehtävillä asetusmuutoksilla lisätään valvontaan sekä yleissopimuksin huumausaineina että kuluttajamarkkinoilta kiellettyinä psykoaktiivisina aineina useampia tähän ryhmään kuuluvia aineita.

Suomen huumausainelakia muutettiin vuoden 2014 joulukuussa siten, että lakiin lisättiin määritelmä kuluttajamarkkinoilla kielletyistä psykoaktiivisista aineista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Kaikki kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden asetuksella kiellettävät muuntohuumeet eivät ole vakiintuneet käyttöön Suomessa eivätkä kaikki niistä ole toistaiseksi osoittautuneet merkittävän vaarallisiksi. Aineista ei ole raportoitu sellaista tietoa, että niiden luokittelu huumausaineeksi Suomessa olisi perusteltua.

Luokiteltaessa aine kuluttajamarkkinoilta kielletyksi psykoaktiiviseksi aineeksi tulee sen valmistus, maahantuonti, varastointi, myynti ja luovuttaminen kielletyksi. Aineiden hallussapito ja käyttö eivät kuitenkaan ole rangaistavia. Aineita saa maahantuoda ja varastoida perusteltuihin teollisiin ja tutkimuksellisiin käyttötarkoituksiin, jos selvitykset niiden tuonnista ja aineiden käytöstä on ennakkoilmoitettu Fimeaan.

Lue lisää

Uusia muuntohuumeita kielletään – synteettisiä opioideja yhä enemmän markkinoilla (STM)

Uudet kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet (pdf)

Huumausainepolitiikka

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista 1130/2014

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 543/2008

Uutista päivitetty 27.6.2018 klo 15.31. Uutiseen lisätty kappale: Samalla huumausaineasetusta muutetaan siten, että Suomessa aiemmin kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi luokitellut synteettiset kannabinoidit ADB-CHMINACA ja CUMYL-4CN-BINACA liitetään huumausaineasetuksen liitteeseen III. Muutos perustuu EU:n toukokuiseen päätökseen, jolla aineet otetaan valvontaan koko EU-alueella.

Lisätietoja antaa

  • Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 552 3241
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.