Sisältöjulkaisija

null Uusi määräys lääkkeiden toimittamisesta eurooppalaisella lääkemääräyksellä annettu

Uusi määräys lääkkeiden toimittamisesta eurooppalaisella lääkemääräyksellä annettu

24.1.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on antanut 23.1.2014 uuden määräyksen lääkkeiden toimittamisesta eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella. Uusi määräys 1/2014 tulee voimaan 1.2.2014. Määräys on voimassa toistaiseksi.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 9.3.2011 direktiivin potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (2011/24/EU). Direktiivin lähtökohtana on, että potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU- tai ETA-valtiosta ja Sveitsistä. Potilasdirektiivi sisältää myös säännökset lääkemääräysten vastavuoroisesta tunnustamisesta jäsenvaltioissa. Potilasdirektiivin nojalla komissio on antanut 20.12.2012 täytäntöönpanodirektiivin toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa annettujen lääkemääräysten tunnustamisen helpottamiseksi (2012/52/EU).

Lääkelain muutoksella (978/2013), joka tuli voimaan 1.1.2014, pantiin täytäntöön potilasdirektiivin artikla 11, joka koskee lääkemääräysten tunnustamista.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen uudessa määräyksessä kuvataan menettelytavat eurooppalaisen lääkemääräyksen toimittamiseksi apteekissa. Määräyksessä on keskitytty siihen, miten eurooppalaisen lääkemääräyksen toimittaminen eroaa suomalaisen lääkemääräyksen toimittamisesta. Muilta osin eurooppalaisen lääkemääräyksen toimittamisessa noudatetaan kansallisia säädöksiä.

Määräyksen valmistelussa on kuultu kohde- ja sidosryhmiä, ja määräys on tarkistettu vastaamaan voimassa olevia säädöksiä.

Lue lisää:

Määräys 1/2014 (pdf)

Lisätietoja:

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 029 522 3254

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.