Takaisin edelliselle sivulle

Tiedote 4/2004 Atenololin käyttäjille

Tiedote 4/2004 Atenololin käyttäjille

8.11.2004

Tiedote 4/2004 Atenololin käyttäjille

Kansainvälisessä tieteellisessä Lancet-nimisessä lehdessä on julkaistu artikkeli, jossa kyseenalaistetaan atenololin teho kohonneen verenpaineen eli hypertension hoidossa (Carlberg ym. Lancet 2004; 364:1684-1689).

Kyseisessä artikkelissa on tehty ns. meta-analyysi, eli analysoitu joitakin aiemmin tehtyjä tutkimuksia, joissa atenololia on verrattu joko plaseboon eli lumelääkkeeseen tai muihin verenpainetta alentaviin lääkkeisiin. Kun atenololia verrattiin lumelääkkeeseen, verenpaine aleni atenololia saaneilla merkitsevästi enemmän kuin plasebolla. Myös aivoverenkiertohäiriöiden riski näytti olevan atenololiryhmässä pienempi kuin lumelääkeryhmässä. Sen sijaan sydäninfarktiriskin tai kuolleisuuden suhteen ei saatu eroa atenololin ja plasebon välillä. Muihin verenpainetta alentaviin lääkkeisiin verrattaessa verenpainetta alentava vaikutus oli atenololilla samaa luokkaa kuin vertailulääkkeellä. Aivoverenkiertohäiriöiden vaara oli atelololia saaneilla jonkin verran suurempi kuin vertailulääkkeen käyttäjillä, myös kuolleisuus oli atenololia saaneilla hieman suurempi kuin vertailulääkkeitä saaneilla.

Kohonneen verenpaineen hoidossa pyritään vähentämään muiden sydän- ja verisuonitautien (mm. sydäninfarkti, aivoinfarkti) vaaraa. Tähän pyritään elintapamuutosten ja lääkehoidon avulla ja tarvittaessa yhdistämällä toisiaan tehostavia toisiaan tehostavia verenpainelääkkeitä. Kohonneen verenpaineen hoidossa käytettäviä päälääkeryhmiä ovat diureetit, beetasalpaajat, kalsiumsalpaajat, ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin salpaajat (ks. Kohonneen verenpaineen hoidon Käypä hoito -suositus, Duodecim 2002; 118:110-126). Kuhunkin lääkeryhmään kuuluu useita vaikuttavia lääkeaineita ja –valmisteita.

Atenololi kuuluu beetasalpaajien ryhmään, ja sitä käytetään alentamaan kohonnutta verenpainetta joko yksin tai yhdessä muiden verenpainelääkkeiden kanssa. Kohonneen verenpaineen lisäksi sitä käytetään myös mm. sepelvaltimotaudin ja sydämen rytmihäiriöiden hoidossa. Suomessa myyntiluvan saaneita atenololia sisältäviä valmisteita ovat mm. Atenblock, Atenol, Atenolol, Tenoblock ja Tenoprin.

Lääkelaitos katsoo, ettei em. julkaisu anna aihetta verenpaineen nykyisten hoitokäytäntöjen muuttamiselle. Lääkelaitos tulee kuitenkin tarkoin analysoimaan kyseisen tutkimuksen sekä muiden atenololi-tutkimusten tulokset yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Potilaiden ei tule lopettaa atenololi-lääkitystä omatoimisesti, sillä beetasalpaajahoidon äkilliseen lopettamiseen saattaa liittyä verenpaineen kohoaminen ja esimerkiksi sepelvaltimotautioireiston vakava pahentuminen.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

osastopäällikkö, professori Erkki Palva,

puh. (09) 4733 4288,

tai ylilääkäri Marja-Leena Nurminen,

puh. (09) 4733 4294.

Jaa tämä sivu