Sisältöjulkaisija

null Lääkebarometri 2015 aineisto on saatavilla tieteelliseen tutkimuskäyttöön

Lääkebarometri 2015 aineisto on saatavilla tieteelliseen tutkimuskäyttöön

18.5.2018

Lääkebarometri 2015 -aineisto on saatavilla Fimeasta tieteelliseen tutkimuskäyttöön. Tietosuojasyistä aineisto ei sovellu avoimeksi tutkimusaineistoksi eli niin sanottuun avoin tiede -käyttöön. Tieteellisen tutkimuksen käyttötarkoitus katsotaan osoitetuksi, kun käyttölupahakemuksessa on kuvattu tutkimushankkeen vastuuhenkilön riittävä tieteellinen pätevyys, tieteelliset tutkimusmenetelmät sekä suunnitelma julkaisuiksi vertaisarvioiduissa lehdissä. Tutkimuksen, jossa aineistoa käytetään, tulee noudattaa Lääkebarometri 2015 -kyselyn saatekirjeessä osoitettua tutkimuksen tavoitetta ja tarkoitusta.

Lääkebarometri 2015 -kyselyn tavoitteena oli selvittää ja kuvailla väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä arvoja sekä käsityksiä lääkkeiden hyödyistä ja haitoista. Lisäksi selvitettiin mielipiteitä Kelan lääkekorvausjärjestelmästä ja kokemuksia lääkkeisiin liittyvästä neuvonnasta sekä halukkuutta osallistua lääkehoidon valintaa koskevaan päätöksentekoon. Aineiston keräämisessä hyödynnettiin postikyselyä (n=3218, vastausprosentti 40 %) ja verkkopaneelia (n=2235, vastausprosentti 16 %). Kyselyyn vastasivat 18–79 -vuotiaat suomalaiset. 

Aineistonkeruu- ja tutkimusseloste on julkaistu

Aineistojen edustavuustarkastelun perusteella postikyselyyn ja verkkopaneeliin vastanneet eroavat hieman toisistaan, lähinnä demografisten ja sosioekonomisten tekijöiden osalta. Kyseiset aineistot ovat riittävän samankaltaisia, jotta niiden avulla voidaan tarkastella lääkkeisiin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä. Postikyselyyn vastanneet käyttivät enemmän reseptilääkkeitä kuin verkkopaneeliin osallistuneet. Lisäksi postikyselyyn osallistuneilla oli yleisemmin jokin pitkäaikaissairaus tai työ- ja toimintakykyä haittaava sairaus tai vamma.

Verkkopaneeliin osallistuneet edustavat väestöä pääsääntöisesti paremmin kuin postikyselyyn vastanneet. Postikyselyn aineistossa on enemmän naisia ja ikääntyneitä, ja vastaajat ovat matalammin koulutettuja ja pienempituloisia kuin verkkopaneeliin osallistuneet.  Molemmat aineistot painottuvat ikääntyvään väestöön.

Lääkebarometri toteutetaan jatkossa joka toinen vuosi

Lääkebarometri-väestökysely on toteutettu vuosina 2015 ja 2017. Jatkossa lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyvä kyselytutkimus on tarkoitus toteuttaa joka toinen vuosi, seuraava vuonna 2019. Lääkebarometri 2017 tullaan avaamaan tieteelliseen tutkimuskäyttöön tämän vuoden loppuun mennessä ja 2019 aineisto, kun tutkimus on toteutettu.

Kansalaisille suunnatun väestökyselyn tulokset tuovat lisätietoa rekistereistä saatavaan tietoon väestön lääkkeiden käytöstä. Tietoja voidaan hyödyntää lääkehuollon kehittämisessä ja lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä.

Ohjeet Lääkebarometri 2015 aineiston hakemiselle tutkimuskäyttöön

Käyttölupaa tieteellistä tutkimusta varten voi hakea täyttämällä käyttölupahakemuksen ja siihen liitettynä tutkimussuunnitelman, tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteen sekä salassapitositoumukset käyttölupahakemuksessa mainituilta tutkijoilta.

Fimea arvioi käyttölupahakemukset tapauskohtaisesti. Käytöstä laaditaan erillinen sopimus.

Lomakkeet aineiston käyttöluvan hakemusta varten:

Käyttölupahakemus

Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste

Tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteen täyttöohje

Salassapitositoumus

Tietovarantokortti

Lue lisää:

Lääkebarometri 2015. Kyselytutkimusten aineistonkeruu ja tutkimusseloste. Fimea kehittää, arvioi ja informoi 8/2018 (pdf). 2. korjattu painos.

Lääkkeet, lääkekorvaukset ja hoitopäätöksiin osallistuminen – väestön näkökulma. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2016 (Lääkebarometri 2015)

Lääkebarometri 2017. Kumppanuuden edellytykset lääkehoidossa. Fimea kehittää arvio ja informoi
-julkaisusarja 7/2018

*5.6.2018 uutista päivitetty. Julkaistu korjattu painos, jossa korjattu taulukon 5 (s. 15) lukuja.

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi