Sisältöjulkaisija

null Kansallisen lääketietovarannon valmistelutyö alkaa

Kansallisen lääketietovarannon valmistelutyö alkaa

25.8.2023

Lääkeasioiden uudistus -hankkeessa on tuotettu laaja selvityskokonaisuus keskitetystä lääketietovarannosta. Tavoitteena on koota hajallaan eri lähteissä olevaa lääketietoa yhteen paikkaan, jolloin tiedon hyödyntäminen tehostuu.

Selvitysten valmistuttua on nyt käynnistymässä työskentelyn vaihe, jossa tarkennetaan lääketietovarannon kehittämisen ja toimeenpanon yksityiskohtia ja organisoitumista.

Lääkevalmiste ja -markkinatiedot käyttöön lääketietovarannon palveluista

Lääketietovaranto tarkoittaisi kansallista tietovarantoa, johon kerätään ensi vaiheessa eri viranomaisten tehtäviin ja palveluihin liittyviä tietoja lääkevalmisteista ja lääkemarkkinasta. Tällä hetkellä lääkevalmisteiden tiedot ovat sirpaloituneet eri toimijoiden verkkosivuille ja palveluihin, mikä hankaloittaa tietojen löydettävyyttä ja käytettävyyttä.

Keskitetyn palvelun tarkoituksena on

  • tukea lääkehoitojen onnistumista ja turvallisuutta tietoon perustuen sekä vähentää manuaalista työtä lääkevalmiste- ja lääkemarkkinatietojen tiedonhallinnassa.
  • luoda edellytyksiä hyvinvointialueiden ja viranomaisten päätöksenteolle, ohjaukselle ja hankinnoille sekä tukea lääkehuollon palveluiden järjestämistä ja lääkkeiden saatavuuden varmistamista.
  • vahvistaa sote-tietopohjaa ja parantaa tiedon käytettävyyttä ja
  • mahdollistaa osaltaan entistä parempien ratkaisujen kehittämistä lääkkeen määräämiseen ja lääkeneuvontaan sekä lääkelogistiikan tarpeisiin.

Kansallisen lääketietovarannon toteuttaminen edellyttää usean viranomaisen ja muiden toimijoiden yhteistyötä tietoaineistojen hyödyntämiseksi sekä lääketietoportaalin ja tietopalvelujen käyttöliittymän rakentamiseksi.

Fimea aloittaa lääketietovarannon valmistelutyön

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut Fimealle tehtäväksi aloittaa lääketietovarannon valmistelutyön. Työ tehdään yhteistyössä keskeisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Toimeksiannon mukaisesti Fimean on tuotettava viranomaismuistio eli esitys, jossa selkeytetään lääketietovarannon hallinto- ja organisoitumismalli. Muistiossa määritellään myös tehtävät ja roolit sekä tarkennetaan budjettivastuut ja kehityksen rahoitus yhdessä keskeisten virastojen ja laitosten kanssa.

Toimeksiantoon sisältyy lääketietovarannon ratkaisukuvauksen ja vaatimusmäärittelyjen tarkentamisen, mukaan lukien tietoturva- ja tietosuojavaatimukset. Samalla tuotetaan lääketietovarannon käyttötapausten täydentävät määrittelyt ja tarkistukset esimerkiksi hyvinvointialueiden tieto- ja palvelutarpeiden näkökulmasta.

Asiakastarpeet valmistelutyön ytimessä

Valmistelutyön käynnistämiseksi on laadittu projektisuunnitelma kesän 2023 aikana. Elokuun aikana valmistelutyöhön kutsutaan mukaan keskeiset viranomaistoimijat ja kootaan asiantuntijaryhmä sidosryhmien edustajista. Toimeksiannon mukainen viranomaismuistio valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Syksyn kuluessa projektin tavoitteena on tuottaa selkeä ja toimiva organisoitumismalli, joka palvelee eri sidosryhmiä ja vastaa käyttäjien tarpeisiin. Projektin päätyttyä, vuonna 2024, tulisi olla valmius edetä lääketietovarannon toimeenpanoon ja kehittämiseen. Lääketietovarannon kehittäminen on kirjattu hallitusohjelman tavoitteisiin.

Lue lisää

Lääketietovarannon ratkaisukuvaus (yhteistyotilat.fi)

Lisätietoja

Riikka Vuokko, erityisasiantuntija, STM, p. 029 516 3600, etunimi.sukunimi@gov.fi

Piia Rannanheimo, johtava asiantuntija, Fimea, p. 029 522 3517, etunimi.sukunimi@fimea.fi