Sisältöjulkaisija

null Fimea tutki koneellisen annosjakelupalvelun vaikutuksia avoterveydenhuollossa

Fimea tutki koneellisen annosjakelupalvelun vaikutuksia avoterveydenhuollossa

8.1.2013

Fimea tutki koneellisen annosjakelupalvelun vaikutuksia avoterveydenhuollossa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat tuottaneet yhteistyössä järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen (Automated dose dispensing service for primary healthcare patients – A systematic review) koneellisen annosjakelupalvelun vaikutuksista lääkkeiden käyttöön ja lääkitysturvallisuuteen sekä palvelun kustannusvaikutuksiin. Katsaus on raportoitu kansainvälisessä Systematic Reviews -julkaisusarjassa tammikuussa 2013.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa apteekki toimittaa potilaan säännöllisesti käytetyt lääkkeet kerta-annoksiksi jaeltuina yleensä kahden viikon erissä. Palvelun aloittamisen yhteydessä apteekki tekee potilaan kokonaislääkityksen tarkistuksen yhteistyössä potilasta hoitavan lääkärin kanssa. Palveluun liittyy myös olennaisena osana potilaan ajan tasalla pidettävän lääkelistan laatiminen.

Avoterveydenhuollossa koneellisen annosjakelun piirissä olevat ovat tyypillisesti kunnallisen kotihoidon tai hoitokotien asiakkaita. Tällä hetkellä palvelun piirissä on arviolta reilut 27 000 asiakasta, joista noin puolet saa palvelusta sairausvakuutuksen mukaista korvausta.

Koneellisen annosjakelun on oletettu parantavan ainakin potilasturvallisuutta, vähentävän yhteiskunnan lääkityskustannuksia ja säästävän hoitajien työaikaa avoterveydenhuollossa. Väitteet koneellisen annosjakelun hyödyistä ovat aikaisemmin perustuneet erilaisiin kokeiluhankkeisiin tai selvityksiin.

Vaikutuksista niukasti tieteellistä näyttöä – johtopäätösten tekemiseen tarvitaan lisää tutkimuksia

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että koneellisesta annosjakelupalvelusta on niukasti tieteellistä tutkimusta. Katsauksen tulokset antoivat viitteitä siitä, että koneelliseen annosjakelupalveluun valikoituvat potilaat, joilla on enemmän epätarkoituksenmukaisia ja riskilääkkeitä käytössään. Tämän vuoksi palvelun piirissä olevien potilaiden kokonaislääkityksen ja sen tarkoituksenmukaisuuden arviointi tulisi tehdä säännöllisesti.

Lääkitysturvallisuutta palvelu saattaa parantaa siten, että annosjakelua käyttävien potilaiden lääkehoitotieto on kirjattu yhdenmukaisemmin eri terveydenhuollon toimijoilla.

Palvelun kustannusvaikutuksia ei ole tutkittu lainkaan. Koneellisen annosjakelupalvelun vaikutuksista avoterveydenhuollossa tarvitaan lisätutkimuksia ennen kuin selkeitä johtopäätöksiä palvelun hyödyistä tai haitoista voidaan tehdä.

Lue lisää:

Systematic Reviews: Automated dose dispensing service for primary healthcare patients – A systematic review

Lisätietoja:

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, p. 029 522 3519, antti.mantyla(at)fimea.fi

Juha Sinnemäki, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto,

p. 0500 567 183, juha.sinnemaki(at)helsinki.fi

Sinikka Sihvo, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,

p. 020 610 7312, sinikka.sihvo(at)thl.fi