Sisältöjulkaisija

null Fimea selvitti lääkkeiden koneellisen annosjakelun nykytilaa ja kehittämistarpeita

Fimea selvitti lääkkeiden koneellisen annosjakelun nykytilaa ja kehittämistarpeita

3.5.2022

Fimean tekemän selvityksen perusteella apteekkien tarjoama lääkkeiden annosjakelupalvelu koetaan hyödyllisenä ja lääkitysturvallisuutta parantavana. Koneellista annosjakelua koskevaa lainsäädäntöä tulisi kuitenkin lisätä, jotta toimijoiden roolit ja velvollisuudet selkiytyisivät. Kilpailutuksissa tulisi hinnan lisäksi huomioida myös laadullisia tekijöitä. Vaihtoehtoina kilpailutukselle esitettiin joko annosjakelupalvelun valtakunnallista hinnoittelua tai palvelusetelin laajempaa käyttöönottoa. Kansallisten laatukriteerien ja palvelun sisällön määrittäminen olisi tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että palvelu edistää järkevää lääkehoitoa. Myös Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat -oppaan päivittäminen yhteistyössä keskeisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa nähtiin tärkeänä.

Selvityksen tavoitteena oli kuvata koneellisen annosjakelun nykytila Suomessa, siinä olevia kehittämistarpeita sekä tarkastella Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat -julkaisun päivitystarpeita.

Tietoa annosjakelun nykytilasta ja kehittämistarpeista kerättiin eri menetelmiä käyttäen

Sidosryhmien näkemyksiä kerättiin sähköisillä kyselyillä, teemahaastatteluilla ja sähköpostikyselyillä syksyn 2021 aikana. Selvityksen kohderyhmiä olivat avohuollon apteekit, sairaala-apteekit, valikoidut hoiva- ja kotihoidon yksiköt, annosjakeluyksiköt sekä keskeiset lääketukkukaupat, ammatilliset järjestöt ja viranomaiset. Kyselyyn vastanneet apteekit edustivat suomalaisia apteekkeja hyvin kokonsa ja alueellisen jakaumansa suhteen. Koska vastausprosentti oli korkea (74 %), voidaan tulokset yleistää annosjakelupalvelua tarjoaviin apteekkeihin Suomessa.

Annosjakelupalvelussa on useita hyötyjä, mutta myös paljon kehitettävää

Tämän selvityksen mukaan hoivayksiköt ja kotihoidon yksiköt kokivat lääkkeiden annosjakelupalvelun parantaneen lääkitysturvallisuutta ja vapauttaneen hoitohenkilökunnan työaikaa muihin tehtäviin, joten annosjakelun tavoitteet ovat niiltä osin toteutuneet hyvin. Apteekeille palvelulla oli sekä taloudellista että työllistävää merkitystä, ja se loi mahdollisuuden hyödyntää, ylläpitää ja kehittää omaa ammatillista osaamista.

Annosjakelupalvelun keskeisimmät kehittämiskohteet liittyivät palvelun järjestämiseen, kilpailutuksiin sekä palvelun laatuun. Kehittämiskohteiksi tunnistettiin sekä sääntelyn että informaatio-ohjauksen lisääminen ja selkiyttäminen sekä annosjakeluprosessin sujuvoittaminen. Haasteeksi lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa koettiin niitä koskevat kilpailutukset. Kehittämiskohteiksi tunnistettiin myös apteekin annosjakelupalvelun sisällön ja laatukriteerien määrittäminen.

Lue lisää:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2022. Lääkkeiden koneellisen annosjakelun nykytila ja kehittämistarpeet (www.julkari.fi)

Lisätietoja antaa

  • Leena Reinikainen, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3520
  • Heidi Mikkola, tutkija, p.  029 522 3665
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi