Sisältöjulkaisija

null Fimea selvitti lääketaksan, apteekkimaksun ja apteekkiveron kehitystä Suomessa

Fimea selvitti lääketaksan, apteekkimaksun ja apteekkiveron kehitystä Suomessa

18.1.2021

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on selvittänyt lääketaksaan, apteekkimaksuun ja apteekkiveroon tehtyjä muutoksia, vuosien varrella esitettyjä muutosehdotuksia sekä arvioinut mahdollisia muutosten esteitä.

Selvityksessä on tarkasteltu myös keinoja, joilla lääketaksa- ja apteekkiverolainsäädännön muutoksilla voitaisiin tarvittaessa tehdä järjestelmään rakenteellisia muutoksia. Lisäksi selvityksessä on kuvattu lääketaksan ja apteekkiveron tarkoitus, perusteet sekä niiden välinen riippuvuus toisistaan.

Muutosehdotuksia lääketaksaan ja apteekkiveroon on tehty lukuisia kertoja

Lääketaksaa, apteekkiveroa ja -maksua koskevia muutosehdotuksia on tehty viimeisten vuosikymmenien aikana yli 20.

Muutosehdotuksissa toistuvat apteekkien myyntikatteen kohtuullistaminen ja pienentäminen. Muutoskeinoina on esitetty myös apteekkiveron poistamista tai puolittamista yhdistettynä lääketaksan leikkaamiseen. Jos tämä ei ole mahdollista, on myös esitetty apteekeille jäävän lääketaksan mukaisen osuuden leikkaamista apteekkiveron progressiota kiristämällä, jolloin vaikutukset kohdentuisivat erityisesti liikevaihdoltaan isoihin apteekkeihin.

Muutosehdotukset eivät ole edenneet, jos niiden valmistelua ei ole saatu tehtyä yhdellä hallituskaudella tai isot toimijat ovat vastustaneet muutosta.

Yhteiskunnallinen keskustelu aiheen ympärillä on ollut vilkasta jo vuosia, mutta poliittinen tahtotila ja reunaehdot ovat kirkastuneet vasta viime vuosina Sipilän, Rinteen ja Marinin hallitusohjelmien kirjausten sekä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesmuistioon sisältyneen lääkealan tiekartan myötä.

Apteekkitalouden uudistaminen edellyttää apteekkijärjestelmän tarkastelua kokonaisuutena

Lääkealan tiekarttaan kirjattuina tavoitteina on pienentää apteekkijärjestelmän osuutta lääkehoidon kustannuksista ja toisaalta kohtuullistaa lääkkeiden käyttäjien maksurasitusta.

Lääketaksa ja apteekkivero ovat keskeisiä elementtejä tällaisissa muutoksissa. Lääketaksan ja apteekkiveron keskinäisen riippuvuuden takia näihin tehtäviä muutoksia tulee tarkastella yhtäaikaisesti, vaikka muutoksia tehtäisiinkin vaiheittain tai toisistaan irrallisina.

Joka tapauksessa muutokset edellyttävät huolellisia ennakkolaskelmia ja muutosten vaikutusarviointeja sekä muutoksien jälkeen vaikutusten tarkkaa seurantaa.

Selvityksen aineistona on käytetty julkaisuja viimeisen 20 vuoden ajalta

Selvitys pohjautuu viranomaisraportteihin, lainsäädäntömuutosten asiakirjoihin (mukaan lukien hallituksen esitykset) sekä eri sidosryhmien julkaisuihin ja muutosehdotuksiin.

Apteekkien tiedot pohjautuvat Fimean keräämiin vuotta 2019 koskeviin avohuollon apteekkien toiminta- ja taloustietoihin.

Lue lisää

Lääketaksan, apteekkimaksun ja apteekkiveron kehittäminen Suomessa - Selvitys muutosehdotuksista, muutosten esteistä ja mahdollisista muutostekijöistä (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Leena Reinikainen, kehittämissuunnittelija, puh 029 522 3520
  • Antti Hyvärinen, lääketaloustieteilijä, puh 029 522 3515
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi