Sisältöjulkaisija

null Fimea julkaisi arviointiraportin Zolgensma-geeniterapian vaikutuksista SMA-taudin hoidossa

Fimea julkaisi arviointiraportin Zolgensma-geeniterapian vaikutuksista SMA-taudin hoidossa

30.10.2020

Fimea on julkaissut arvioinnin, jossa selvitettiin onasemnogeeniabeparvoveekki-hoidon (Zolgensman) hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia spinaalisen lihasatrofian eli SMA-taudin hoidossa.

SMA-tauti ja Zolgensma-hoito

on harvinainen (noin 1 per 10 000 syntynyttä lasta) lasten neuromuskulaarinen sairaus. SMA-taudissa geenivirhe johtaa toimivan SMN-proteiinin tuotannon häiriintymiseen, mikä puolestaan johtaa siihen, että liikehermosoluja alkaa tuhoutua. SMA-tautikirjo muodostaa jatkumon, jota on perinteisesti jaettu eri SMA-tyyppeihin oireiden puhkeamisajan mukaan. Tyypin 1 SMA-tauti puhkeaa alle 6 kuukauden iässä, potilaat eivät saavuta kykyä istua ja menehtyvät alle 2 vuotiaina. Tyypin 2, 3 ja 4 SMA-tautimuodot ovat lievempiä. Nykyisin tyyppien 1 ja 2 SMA-potilaita hoidetaan Suomessa nusinerseenilla.

Zolgensma on geeniterapia, joka annetaan kertahoitona. Sen tavoitteena on luoda toimivaa SMN-proteiinia tuottava geeni ja vaikuttaa näin sairauden perussyyhyn. Zolgensma on tarkoitettu:

 • 5q spinaalista lihasatrofiaa (SMA) sairastavien potilaiden hoitoon, joilla on SMN1-geenin bialleelinen mutaatio ja tyypin 1 SMA:n kliininen diagnoosi, tai
 • 5q spinaalista lihasatrofiaa (SMA) sairastavien potilaiden hoitoon, joilla on SMN1-geenin bialleelinen mutaatio ja enintään 3 SMN2-geenin kopiota.

Tutkimusnäyttöä on lähinnä tyypin 1 SMA-potilailta, joilla on kaksi SMN2-geenikopiota

 • Pieniin valmistuneisiin tutkimuksiin osallistui yhteensä 37 potilasta, eikä niissä ollut mukana vertailuhoitoryhmää.
 • Zolgensma-hoito pidensi tyypin 1 SMA-potilaiden elinaikaa ilman jatkuvaa ventilaatiota, jos tulosta verrataan aiempiin havaintoaineistoihin taudin luonnollisesta kulusta ilman hoitoa.
 • Yli kaksi kolmasosaa Zolgensmalla hoidetuista potilaista saavutti kyvyn istua ilman tukea. Lisäksi jotkin potilaista saavuttivat kyvyn kävellä.

Tutkimusnäyttöä on rajallisesti tyypin 2 ja 3 SMA-taudin hoidosta sekä oireettomien potilaiden hoidosta

Kaksi SMN2-geenikopiota johtaa yleensä tyypin 1 SMA-tautiin. Vastaavasti potilailla, joilla geenikopiota on kolme, on tauti todennäköisesti SMA-tyyppiä 2 tai 3. Potilaita, joilla on myyntiluvan käyttöaiheen mukainen enintään kolme SMN2-geenikopiota, ovat oireisten tyypin 1 SMA-potilaiden ohella:

 1. oireettomat potilaat, joilla geenitestin nojalla todennäköisesti tulee puhkeamaan SMA-tauti
 2. potilaat, joilla SMA-tauti on diagnosoitu jo aiemmin

Zolgensmaa tutkitaan parhaillaan oireettomilla potilailla ns. SPRINT-tutkimuksessa, joka sisältää sekä kahden että kolmen SMN2-geenikopion kohortit. Tutkimus on kuitenkin siinä määrin kesken, ettei esimerkiksi potilaiden lopulta saavuttamaa motorista toimintakykyä tai siinä tapahtuvaa edistystä voida vielä havaita.

Zolgensman tehoa ja turvallisuutta ei ole tutkittu jo aiemmin diagnosoiduilla (mahdollisesti nusinerseenilla hoidetuilla) tyypin 2 tai 3 SMA-potilailla.

Kustannukset

Zolgensma-hoito on erittäin kallista: pelkkä lääke maksaa 1 945 000 € listahinnalla. Myyntiluvan haltijan kustannusvaikuttavuusanalyysin perusteella Zolgensma-hoidon lisäkustannus yhtä laatupainotettua lisäelinvuotta kohden on tyypin 1 SMA-potilailla noin 30 000 € nusinerseeni-hoitoon verrattuna, joka myöskin on hyvin kallista. Kustannusvaikuttavuusanalyysin tulos muuttuu huomattavasti, mikäli mallissa huomioidaan mahdolliset hinnanalennukset Zolgensmalle tai vertailuhoidolle.

Kustannusvaikuttavuuden mallinnus ei myöskään kata oireettomien potilaiden eikä aiemmin diagnosoitujen (ja hoidettujen) potilaiden joukkoa. Zolgensma-hoidon aiheuttamiin lisäkustannuksiin erityisesti ensimmäisinä mahdollista käyttöönottoa seuraavina vuosina, vaikuttaa se, mitä potilasryhmiä hoidon piiriin sisällytetään tai kuinka hoitoa kohdennetaan.

Kommentointi

Arviointiraporttia voi kommentoida 30.11.2020 asti. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää

Arviointiraportti Zolgensma-geeniterapian vaikutuksista SMA-taudin hoidossa

Lisätietoja antaa

 • Antti Hyvärinen, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3515
 • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
 • Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, p. 029 522 3516
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi