Sisältöjulkaisija

null Eläinlääkäri ei saa enää luovuttaa pregabaliinivalmisteita

Eläinlääkäri ei saa enää luovuttaa pregabaliinivalmisteita

16.3.2023

Pregabaliini on luokiteltu huumausaineeksi kansallisella lainsäädännöllä. Muuttunut luokittelu tulee voimaan 1.6.2023. Muutoksen taustalla on pregabaliinin todettu väärinkäyttö.

Pregabaliini on eläinlääkinnässä melko uusi aine. Sitä on vain yhdessä Suomessa myyntiluvallisessa eläinlääkkeessä, jonka käyttöaihe on kissan kuljetukseen ja eläinlääkärikäynteihin liittyvän akuutin ahdistuksen ja pelon lievittäminen. Pregabaliinivalmisteita on myös käytetty jonkin verran kaskadisääntöjen nojalla ainakin koirien lääkinnässä.

Pregabaliinin väärinkäyttöpotentiaalista on kirjoitettu eläinlääkäreille syksyllä 2022 Fimean verkkolehdessä. Pregabaliini on sittemmin luokiteltu huumausainelain nojalla annetussa asetuksessa liitteen V aineeksi. Liitteen V aineita sisältäviä lääkevalmisteita valvotaan pääosin samoin kuin vuoden 1971 psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listan IV valmisteita. 

Pregabaliinia sisältävän eläinlääkkeen pakkaus tai valmisteyhteenveto eivät muutu uuden luokittelun myötä. Sen sijaan eläinlääkäreiden tulee huomioida, että liitteen V aineita sisältäviin lääkevalmisteisiin sovelletaan 1.6.2023 alkaen PKV-valmisteiden sääntöjä koskien luovutusta ja määräämistä. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että eläinlääkärit eivät enää saa lainkaan luovuttaa pregabaliinia, vaan pregabaliinia sisältävä valmiste on määrättävä aina apteekkiin.

Eläinlääkärin on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta määrätessään väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä. Eläinlääkäri ei saa määrätä niitä ensimmäisen kerran eläintä hoitaessaan, ellei eläinlääkäri totea välitöntä lääkitystarvetta. Ensiapuluonteiset lääkemääräykset on rajoitettava pieniksi väärinkäytön ehkäisemiseksi.

Lue lisää:

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 543/2008

Sic!-verkkolehden (nro 3/2022) artikkeli: Eläinlääkäri! Huomioi lääkkeiden väärinkäytön riskit

Sic!-verkkolehden (nro 3/2022) artikkeli: Pregabaliinin valvonta tehostuu

Lisätietoja antaa

  • Tita-Maria Muhonen, eläinlääkäri, puh. 0295223394, etunimi.sukunimi@fimea.fi (lisätietoja luokittelusta ja pregabaliinista)
  • Saija Kalenius, erityisasiantuntija, Eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikkö, Ruokavirasto, puh. +358 29 520 4821 (lisätietoja PKV-valmisteen luovutuksesta ja määräämisestä)