Sisältöjulkaisija

null Apteekkipalveluita on tutkittu Suomessa laajasti

Apteekkipalveluita on tutkittu Suomessa laajasti

29.4.2022

Suomalaisia apteekkipalveluita on tutkittu laajasti ja tutkimustulosten perusteella apteekkien lakisääteiset tehtävät toteutuvat pääsääntöisesti hyvin. Tämä käy ilmi Fimean tekemästä katsauksesta, joka toteutettiin osana valtioneuvoston rahoittamaan hanketta.

Tavoitteena oli selvittää ja kuvailla, millaista apteekkipalveluihin liittyvää tutkimusta Suomessa on tehty vuosina 2010–2020 sekä tulosten perusteella tarkastella apteekkipalvelujen toteutumista. Vaikuttavuustutkimuksia löytyi kolme, mutta yhtään kustannusvaikuttavuustutkimusta ei löytynyt. Tutkimukset olivat pääosin kuvailevia kysely- ja haastattelututkimuksia, jotka oli suunnattu farmasian ammattilaisille, apteekin asiakkaille, väestölle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja päättäjille.

Katsaus toteutettiin osana Kelan, Fimean, Helsingin yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteishanketta, jossa selvitettiin lääkkeiden hintakilpailun aktivointia sekä lääkkeiden käyttäjien odotuksia apteekkitoiminnalle. Hankkeen loppuraportti ja sen osana yhteenveto tutkimuskirjallisuudesta on julkaistu aikaisemmin. Nyt julkaistussa katsauksessa kuvataan löydetty tutkimustieto yksityiskohtaisesti.

Apteekkipalvelut toteutuvat pääsääntöisesti hyvin, mutta lääkeneuvonnassa on kehitettävää

Tutkimusten mukaan apteekit ovat vakiinnuttaneet paikkansa lääkäreiden ja pakkausselosteiden ohella tärkeimpänä lääketiedon lähteenä lääkkeiden käyttäjille. Kuitenkin lääkkeiden käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin nähden apteekkien lääkeneuvonta on lääkevalmistekeskeistä ja sen sisältö ja määrä vaihtelevat terapia- ja potilasryhmittäin. Myös koneellisen annosjakelupalvelun ja lääkehoitojen arviointipalvelujen sisältö ja toteutus vaihtelevat. Lääkkeiden käyttäjät pitävät lääkevaihtoa hyvänä asiana, ja lääkevaihto toteutuu apteekeissa hyvin. Asiakkaat ovat tyytyväisiä myös apteekkien hintaneuvontaan, vaikkakaan hintaneuvonta halvimmasta saatavilla olevasta valmisteesta ei aina toteudu.

Kuinka katsaus laadittiin?

Katsausta varten tehtiin järjestelmällinen kirjallisuushaku ajalta 1.1.2010–9.6.2020. Katsaukseen sisällytettiin suomalaisiin apteekkipalveluihin liittyvät vertaisarvioidut suomen- ja englanninkieliset järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset, alkuperäisartikkelit sekä väitöskirjat riippumatta tutkimusmenetelmästä. Kirjallisuushaku tuotti 649 artikkelia, joista katsaukseen valikoitui 70. Näiden lisäksi tunnistettiin ja otettiin mukaan 25 haun ulkopuolelle jäänyttä vertaisarvioitua artikkelia.

Lue lisää

Lääkevalmisteiden hintakilpailun aktivointi ja väestön odotukset apteekkitoiminnalle (Julkari.fi)

Lisätietoja antaa

  • Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Katri Hämeen-Anttila, p. 029 522 3513
  • Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi