Myyntiluvan haltijoiden tiedotteet

Fimea julkaisee verkkosivuillaan myyntiluvan haltijoiden tiedotteita terveydenhuollon ammattilaisille yhteistyössä myyntiluvan haltijoiden kanssa. Tiedotteiden tekijänoikeudet ja vastuu sisällöstä ja jakelusta kuuluvat myyntiluvan haltijalle.

20.4.2017
Tiedote COTELLICTM (kobimetinibi) -valmisteeseen liittyvistä verenvuodoista ja rabdomyolyysiä koskevista tärkeistä lisävaroituksista sekä annosmuutoksia koskevista uusista suosituksista.
tiedote (pdf)
Roche Oy

13.4.2017
LEVACT® (bendamustiini) - Viimeaikaisissa kliinisissä bendamustiini-tutkimuksissa todettu kuolleisuuden lisääntymistä.
tiedote (pdf)
Astellas

7.4.2017
Tiedote KLEXANE® (enoksapariininatrium) -valmisteen päivityksistä valmisteen vahvuuden ilmoittamiseen, annostusohjeisiin syvän laskimotromboosin ja keuhkoembolian hoidossa ja käyttöön vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Sanofi Oy

22.3.2017
Tiedote HERCEPTIN® (trastutsumabi) -valmisteen sydämen toiminnan seurantaa koskevien ohjeiden noudattamisen tärkeydestä trastutsumabihoidon aikana vasemman kammion toimintahäiriöiden ja kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan esiintyvyyden ja vaikeusasteen vähentämiseksi.
tiedote (pdf)
Roche Oy

20.3.2017
Tiedote koskien levonorgestreelia sisältäviä jälkiehkäisyvalmisteita: uusi ohje maksaentsyymejä indusoivia lääkkeitä käyttäville naisille.
tiedote (pdf)

Sandoz A/S
Takeda Oy
Orifarm Oy
Paranova Oy

21.12.2016
Tiedote MIRENA® (levonogestreeli) -valmisteen asettimessa havaitusta viasta.
tiedote (pdf)
Bayer Oy

7.11.2016
Uusi tärkeä ohje REVLIMID® (lenalidomidi) -valmisteeseen liittyvästä viruksen reaktivaatiosta.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

7.11.2016
Uusia tärkeitä ohjeita OTEZLA® (apremilasti) -valmisteeseen liittyvistä itsemurha-ajatuksista ja -käyttäytymisestä.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

26.10.2016
KEPPRA® (levetirasetaami) -oraaliliuoksen 100 mg/ml käyttöön liittyvä yliannokseen johtavien lääkitysvirheiden riski.
tiedote (pdf)
UCB Pharma Oy Finland

19.10.2016
Lääketurvatiedote BLINCYTO® (blinatumomabi) -valmisteeseen liittyvästä haimatulehduksen riskistä.
tiedote (pdf)
Amgen AB

22.8.2016
Tiedote ZYDELIG® (idelalisibi) -valmisteen turvallisuusselvityksen pohjalta päivitettystä ohjeistuksesta.
tiedote (pdf)
Gilead Sciences Ltd.

22.8.2016
Tiedote NEOTIGASON® (asitretiini) -valmisteeseen liittyvästä vakavasta teratogeenisuusriskistä sekä samanaikaiseen alkoholin käyttöön ja verenluovutukseen liittyvästä riskistä.
tiedote (pdf)
Actavis Oy

15.8.2016
Tiedote - NOXAFIL® (posakonatsoli) tabletit ja oraalisuspensio eivät ole keskenään vaihtokelpoisia.
tiedote (pdf)
MSD Finland Oy

15.7.2016
Tiedote valproaattia sisältävien lääkevalmisteiden (Deprakine) raskaudenaikaisen altistuksen aiheuttamasta kehityshäiriöiden riskistä - Muistutus koulutusmateriaaleista.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Sanofi Oy

4.7.2016
Tiedote ADEMPAS® (riosiguaatti) -valmisteeseen liittyvästä uudesta vasta-aiheesta idiopaattisen interstitiaalisen keuhkokuumeen yhteydessä esiintyvää keuhkoverenpainetautia (PH-IIP) sairastavilla potilailla.
tiedote (pdf)
Bayer Oy
MSD Finland Oy

21.6.2016
Tiedote NEXPLANON® (etonogestreeli) -implantaatin asettamiseen, paikantamiseen, poistamiseen ja paikaltaan siirtymiseen liittyvistä mahdollisista riskeistä ja komplikaatioista.
tiedote (pdf)
information (pdf)
MSD Finland Oy

20.6.2016
Thalidomide Celgene® : Uusi tärkeä viruksen reaktivaatiota ja keuhkoverenpainetautia koskeva ohje.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

13.6.2016
Tiedote ERIVEDGE®  (vismodegibi) -kapselien käyttöön liittyvästä epifyysin ennenaikaisesta luutumisesta.
tiedote (pdf)
Roche Oy

26.5.2016
Tiedote varotoimenpiteestä ENCEPUR® /ENCEPUR LAPSET® Inaktivoituun puutiaisaivokuumerokotteeseen liittyvään vaikeaan muna-allergiaan.
tiedote (pdf)
GlaxoSmithKline Oy

22.4.2016
Tiedote IMNOVID® (pomalidomidi) -valmisteeseen liittyvästä uudesta tärkeästä ohjeesta: Hepatiitti B-virusstatus varmistettava ennen pomalidomidihoidon aloittamista.
tiedote (pdf)
Celgene Oy

20.4.2016
ORUDIS® geeli - Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille iholle paikallisesti annosteltavien ketoprofeenivalmisteiden riskien minimoimiseksi.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Sanofi Oy

14.4.2016
Tiedote Woikosken turvapullojen käytöstä Oxylog-respiraattorin kanssa.
tiedote (pdf)
Woikoski

11.4.2016
Tiedote BCR-ABL-tyrosiinikinaasin estäjien [Glivec (imatinibi), Sprycel (dasatinibi), Tasigna (nilotinibi), Bosulif (bosutinibi), Iclusig (ponatinibi)] käyttöön liittyvästä hepatiitti B -viruksen seulonnan tarpeesta ennen hoidon aloittamista hepatiitti B -viruksen uudelleenaktivoitumisen riskin vuoksi.
tiedote (pdf)
Novartis Finland Oy
Oy Bristol-Myers Squibb Ab
ARIAD Pharma Ltd.
Pfizer Oy

23.3.2016
Tiedote rajoituksista ZYDELIG® (idelalisibi) -valmisteen käyttöön kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) ja relapsoituneen follikulaarisen lymfooman (FL) hoidossa.
tiedote (pdf)
Gilead Sciences Ltd.

16.3.2016
Tiedote TYSABRI® (natalizumab) -valmisteeseen liittyvistä päivityksistä toimenpiteisiin PML:n riskin minimoimiseksi.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Biogen Finland Oy

16.3.2016
Tiedote ZALTRAP® (aflibersepti) -valmisteeseen liittyvästä leuan osteonekroosiriskistä.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Sanofi Oy

14.3.2016
Päivitettyä tietoa diabeettisen ketoasidoosin riskistä SGLT2:n estäjähoidon aikana.
tiedote (pdf)
AstraZeneca Oy
Boehringer Ingelheim Finland Ky
Janssen-Cilag Oy

1.2.2016
Tiedote TachoSil® (ihmisen fibrinogeeni ja ihmisen trombiini) -valmisteen uusista suosituksista suolitukosriskin minimoimiseksi.
tiedote (pdf)
Takeda Oy

14.1.2016
Tiedote TARCEVA® (erlotinibi) -valmisteen rajoitetusta ensilinjan ylläpitohoidosta niille, joiden kasvaimissa on aktivoiva EGFR-mutaatio.
tiedote (pdf)
Roche Oy

12.1.2016
Tiedote GILENYA® (fingolimodi) -valmisteeseen liittyvistä immuunijärjestelmään kohdistuvien vaikutuksien riskeistä.
tiedote (pdf)
information (pdf)
Novartis

4.1.2016
Viekirax® (ombitasviiri, paritapreviiri, ritonaviiri) -valmistetta yhdessä Exvieran® (dasubuviiri) kanssa tai ilman ei suositella Child-Pugh-luokan B potilaille.
tiedote (pdf)
Abbvie Oy