Vapautuksen hakeminen

Vapautuksen hakeminen

Fimea voi hakemuksesta vapauttaa varastointivelvollisen osittain tai kokonaan varastointivelvoitteesta. Varastointivelvollisuudesta vapautumisen perusteet ovat lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 11 §:ssä ja asetuksen 3 §:ssä. Lisäksi hakemuksesta on tarkemmat vaatimukset Fimean määräyksessä 1/2017. Vapautus voidaan myöntää, jos lääkkeiden huoltovarmuus ei vaarannu. Päätös on voimassa hakemuksen vireilletulopäivästä tai haetusta ajankohdasta enintään kyseisen kalenterivuoden loppuun kerrallaan.

Vapautusta voivat hakea lääketehtaat, lääkkeiden maahantuojat ja terveydenhuollon toimintayksiköt.