Markkinoinnin valvonta

Markkinoinnin valvonta

Lääkelain mukaan lääkemarkkinoinnin on kannustettava lääkkeen asianmukaiseen käyttöön. Lääkkeiden markkinointi ei saa olla epäasiallista tai houkutella väestöä lääkkeen tarpeettomaan käyttöön.

Fimea valvoo lääkkeiden markkinointia lääkealain ja -asetuksen normien mukaisesti. Fimea puuttuu lainvastaiseen lääkkeiden markkinointiin siinä olevan virheen tai puutteen perusteella. Tärkeimmät valvonnan alueet ovat lääkemarkkinoinnin oikea tietosisältö ja -markkinoinnin kohderyhmä sekä vieraanvaraisuuden kohtuullisuus. Eri medioissa toteutettua lääkemarkkinointia valvotaan jälkivalvonnan keinoin. Valvontaprosessi voi saada alkunsa myös Fimeaan tulleesta aloitteesta, joka voi tulla myös yksityiseltä kansalaiselta. Aloitteessa tulee aina olla tiedonannon tekijän yhteystiedot, nimettömiä aloitteita ei Fimeassa oteta käsittelyyn.

Fimea lähettää lääkeyritykselle virheellistä markkinointia koskevan huomautuksen tai selvityspyynnön ja kopion tehdystä aloitteesta. Yrityksellä on mahdollisuus antaa vastine, jonka perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Jos prosessi etenee toimenpiteisiin, siitä tiedotetaan kuulemiskirjeellä, johon on myös mahdollista antaa vastine. Tehdyistä toimenpiteistä ja prosessin lopputulos tiedotetaan sekä yritykselle että kanteen tekijälle.

Viranomaisvalvonnan lisäksi lääkkeiden markkinointia valvotaan lääkeyritysten omaehtoisen lääkkeiden markkinoinnin valvonnan toimesta. Lue lisää lääkeyritysten omaehoisesta valvonnasta Lääketeollisuus ry:n verkkosivuilta.

Lisätietoa markkinoinnin valvonnasta

Lääkkeiden markkinoinnin valvonnan usein kysytyt kysymykset

Näin toimii lääkemarkkinoinnin valvonta (Sic! 2/2022)

Superlatiivit eivät kuulu lääkemainokseen (Sic! 2/2022)

Itsehoitolääkkeiden hinnoittelu vapautui - apteekit ja valvonta uuden edessä (Sic! 2/2022)

 

Fimea valvoo kaikkien lääkkeiden markkinointia (Sic! 3/2013)

Fimean antama ohjeistus lisäseurannassa olevien lääkevalmisteiden mainonnasta:

Mustan kärkikolmion ja vakiolauseen käyttö lääkkeiden mainonnassa. 8.9.2015

Suositus lääke-esittelyn laatukriteereiksi (2007 alkaen)

 

Lääkkeiden markkinointia koskevat säädökset:

Lääkelaki (395/1987) 91–93 §, 91a–c §, 92a §, 93a–b §, 94 §
Lääkeasetus (693/1987) 25 §, 25a–i §
Kuluttajansuojalaki (38/1978)
Finlex-lakitietopalvelu

 

Päivitetty 19.5.2023

Lisätietoa

Lisätietoa

  • Cuthbert Elina
    Markkinavalvonnan koordinaattori / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö puh. 0295223487
  • Näveri Liisa
    Johtava asiantuntija / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö puh. 0295223340
  • Pellas Kristiina
    Yliproviisori / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö puh. 0295223422