Valvonta aihekuva

Turvallisuusraportointi lääketutkimuksessa

Turvallisuusraportointi lääketutkimuksessa

Haittatapahtumien seuraaminen

Tutkijan on kirjattava ja dokumentoitava kaikki tutkimussuunnitelmassa turvallisuusarvioinnin kannalta merkityksellisiksi määritellyt lääketieteelliset haittatapahtumat tai poikkeavat laboratoriotulokset. Haittatapahtuma on vakava (Serious Adverse Event, SAE) silloin, kun se vaatii sairaalahoidon aloittamista tai jatkamista, aiheuttaa pysyvän tai merkittävän vamman tai haitan, aiheuttaa synnynnäisen anomalian tai epämuodostuman tai johtaa hengenvaaraan tai kuolemaan. Vakavasta haittatapahtumasta on ilmoitettava toimeksiantajalle viimeistään 24 tunnin kuluttua siitä, kun tutkija on saanut tiedon tapahtumasta. Toimeksiantajan on kirjattava kaikki tutkijan sille ilmoittamat haittatapahtumat.

Ilmoituksessa tulee tutkijan ottaa kantaa siihen, onko haittatapahtuman ja tutkimuslääkkeen* välillä mahdollista osoittaa syy-seuraussuhde (onko kyseessä tutkimuslääkkeen haittavaikutus) ja onko haittatapahtuma odotettu vai odottamaton (onko haittatapahtuman luonne, vakavuus tai seuraus yhdenmukainen turvallisuutta koskevien viitetietojen kanssa). 

*Tutkimuslääkkeellä tarkoitetaan kliinisessä lääketutkimuksessa sekä tutkittavaa lääkettä että vertailulääkkeenä käytettävää lääkettä tai lumelääkettä eli plaseboa.
 

Odottamattomat vakavat haittavaikutusepäilyt (Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSAR)

Toimeksiantajan on ilmoitettava viranomaiselle kuolemaan johtaneista tai hengenvaarallisista, odottamattomista vakavista haittavaikutuksista mahdollisimman pian, mutta viimeistään seitsemän päivän kuluessa siitä, kun toimeksiantaja on saanut tiedon haittavaikutuksesta. Ilmoitusta koskevat täydennykset tulee ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa ensimmäisen ilmoituksen tekemisestä. Odottamattomista vakavista haittavaikutuksista, jotka eivät ole hengenvaarallisia tai johda kuolemaan, on ilmoitettava 15 päivän kuluessa siitä, kun toimeksiantaja on saanut tiedon haittavaikutuksesta.

Toimeksiantajan ei tule lieventää tutkijan tekemää arviota syy-seuraussuhteesta. Jos toimeksiantaja on eri mieltä tutkijan tekemästä syy-seuraussuhdetta koskevasta arviosta, ilmoituksen mukana on toimitettava sekä tutkijan että toimeksiantajan näkemykset. Tutkittavan mahdollinen sokkoutus on purettava kliinisen lääketutkimuksen aikana vain, mikäli sokkoutuksen purkamisella on merkitystä tutkittavien turvallisuuden kannalta.

EudraVigilance

EudraVigilance on epäillyistä haittavaikutuksista tehtyjen ilmoitusten kokoamiseen tarkoitettu järjestelmä. Näiden ilmoitusten avulla arvioidaan lääkkeiden hyötyjä ja haittoja niiden kehittelyvaiheen aikana sekä valvotaan niiden turvallisuutta sen jälkeen, kun niille on myönnetty myyntilupa Euroopan talousalueella (ETA). Kaupallisten toimeksiantajien on liityttävä Euroopan lääkeviraston EudraVigilance-verkostoon. Verkostoon kuuluvien toimeksiantajien on lähetettävä ylempänä mainitut haittavaikutusilmoitukset sähköisesti EudraVigilance-tietokannan kliinisten lääketutkimusten moduuliin (vastaanottajatunnus EVCTMPROD).

Ei-kaupalliset tutkimukset

Ei-kaupallisissa tutkimuksissa, akateemisen tutkijan tai tutkijaryhmän toimiessa tutkimuksen toimeksiantajana, koskevat tässä osiossa mainitut toimeksiantajan velvollisuudet haittavaikutusraportointiin liittyen myös heitä. Jos toimeksiantaja ei kuulu EudraVigilance-verkostoon, Suomessa ilmenneet odottamattomat vakavat haittavaikutukset tulee lähettää suojattuna sähköpostilähetyksenä (Eudralink tai Fimean turvapostipalvelu), osoitteeseen FI-CTA (a) fimea.fi. Fimea siirtää tällöin tiedot tutkijan puolesta EudraVigilanceen.

Haittavaikutuksen tiedot voi antaa vapaamuotoisesti, CIOMS-I tai vastaavalla lomakkeella. Ilmoitukseen on kuitenkin sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:

- tutkimuksen EU-tutkimusnumero (EudraCT tai EU CTIS-järjestelmän* antama numero); 
- tutkimuksen tutkimusnumero (protokollanumero); 
- tunnistettavissa oleva tutkimushenkilö (ikä ja tutkittavan identifioiva tutkimuskoodi); 
- tunnistettavissa oleva ilmoittaja (tutkijan yhteystiedot); 
- epäilty odottamaton vakava haittavaikutus, sen alkamispäivä ja mahdollinen loppumispäivä tai tutkittavan kuolinpäivä; 
- epäilty tutkimuslääke sekä vaikuttavan aineen nimi; 
- syy-seuraussuhdetta koskeva arviointi ja
- ensimmäisten tietojen vastaanottopäivämäärä

* Clinical Trial Information System (CTIS) -portaali on Euroopan lääkeviraston hallinnoima portaali- ja tietokanta, jossa kliinisten lääketutkimusten hakemukset käsitellään 31.01.2022 alkaen eri jäsenmaiden viranomaisten ja eettisten toimikuntien toimesta. 

Vuosiraportointi ja siirtymäaika 

Toimeksiantajan on vuosittain toimitettava turvallisuusraportti kustakin tutkimuslääkkeestä, jota on käytetty kliinisessä lääketutkimuksessa, jonka toimeksiantaja se on. Tämä velvoite on voimassa koko sen ajan, kun tutkimus on käynnissä. Ei-kaupallisissa tutkimuksissa voi toimeksiantaja toimittaa tutkimuslääkkeistä tutkimuskohtaisen turvallisuusraportin. Siirtymäaikana 31.1.2022-31.1.2025 on lisäksi huomioitava seuraavaa:

Direktiivin mukaiset tutkimukset: Tutkimuslain 10 g § (sellaisena kuin se on laissa 295/2004) mukaan toimeksiantajan on toimitettava Fimealle kerran vuodessa luettelo kaikista kyseisenä aikana tutkimuksessa ilmenneistä vakavia haittavaikutuksia koskevista epäilyistä. Samalla on toimitettava lyhyt selvitys kliiniseen tutkimukseen osallistuvien henkilöiden turvallisuudesta. Siinä on otettava huomioon kaikki tutkimukseen liittyvät seikat, ei ainoastaan tutkimuslääkkeen turvallisuus. Turvallisuusraportti (DSUR ja selvitys turvallisuudesta tai ei-kaupallisen tutkimuksen vuosiraportti) toimitetaan Fimealle sähköisesti osoitteeseen FI-CTA (a) fimea.fi. Toimeksiantajan on myös viipymättä tiedotettava tutkijoille ja Fimealle tutkimuslääkkeen turvallisuutta koskevista uusista merkittävistä havainnoista.

Asetuksen 536/2014 mukaiset tutkimukset: Toimeksiantajan on huomioitava, että tutkimuslääkkeen turvallisuusarviointi siirtyy asetuksen alaiseksi heti, kun ensimmäinen kyseisellä vaikuttavalla aineella asetuksen mukaisesti ilmoitettu tutkimus käynnistyy. Turvallisuusraportti (Annual Safety Report, ASR) koostetaan ICH E2F-ohjeen sekä asetuksen Q&A kohdan 7d mukaisesti ja lähetetään yhteiseurooppalaiseen arvioon CTIS-järjestelmän kautta. Turvallisuutta arvioiva jäsenvaltio (Safety Assessing Member State, SaMS) arvioi sekä turvallisuusraportit että SUSAR:it. Yhteisturvallisuusarvioinnista on säädetty kliinisten tutkimusten turvallisuusarviointia koskevassa EU:n toimeenpanoasetuksessa (2022/20). Mahdolliset tutkimuksen turvallisuuteen liittyvät kysymykset lähetetään CTIS-järjestelmän kautta.

Kliiniset haittavaikutukset lisätietoa

Lisätietoa:

clinicaltrials (a) fimea.fi