Laatupolitiikka

Laatupolitiikka

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tavoitteena on varmistaa, että lääkehuolto sekä veripalvelu- ja kudoslaitostoiminta Suomessa vastaavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Viraston toiminnalla varmistetaan lääkkeiden laatu, teho ja turvallisuus koko lääkkeen elinkaaren ajan. Valvonta kattaa myös hoitokäyttöön tarkoitettujen ihmisperäisten siirteiden laadun ja turvallisuuden.

Valvontatoiminta täyttää sekä kansallisen lainsäädännön että Euroopan unionin asettamat lääkevalvontaa, kudoslaitosten ja veripalvelutoiminnan valvontaa sekä huumausainevalvontaa koskevat vaatimukset. Valvonnassa noudatetaan lääkevalvontaa koskevia kansainvälisiä suosituksia ja ohjeita sekä hyvää hallintomenettelyä. Tavoitteena on ammatillisesti korkeatasoinen valvonta ja tutkimustoiminta, jonka laadun ja tulokset Euroopan unioni ja muut ulkomaiset lääkevalvontaviranomaiset tunnustavat. Laboratorion laatujärjestelmä täyttää SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardin vaatimukset.

Fimean henkilökunta on ammattitaitoista ja toimii laatuasiakirjoissa esitettyjen periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti. Jokainen on tietoinen vastuustaan ja toimintansa tavoitteista sekä vastaa oman työnsä laadusta ja ammattitaitonsa kehittämisestä. Fimean johto on sitoutunut toiminnan vaikuttavuuden parantamiseen, kannustaa henkilöstöä sekä osaamisen että toiminnan laadun jatkuvaan kehittämiseen ja luo edellytykset laatutavoitteiden saavuttamiselle.