Arvioidut käsittelyajat

Käsittelyajat

Hallintopäätösten arvioidut käsittelyajat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa

Lääkelain (395/1987) mukaiset asiat

Asia

Arvioitu käsittelyaika

Tuotteen lääkkeeksi luokittelua koskeva asia

3 kuukautta

Lupa lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun ja sopimusvalmistukseen


3 kuukautta

Apteekkilupa

3 kuukautta

Sivuapteekkilupa

3 kuukautta

Apteekin palvelupistelupa

4 kuukautta

Apteekin väliaikaisen hoitajan määrääminen hakemuksesta

2 viikkoa

Sairaala-apteekki ja lääkekeskuslupa

3 kuukautta

Lääkelain 62 §:n mukainen lupa lääkkeiden toimittamiseen
(ns. laitoslupa)


3 kuukautta

Hyväksyntä testauslaboratorioksi

3 kuukautta


Apteekki- ja sivuapteekkilupien arvioitu käsittelyaika lasketaan hakuajan päättymisajankohdasta lukien.

Ihmisten elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) mukaiset asiat  

Asia

Arvioitu käsittelyaika

Kudoslaitostoimilupa

3 kuukautta

 

Veripalvelulain (197/2005) mukaiset asiat

Asia

Arvioitu käsittelyaika

Veripalvelulupa

3 kuukautta

 

Lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain (979/2008) mukaiset asiat

Asia

Arvioitu käsittelyaika

Varastointivelvoitteen järjestäminen erityistapauksissa

1 kuukausi

Velvoitteesta vapauttaminen

1 kuukausi

Alituslupa

2 viikkoa


Huumausainelain (373/2008) mukaiset asiat

Asia

Arvioitu käsittelyaika

Huumausainelain 2 luvun mukaiset luvat

2 viikkoa


Kaikki edellä ilmoitetut käsittelyajat perustuvat arvioon. Hakemusten täydentäminen ja lisäselvitysten pyytäminen vaikuttavat käsittelyaikoihin.