Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC

Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC

Tuotantoeläinten antibioottien myynti Euroopassa vähenee 

Tuotantoeläinten antibioottien kulutus on vuosikymmenessä vähentynyt 47 % niissä 25 maassa, joilla tilastoja on vuodesta 2011 asti.

Euroopan lääkevirasto EMA on kerännyt tietoja eläinten antibioottien myynnistä vuodesta 2010 lähtien ESVAC-projektissa. Kulutustiedot perustuvat eläinten antibioottien pakkauskohtaiseen myyntiin, mikä on suhteutettu tärkeimpien tuotantoeläinlajien määrään. Myyntitiedot on pääsääntöisesti saatu lääketukkukauppojen ja apteekkien tilastoista. Useilla lääkevalmisteilla kohde-eläinlajeja on useampia, joten tietoja ei saada eläinlajikohtaisesti vaan raportoidaan lääkeryhmittäin ja -muodoittain.

Eläinten määrä huomioitu

Jotta antibioottien kulutusta eri vuosina voidaan vertailla, pitää myynti suhteuttaa eläinten määrään. ESVAC-projektin vertailuluku PCU, populaatiokorjausyksikkö, lasketaan tärkeimpien tuotantoeläinlajien määrän perusteella ja siinä huomioidaan myös EU:n jäsenmaiden välinen eläinkauppa. Seuraeläinten (koira, kissa) lukumäärästä ei ole kattavia tilastoja, joten niitä ei populaatiolaskuissa oteta huomioon. Vastaavasti tablettien kulutus on vähennetty antibioottien kokonaismyynnistä, sillä niitä käytetään lähes pelkästään seuraeläimille.

Yksi PCU vastaa noin 1 kg:a, mutta on syytä muistaa, että se on puhtaasti tekninen yksikkö. Raportissa tuotantoeläinten antibioottien myynti esitetään milligrammoina aktiivista ainetta populaatiokorjausyksikköä kohti (mg/PCU) sekä suhteellisina osuuksina. Yksityiskohtainen kuvaus populaatiokorjausyksiköstä on ensimmäisessä ESVAC-raportissa. Tuloksia tarkastellessa on erityisesti huomioitava, että tuotantoeläinlajien jakauma eri maissa vaihtelee. Kulutustrendejä tulee siksi ennen kaikkea tarkastella maa- ja lääkeryhmäkohtaisesti, mutta maiden väliseltä vertailulta ei voi välttyä.

Kokonaismyynnissä ja antotapojen suosiossa suuri vaihtelu

Maakohtaisen kokonaismyynnin vaihtelu on kaventunut, mutta ero ääripäiden välillä on edelleen yli satakertainen.  Suomessa populaatiokorjattu kulutus vuonna 2021oli 17 mg/PCU eli eurooppalaisella mittapuulla meillä käytetään vähän antibiootteja tuotantoeläimille (Taulukko 1.).

Yhteistulosten mukaan ylivoimaisesti suurin osa antibiooteista annettiin Euroopassa eläinryhmille rehun tai juomaveden mukana (86 %) (kuva 1.). Injektiovalmisteiden osuus oli 13 % ja muiden lääkemuotojen 1 %. Suomessa käytetyimpiä olivat injektiovalmisteet (60 %). Rehussa tai juomavedessä annettavien antibioottien osuus oli 30 %. Suomessa lääkittiin siis useimmiten eläinyksilöitä, Euroopassa eläinryhmiä.

Kuva 1. Tuotantoeläinten antibioottien myynti antotavan mukaan Suomessa ja 31 Euroopan maassa vuonna 2021 (EMA/ESVAC 2021). Muut: suun kautta annettavat valmisteet, joita ei anneta rehussa tai juomavedessä sekä utareen- ja kohdunsisäiset valmisteet.

Tuotantoeläinten antibioottien myynti antotavan mukaan Suomessa ja 31 Euroopan maassa vuonna 2021 (EMA/ESVAC 2021).

Lääkeryhmistä Euroopassa eniten myytyjä olivat penisilliinit (31 %), tetrasykliinit (26 %) ja sulfonamidit (10 %). Suomessa myydyimpiä olivat penisilliinit (51 %), tetrasykliinit (21 %) sulfonamidit (19 %). Yli 90 % Suomessa myydyistä tuotantoeläinten penisilliineistä oli kapeakirjoista G-penisilliiniä, kun Euroopassa valtaosa oli laajakirjoisia aminopenisilliinejä.

Kriittisen tärkeät mikrobilääkkeet

Ihmisten lääkinnässä kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden (WHO:n lista highest priority critically important antimicrobials, HPCIA) eli, 3. ja 4. polven kefalosporiinien, fluorokinolonien, makrolidien ja polymyksiinin myynti vaihteli maiden välillä suuresti. Suomessa niitä käytetään selvästi vähemmän kuin Euroopassa yleensä, tai ei lainkaan (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Tuotantoeläinten antibioottien kokonaismyynti sekä ihmisen lääkinnässä kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden1 myynti 31 EU/EEA maassa vuonna 2021 (mg/PCU, milligrammaa vaikuttavaa ainetta populaatiokorjausyksikköä kohti).

  31 maan tulosten vaihteluväli Suomi
Kokonaiskulutus 2 – 297 17
3. ja 4. polven kefalosporiinit < 0.01 – 0.5 < 0.01
Fluorokinolonit < 0.01 – 15 0.11
Makrolidit 0 – 23 0.4
Polymyksiini 0 – 13 Ei ole koskaan käytetty tuotantoeläimille Suomessa

WHO list of highest priority critically important antimicrobials for human medicine; www.who.int > Health Topics > Antimicrobial resistance > Optimizing use of antimicrobial medicines > Publications > Critically important antimicrobials for human medicine 6th revision

Suuria muutoksia maakohtaisessa myynnissä

Kaiken kaikkiaan 23 maassa, Suomi mukaan lukien, kulutus väheni yli 4 % vuosina 2011–2021. Kahdessa maassa kulutus lisääntyi selvästi (yli 30 %). Esimerkiksi Alankomaissa kulutus väheni vuoteen 2011 verrattuna 67 %, Saksassa 65 % ja Ranskassa 61 %. Maakohtaisia trendejä voi tarkastella raportin taulukossa 5 ja ESVAC-verkkosivun ’Country reports on sales trends 2011-20121’-osiossa.

Eläinlääkkeet, mikrobilääkkeiden lisätiedot 2

Lisätietoja