Verkkopalvelutoiminta

Apteekin verkkopalvelulla tarkoitetaan lääkelain 38 §:n 4 kohdan (1112/2010) mukaan lääkkeiden myyntiä asiakkaan Internetin välityksellä tekemän tilauksen perusteella.

Verkkopalvelutoimintaa koskevaa sääntelyä on sekä kansallisessa että Euroopan unionin lainsäädännössä. Lainsäädännön mukaan apteekkien verkkopalvelua koskevat säännökset koskevat kaikkia etäviestimien avulla tarjottavia palveluja, kuten sovelluspalveluja. Lääkelain esitöissä esimerkkeinä etäviestimistä on mainittu tietoverkko, puhelin, posti, televisio tai muu väline, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Lääkelakiin lisätyn 52 b §:n mukaan verkkopalveluita voivat tarjota apteekkarit, Helsingin yliopiston apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki. Harvaan asutuilla alueilla lääkkeiden saatavuutta on mahdollista parantaa lääkkeiden internetmyynnin avulla.

Fimealla ei ole toimivaltaa hyväksyä yksittäisiä sovelluksia etukäteen, vaan Fimea valvoo apteekkien verkkopalvelutoimintaa ja muita etämyyntiin käytettyjä sovelluksia osana apteekkivalvontaa.

Verkkopalvelun ylläpitämisestä tehtävä ennakkoilmoitus

Apteekin verkkopalvelun ylläpitämisestä on tehtävä ennakkoilmoitus Fimealle verkkosivuillamme olevalla lomakkeella. Toiminnan saa aloittaa, jollei Fimea ole 60 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta pyytänyt lisäselvitystä tai kieltänyt toiminnan aloittamista. Toiminnan varsinaisesta aloittamisesta on myös ilmoitettava.

HUOM! Sovelluspalvelujen osalta ennakkoilmoitusten tekemisestä annetaan tarkempaa ohjeistusta myöhemmin.

Sähköisesti täytetty lomake tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna Fimeaan. Allekirjoituksellaan hakija vahvistaa hakemuksessa esittämänsä tiedot oikeiksi.

Fimean verkkosivuilla on luettelo laillisista apteekkien verkkopalveluista. Apteekin verkkopalvelun verkkosivuilla tulee olla linkki tähän luetteloon.

Apteekin verkkopalveluilmoituksen käsittely määräytyy Sosiaali- ja terveysministeriön Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1395/2011) mukaisesti.

Keskeisin apteekkien etämyyntiin sovellettava säännöstö:

 

Lisätietoa