Apteekkiluvan hakeminen

Apteekkiluvan hakeminen

Kun apteekkilupa on tullut avoimeksi, Fimea julistaa apteekkiluvan haettavaksi Virallisessa lehdessä julkaistavalla kuulutuksella. Apteekkilupaa on haettava 30 päivän kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta julkaisupäivää lukuun ottamatta.

Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelaissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä lukuun ottamatta sellaista hakijan kansalaisuutta tai toimivaltaisuutta koskevaa selvitystä, jonka viranomainen voi saada väestötietolain nojalla. Lupahakemukseen on liitettävä (kts. hakemuslomake):

1) Ansioluettelo tai muut asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota
2) Todistus siitä, ettei hakija ole konkurssissa (Todistus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä)

  • saa olla enintään 3 kk vanha
  • todistuksen tulee olla voimassa vielä sinä päivänä, kun apteekkiluvan hakuaika päättyy (esim. kirjeen postituspäivämäärä ei riitä)
  • jäljennöskin käy, mutta sen tulee olla oikeaksi todistettu
  • hakijat saavat todistuksen Oikeusrekisterikeskuksen konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä.

Jos haettavana olevan apteekin yhteydessä on kuulutettu haettavaksi oikeutena oleva sivuapteekki, tulee sivuapteekkilupaa hakea erikseen. Apteekkilupaan asetettu ehto sivuapteekin pitämisestä velvoittaa kyseisen sivuapteekin pitämiseen, jolloin apteekkilupa-asia ja sivuapteekin pitäminen käsitellään yhdessä ja niistä annetaan yksi päätös.

Hakemukset liitteineen toimitetaan Fimean kirjaamoon ennen hakuajan päättymistä. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Sähköinen asiointi

Apteekkilupia voi hakea sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan  osoitteessa:

https://asiointi.fimea.fi/

Apteekkilupaa haettaessa kirjautuminen sähköisen asioinnin palveluun tapahtuu käyttäen Suomi.fi -tunnistusta, eli käyttäen verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai väestörekisterikeskuksen HST-korttia (poliisin myöntämä henkilökortti). Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattikorttia ei voi käyttää kirjautumiseen apteekkilupaa haettaessa.

Hakemus tulee täyttää ja lähettää sähköisen asioinnin kautta ennen hakuajan päättymistä. Hakuajan päättymisen jälkeen mahdolliset hakemuksen täydennykset voi toimittaa Fimeaan sähköisen asioinnin viesti-toiminnon avulla tai Fimean kirjaamoon 

sähköposti: kirjaamo@fimea.fi
faksi: 029 522 3002
postiosoite: Kirjaamo, PL 55, 00034 FIMEA.

Fimea toimittaa apteekkilupapäätökset jatkossa ensisijaisesti sähköisesti hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Lisätietoja

Lisätietoja

  • Oinonen Noora
    yliproviisori puh. 0295223258
  • Rosenberg Pirjo
    jaostopäällikkö puh. 0295223246