Apteekkiluvan hakeminen

Apteekkiluvan hakeminen

Kun apteekkilupa on tullut avoimeksi, Fimea julistaa apteekkiluvan haettavaksi Virallisessa lehdessä julkaistavalla kuulutuksella. Apteekkilupaa on haettava 30 päivän kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta julkaisupäivää lukuun ottamatta.

Apteekkilupaa hakevien tulee liittää hakemukseensa selvitys lääkelaissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä lukuun ottamatta sellaista hakijan kansalaisuutta tai toimivaltaisuutta koskevaa selvitystä, jonka viranomainen voi saada väestötietolain nojalla. Lupahakemukseen on liitettävä (kts. hakemuslomake):

1) Ansioluettelo tai muut asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota
2) Todistus siitä, ettei hakija ole konkurssissa (Todistus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä)

 • saa olla enintään 3 kk vanha
 • todistuksen tulee olla voimassa vielä sinä päivänä, kun apteekkiluvan hakuaika päättyy (esim. kirjeen postituspäivämäärä ei riitä)
 • jäljennöskin käy, mutta sen tulee olla oikeaksi todistettu
 • hakijat saavat todistuksen Oikeusrekisterikeskuksen konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä.

Jos haettavana olevan apteekin alaisuudessa on toiminut sivuapteekki, sivuapteekkiluvan hakemisesta on mainittava erikseen apteekkilupahakemuksessa.

Sähköisesti täytetty lomake tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna liitteineen Fimeaan. Allekirjoituksellaan hakija vahvistaa hakemuksessa ja liitteissä esittämänsä tiedot oikeiksi.

Sähköinen asiointi

Apteekkilupia voi hakea myös sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointiin voi kirjautua osoitteessa:

https://asiointi.fimea.fi/

Apteekkilupaa haettaessa kirjautuminen sähköisen asioinnin palveluun tapahtuu käyttäen VETUMA-tunnistusta, eli käyttäen verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai väestörekisterikeskuksen HST-korttia (poliisin myöntämä henkilökortti). Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattikorttia ei voi käyttää kirjautumiseen apteekkilupaa haettaessa.

Hakemus tulee täyttää ja lähettää sähköisen asioinnin kautta ennen kuulutusajan päättymistä. Kuulutusajan päättymisen jälkeen mahdolliset hakemuksen täydennykset voi toimittaa Fimeaan sähköisen asioinnin viesti-toiminnon avulla tai Fimean kirjaamoon postitse, faksilla tai sähköpostilla.
 

Lisätietoja

Lisätietoja

 • Juvonen Merja
  yksikön sihteeri puh. 0295223221
 • Oinonen Noora
  yliproviisori puh. 0295223258
 • Pietikäinen Marja
  osastosihteeri puh. 0295223211
 • Rosenberg Pirjo
  jaostopäällikkö puh. 0295223246
 • Sinnemäki Juha
  yliproviisori puh. 0295223260