Lääke75+

Ikääntymiseen liittyvät elimistön toiminnan muutokset ja lisääntynyt sairastavuus tekevät iäkkäistä herkkiä lääkehoidon aiheuttamille haitoille. Iäkkäiden lääkityksen tietokannan tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa.

Tietokannan tiedot

Lääkeaineet on luokiteltu muista terveydenhuollon tietokannoista tuttuihin A-, B-, C- ja D-luokkiin. Luokka kuvaa lääkeaineen soveltuvuutta 75 vuotta täyttäneiden käyttöön. Luokittelu on rakennettu kliinistä moniammatillista asiantuntemusta hyödyntävällä konsensusperiaatteella.

  • A (vihreä): Sopii iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää kuten nuoremmillakin potilailla. Ikääntymismuutokset eivät aiheuta muutoksia lääkeannokseen tai ottotiheyteen eikä haittavaikutusprofiili poikkea nuoremmista.
  • B (harmaa): Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho on vähäistä 75 vuotta täyttäneillä.
  • C (keltainen): Soveltuu varauksin iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää iäkkäillä, mutta lääkeannosta joudutaan joko pienentämään tai ottotiheyttä harventamaan jo lievän tai kohtalaisen munuaistoiminnan heikkenemisen tai merkittävän haitta- tai yhteisvaikutusriskin seurauksena.
  • D (punainen): Vältä käyttöä iäkkäillä. Käyttö on mahdollista erityistapauksissa tai kertaluonteisesti. Ikääntymismuutosten seurauksena iäkkäät altistuvat lääkeaineen haitallisille tai vaarallisille vaikutuksille. Haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn.

Lääkeainekohtainen seliteteksti sisältää tietoa lääkkeen vaikutuksista ja annostelusta sekä tyypillisimmistä haitta- ja yhteisvaikutuksista. Seliteteksteissä ei oteta huomioon hoitoaiheita eikä vasta-aiheita.

Tietokannan käyttö terveydenhuollossa

Tietokanta on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. On huomattava, että yksittäisen potilaan kohdalla saatetaan joutua käyttämään myös D-luokkaan kuuluvia lääkevalmisteita. Lääkehoito tulee aloittaa, muuttaa tai lopettaa lääkärin valvonnassa.

Tietokannan päivittäminen

Ikääntyneiden lääkityksen tietokannan valmistelu aloitettiin Lääkehoidon kehittämiskeskuksen (ROHTO) asettamassa työryhmässä vuonna 2008 ja se valmistui elokuussa 2010.

Tietokantaa päivittää iäkkäiden lääkehoidon asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka tarkistaa jokaisen lääkeaineen luokan ja selitetekstin. Tällä hetkellä tietokantaan on päivitetty noin 260 lääkettä. Päivityspäivämäärä on näkyvillä kunkin selitetekstin perässä. Tietokantaan päivitetään selitetekstit vielä noin 250 lääkeaineelle kesän 2015 aikana. Työryhmä jatkaa tietokantaan sisällytettävien muiden lääkeaineiden päivitystä, jolloin D-luokkaan saattaa tulla vielä lisää uusia lääkeaineita.

Päivityskierroksen valmistuttua tietokanta sisältää luokittelun ja suosituksen yli 400 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä.

Lääkehakupalvelut:

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta

Ladattavat logot:

Lääke75 logot (zip-paketti)

Logoja ei saa käyttää kaupalliseen käyttöön. Lisätietoja tarvittaessa viestinta@fimea.fi.

Lisätietoja