Tutkimus

Fimean tutkimustoiminta pohjautuu Fimean strategian mukaisesti lakiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta sekä Sosiaali- ja terveysministeriön Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjaan. Toiminnan yleisinä tavoitteina on lisätä väestön hyvinvointia, parantaa kansanterveyttä ja optimoida terveydenhuollon kustannuksia järkevällä lääkehoidolla sekä edesauttaa yhteiskunnallista päätöksentekoa. Laissa Fimean tutkimusalueiksi on määritelty lääke-epidemiologia, lääketaloustiede ja lääkepolitiikka.

Lääkealan rakenteet ja toimintaedellytykset

Lääkkeiden hyvä saatavuus kaikissa olosuhteissa on laadukkaan lääkehuollon perusta. Tutkimuksen kohteita ovat erityisesti lääkkeiden asema terveydenhuollossa, uusien lääkkeiden markkinoille tulo, lääkehuoltopalveluiden toteutus, lääkejakelun toimivuus ja kattavuus sekä lääkeinformaation toteutus.

Järkevän lääkehoidon toteutus

Järkevän lääkehoidon osa-alueet ovat tehokkuus, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus, taloudellisuus ja toteutettavuus. Väestöön kohdistuvalla tutkimuksella selvitetään väestön lääkehoidon toteutumista käytännössä, lääketiedon lähteitä, saantia ja ymmärrettävyyttä, lääkkeen käyttäjän vastuunottoa ja osallistumista lääkehoidon toteuttamiseen sekä lääkeinformaation merkitystä järkevän lääkehoidon edistämisessä. Terveydenhuollon toimijoihin kohdistuvalla tutkimuksella selvitetään ja seurataan lääkemääräyskäytäntöä, moniammatillisen toimintamallin käyttöönottoa ja asemaa potilaan lääkehoidon toteuttamisessa.

Lääkehoidon vaikutukset ja vaikuttavuus

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitaan tuoteturvallisuuden lisäksi lääkitysturvallisuuden edistämistä lääkkeiden määräämisessä, käsittelyssä ja ottamisessa. Tärkeitä tutkimuskohteita ovat lääkkeiden vaikuttavuus, lääke- ja lääkitysturvallisuus, lääkehoidon kustannukset ja kustannusvaikuttavuus.