Veterinär

ESVAC

ESVAC

Försäljning av mikrobläkemedel för djur minskade i flera länder

Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA har samlat in data om förbrukningen av veterinärmedicinska mikrobläkemedel sedan 2010 (ESVAC-project). Den senaste rapporten som gäller 2016 innehåller information från 30 länder.

Uppgifterna grundar på försäljningen av förpackningar av veterinärmedicinska läkemedel i proportion till mängden viktigaste produktionsdjurarter. Försäljningsuppgifterna har i regel fåtts från läkemedelspartihandlarnas och apotekens statistik. Många läkemedelspreparat kan användas på flera djurarter och därför erhålls uppgifterna inte per djurart utan de rapporteras enligt läkemedelsgrupp och läkemedelsform.

Antalet djur har tagits i beaktande

För att förbrukningen av mikrobläkemedel under olika år ska kunna jämföras bör försäljningen ställas i proposition till antalet djur. I beräkningen av populationskorrigeringsenheten (population correction unit, PCU) som tillämpas i ESVAC-projektet har de viktigaste produktionsdjurarterna och djurhandeln mellan länderna tagits i beaktande. Det finns inte täckande statistik över antalet sällskapsdjur (hund, katt) och därför tas de inte med i beräkningarna. På motsvarande sätt har konsumtionen av tabletter dragits av från totalförsäljningen, eftersom de nästan enbart används för sällskapsdjur. 

En PCU motsvarar cirka 1 kg, men det gäller att komma ihåg att detta är en fullständigt teknisk enhet. I rapporten presenteras försäljningen av mikrobläkemedel i milligram aktivt ämne per populationskorrigeringsenhet (mg/PCU) och i relativa andelar av totalförbrukningen. En detaljerad beskrivning av populationskorrigeringsenheten ingår i den första ESVAC-rapporten. Då resultaten granskas bör man speciellt beakta att fördelningen av produktionsdjurarter varierar betydligt i olika länder. Konsumtionstrender bör därför i första hand betraktas per land, även om det inte går att undvika inbördes jämförelser av de olika länderna.

Stora variationer i totalförsäljningen och valet av administrationssätt

Totalförsäljningen per land var 3 - 453 mg/PCU, dvs. skillnaden mellan den största och minsta försäljningen var över hundrafaldig. Den populationskorrigerade förbrukningen i Finland år 2016 var 19 mg/PCU d.v.s. med europeiska mått används mikrobläkemedel för produktionsdjur hos oss i liten skala.

I de sammanräknade resultaten administrerades den överlägset största delen mikrobläkemedel till djurgrupperna blandade med fodret eller dricksvattnet (90 %) (diagram 1.). Andelen injektionspreparat var 9 procent och övriga läkemedelspreparat under 1 procent. I Finland användes mest injektionspreparat (52 %). Andelen läkemedel för gruppmedicinering var 39 %. I Finland behandlades i de flesta fall djurindivider, medan man i Europa behandlade djurgrupper.

Diagram 1. Försäljning av mikrobläkemedel för produktionsdjur enligt administreringsätt i Finland och 30 länder i Europa år 2016 (EMA/ESVAC 2018). Öviriga: preparat för oralt bruk som inte administreras i foder eller dricksvatten och intrauterina preparat.

I Europa var de mest sålda läkemedelsgrupperna tetracykliner (32 procent), penicilliner (26 procent) och sulfonamider (12 procent). I Finland var de mest sålda läkemedelsgrupperna penicilliner (45%), sulfonamider (21 %) och tetracykliner (21 %).

Kritiskt viktiga mikrobläkemedel

Försäljningen av kritiskt viktiga mikrobiella humanläkemedel (WHO:s lista critically important antimicrobials, CIA), det vill säga 3:e och 4:e generationens kefalosporiner, fluorokinoloner makrolider och polymyxiner varierade mycket mellan länderna. I Finland används betydligt mindre mängder av dessa än i Europa i snitt (tabell 1.).

I Europa finns 3:e och 4:e generationens kefalosporiner för produktionsdjur endast i form av injektioner eller preparat som administreras intramammärt. I Europa blandas fluorokinoloner i de flesta fall i dricksvattnet medan makrolider ofta administreras blandade i fodret eller dricksvattnet. I Finland finns 3:e generationens kefalosporiner och fluorokinoloner för produktionsdjur endast i form av injektionspreparat. Däremot administreras makrolider nästan utan undantag som gruppläkemedel.

Stora förändringar i försäljningen per land

Försäljningsuppgifter insamlades nu för åttonde gången med hjälp av ett enhetligt system. Totalförsäljiningen har minskat 20 % i de 25 länder som varit med sedan 2011, vilket är framför allt på grund av den minskande försäljningen i några av de länder som har sålt mycket.Till exempel i Tyskland har försäljningen minskat med 58 % av nivån 2011, i Nederländerna med 54 % och i Frankrike med 38 %.Sammantaget sexton länder, inklusive Finland, har lyckats skära ner försäljningen med över 5 % under åren 2011 2016. I sex länder har försäljningen ökat tydligt (över 5 %).

Mer information

Mer information