Veterinär

ESVAC

ESVAC

Försäljningen av antibiotika för produktionsdjur i Europa minskar 

Totalförsäljningen av antibiotika till produktionsdjur i Europa har minskat med 43 % under ett decennium i de 25 länder som varit med sedan 2011.


Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA har samlat in data om förbrukningen av veterinärmedicinska antibiotika sedan 2010 (ESVAC-projekt). Uppgifterna grundar sig på försäljningen av förpackningar av veterinärmedicinska läkemedel i proportion till mängden produktionsdjur. Försäljningsuppgifterna har i regel fåtts från läkemedelspartihandlarnas och apotekens statistik. Många läkemedel kan användas på flera djurarter och därför erhålls uppgifterna inte per djurart utan de rapporteras enligt läkemedelsgrupp och läkemedelsform.

Antalet djur har tagits i beaktande

För att förbrukningen av antibiotika under olika år ska kunna jämföras bör försäljningen ställas i proposition till antalet djur. I beräkningen av populationskorrigeringsenheten (population correction unit, PCU) som tillämpas i ESVAC-projektet har de viktigaste livsmedelsproducerande djurarterna och djurhandeln mellan länderna tagits i beaktande. Det finns inte täckande statistik över antalet sällskapsdjur (hund, katt) och därför tas de inte med i beräkningarna. På motsvarande sätt har konsumtionen av tabletter dragits av från totalförsäljningen, eftersom de nästan enbart används för sällskapsdjur. 


En PCU motsvarar cirka 1 kg, men det gäller att komma ihåg att detta är en fullständigt teknisk enhet. I rapporten presenteras försäljningen av antibiotika i milligram aktivt ämne per populationskorrigeringsenhet (mg/PCU) och i relativa andelar. En detaljerad beskrivning av populationskorrigeringsenheten ingår i den första ESVAC-rapporten. Då resultaten granskas bör man speciellt beakta att fördelningen av livsmedelsproducerande djurarter varierar betydligt i olika länder. Konsumtionstrender bör därför i första hand betraktas per land och per läkemedelsgrupp, även om det inte går att undvika inbördes jämförelser av de olika länderna.

Stora variationer i totalförsäljningen och valet av administrationssätt

Skillnaden mellan den största och minsta totalförsäljningen per land var fortfarande över hundrafaldig. Den populationskorrigerade förbrukningen i Finland år 2016 var 16 mg/PCU d.v.s. med europeiska mått används antibiotika för livsmedelsproducerande djur hos oss i liten skala.


I de sammanräknade resultaten administrerades den överlägset största delen antibiotika till djurgrupper blandad med foder eller dricksvatten (87 %) (diagram 1.). Andelen injektionspreparat var 12 procent och övriga läkemedelspreparat under 1 procent. I Finland användes mest injektionspreparat (60 %). Andelen läkemedel som administreras i foder eller dricksvatten var 30 %. I Finland behandlades alltså i de flesta fall djurindivider, medan man i Europa behandlade djurgrupper.

Diagram 1. Försäljning av antibiotika för produktionsdjur enligt administreringsätt i Finland och 31 länder i Europa år 2020 (EMA/ESVAC 2020). Övriga: preparat för oralt bruk som inte administreras i foder eller dricksvatten samt intrauterina preparat.

 

I Europa var de mest sålda läkemedelsgrupperna penicilliner (31 %), tetracykliner (27 %) och sulfonamider (10 %). I Finland var de mest sålda läkemedelsgrupperna penicilliner (52%), tetracykliner (21 %) och sulfonamider (17 %). Över 90 % av penicilliner sålda i Finland var smalspektrigt G-penicillin, medan merparten i Europa var bredspektriga aminopenicilliner.

Kritiskt viktiga mikrobläkemedel

Försäljningen av kritiskt viktiga mikrobläkemedel i behandlingen av människor (WHO listan highest priority critically important antimicrobials, HPCIA), det vill säga 3:e och 4:e generationens kefalosporiner, fluorokinoloner makrolider och polymyxiner varierade mycket mellan länderna. I Finland används betydligt mindre mängder av dessa än i Europa i snitt, eller inte alls (tabell 1.)

Stora förändringar i försäljningen per land

Sammantaget nitton länder, inklusive Finland, har lyckats skära ner försäljningen med över 5 % under åren 2011 - 2020. I fyra länder har försäljningen ökat tydligt (över 5 %) och i två förblivit densamma. Till exempel i Tyskland har försäljningen minskat med 60 % av nivån 2011, i Nederländerna med 56 % och i Frankrike med 50 %. Landspecifika trender grnskas i rapportens avsnitt ’Country reports on sales trends 2010-2018’.

Mer information

Mer information