Veterinär

Användningen av antimikrobiella medel

Användningen av antimikrobiella medel för djur

Förbrukningen av mikrobläkemedel för djur

Fimea har sedan 1995 följt upp försäljningen av mikrobläkemedel för djur utifrån statistiken från läkemedelspartiaffärerna. De detaljerade resultaten har sammanställts av Livsmedelsverket, Fimea och Helsingfors universitet i en gemensamrapport Finres-Vet, som också innehåller uppgifter om utvecklingen av mikrobläkemedelsresistens hos bakterier isolerade från djur i Finland. I rapporten uttrycks försäljningen i viktenheter (kg aktiv substans) enligt administreringssätt och läkemedelsform. I fråga om juvertuber rapporteras också försäljningen i förhållande till antalet mjölkkor och i fråga om EU-indikatorerna för förbrukningen av mikrobläkemedel för produktionsdjur anges försäljningen i förhållande till det totala antalet produktionsdjur.

Totalförsäljningen av mikrobläkemedel för djur har minskat betydligt under 2010-talet, även om den ökade något 2019. Nästan två tredjedelar av mikrobläkemedlen gavs till djurindivider och en tredjedel till djurgrupper. Med tanke på bekämpningen av antibiotikaresistens bör individuell medicinering alltid gynnas när det är möjligt.

Penicillin som administreras som injektioner är det överlägset mest sålda mikrobläkemedlet för djur i Finland. Därefter kommer oralt administrerade tetracykliner och kombinationen sulfonamid-trimetoprim, vars försäljning ökade klart under 2019. Försäljningen av reservantibiotika för människor (WHO:s lista, kritiskt viktiga mikrobläkemedel i behandlingen av människor, HPCIA)  till behandling av djur är mycket liten i Finland.

Finres-Vet-rapporterna (Livsmedelsverket)

Mot förbrukningsuppgifter enligt djurart 

Uppföljningen av försäljningen av mikrobläkemedel för djur i Finland harmoniserades 2010 i enlighet med det europeiska projektet ESVAC om förbrukningen av mikrobläkemedel för djur. Uppgifterna baserar sig på försäljning per förpackning och eftersom ett preparat kan användas till flera djurarter får man inga uppgifter per djurart. 

På basis av enbart försäljningsuppgifterna kan man inte dra slutsatser om vad förändringar i försäljningen av olika läkemedelsgrupper beror på. För att man bättre ska kunna bedöma förändringarna bör den använda läkemedelsmängden utredas per djurart och ställas i proportion till antalet djur. Kommissionens förordning om veterinärmedicinska läkemedel (2019/6) förutsätter att medlemsstaterna lämnar uppgifter om förbrukningen per djurart till Europeiska läkemedelsmyndigheten från och med 2025. Livsmedelsverket utvecklar som bäst ett datasystem för insamling av förbrukningsdata. 

Det hittills bästa verktyget för att följa upp trenderna i användningen av mikrobläkemedel för produktionsdjur är den populationskorrigerade försäljningen som tillämpas inom det europeiska projektet ESVAC. Där har totalförsäljningen av mikrobläkemedel för produktionsdjur ställts i proportion till det totala antalet produktionsdjur. Med europeiska mått används det små mängder mikrobläkemedel för produktionsdjur i Finland. I Finland gynnas smalspektriga mikrobläkemedel och i de flesta fall behandlas djuren individuellt istället för i grupper. 

Nästan alla mikrobläkemedel för djur i tablettform är avsedda för behandling av hundar och katter. Det finns dock ingen heltäckande statistik över antalet sällskapsdjur i Finland, så försäljningen av tabletter rapporteras som viktenheter (kg aktiv substans). På 2010-talet har försäljningen av tabletter för sällskapsdjur halverats.

Mer information

Mer information