Veterinär

Användningen av antimikrobiella medel

Användningen av antimikrobiella medel för djur

Fimea följer upp försäljningen av mikrobläkemedel som används för djur utifrån statistik från läkemedelspartiaffärerna. Förbrukningen har följts upp sedan 1995 och uttrycks som viktenheter (kg aktiv substans) enligt läkemedelsgrupp. Man utgår från att de sålda läkemedlen används under granskningsperioden. Eftersom förbrukningen uppges i viktenheter betyder det att förändringar i antalet djur inte beaktas. Dessutom varierar effekten av olika läkemedelsgrupper per viktenhet, det vill säga det behövs olika mängder läkemedelsämnen för att uppnå samma effekt. Därför bör förbrukningen i de olika läkemedelsgrupperna framför allt jämföras med förbrukningen i samma kategori över en längre tid.

Under första halvan av 2010-talet har totalförsäljningen varit jämn. Efter år 2013 har försäljningen minskat med över 3000 kg, och år 2018 uppgick den till cirka 10 200 kg. I synnerhet har andelen av preparat som administreras oralt minskat. De mest sålda mikrobläkemedel var penisilliner, tetracykliner och kombinationen sulfonamid-trimetoprim. Andelen mikrobläkemedel som är av kritisk vikt i medicineringen av människor var fortsättningsvis varit liten.

Det är inte möjligt att enbart på basis av förbrukningssiffrorna säga vad ändringarna beror på. För att kunna bedöma de faktiska förändringarna i användningen av mikrobläkemedel, bör den använda mängden läkemedel utredas per djurart och ställas i relation till antalet djur. I projektet för uppföljning av försäljningen i Europa ESVAC har antalet produktionsdjur beaktats. I europeisk jämförelse används det små mängder mikrobläkemedel för produktionsdjur i Finland. I Finland används oftast mikrobläkemedel med smalt spektrum och i de flesta fall behandlas individuella djur istället för grupper av djur. Information om användningen av mikrobläkemedel i olika länder ingår i resultatet för projektet för uppföljning av försäljningen i Europa ESVAC.

Läs mer Användningen av antimikrobiella medel

Mer information

Mer information