Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, samlar, producerar, bedömer och förmedlar opartisk, forskningsbaserad läkemedelsinformation åt befolkningen, social- och hälsovårdspersonalen samt för behoven inom det offentliga beslutsfattandet. Fimea ansvarar också för långsiktsplanering och koordinering av läkemedelsinformation på nationell nivå.

Med läkemedelsinformation avses information om läkemedel och läkemedelsbehandlingar som via olika informationskällor finns tillgänglig för konsumenter och professionella inom hälsovården, antingen via kontakt ansikte mot ansikte, skriftligt eller via elektroniska tjänster (telefon, Internet, television och radio). Läkemedelsinformation produceras bland annat av myndigheter, professionella inom hälsovården, läkemedelsindustrin och patientorganisationer (Läkemedelspolitiken 2020).

Strategi för läkemedelsinformation

Fimea har publicerat Finlands första nationella strategi för läkemedelsinformation. Strategin har utarbetats i samarbete med andra aktörer inom hälsovården.

I strategin beaktas utvecklandet av både läkemedelsinformation riktad till befolkningen och hälsovårdspersonalen. Där beskrivs nuläget när det gäller läkemedelsinformation, dess styrkor, brister och utmaningar. Dessutom lyfter strategin fram förslag på åtgärder och föreslår att man skapar ett nätverk för läkemedelsinformation i Finland.

Läkemedelsinformationsnätverket implementerar strategin

Ett läkemedelsinformationsnätverk grundades år 2012 för att implementera strategin i praktiken. Nätverket har 5 arbetsgrupper: koordinering av läkemedelsinformation, forskning, undervisning, utveckling av läkemedelsinformation för hälsovårdspersonal och för allmänheten. Fimea koordinarar nätverkets arbete.

Mer information

Inga sökresultat