Forskning

Fimeas forskningsverksamhet baserara sig enligt Fimeas strategi på lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och på Social- och hälsovårdsministeriets dokument Läkemedelspolitik 2020. Verksamhetens allmänna målsättningar är att öka befolkningens välmående, förbättra folkhälsan och optimera hälso- och sjukvårdskostnaderna genom ändamålsenlig läkemedelsbehandling samt att underlätta beslutsfattande i samhället. Fimeas lagstadgade forskningsområden är läkemedelsepidemiologi, läkemedelsekonomi och läkemedelspolitik.

Läkemedelsområdets strukturer och verksamhetsförutsättningar

Bra tillgång till läkemedel under alla omständigheter utgör grunden för läkemedelsförsörjning av hög kvalitet. Föremål för forskning är särskilt läkemedlens roll inom hälso- och sjukvården, lansering av nya läkemedel på marknaden, läkemedelsförsörjning, läkemedelsdistribution samt läkemedelsinformation.

Rationell läkemedelsbehandling

Delområden i rationell läkemedelsbehandling är effektivitet, säkerhet, ändamålsenlighet, genomförbarhet och ekonomi. Genom forskning som riktar sig på befolkningen utreds hur läkemedelsbehandlingen förverkligas i praktiken, källorna och tillgången till läkemedelsinformation samt hur förståelig informationen är.

Också läkemedelsanvändarens ansvarstagande och deltagande i läkemedelsbehandlingen samt läkemedelsinformationens roll i en ändamålsenlig läkemedelsbehandling hör till centrala forskningsområden. Forskning med riktning på aktörerna inom hälso- och sjukvården omfattar läkares förskrivningsbeteende, effekterna av ett interprofessionellt handlingsmönster och dess roll i patientens läkemedelsbehandling.

Effekterna av läkemedelsbehandling

I den snabbt föränderliga verksamhetsmiljön krävs utöver produktsäkerhet även främjande av medicineringssäkerheten vid ordination, hantering och användning av läkemedel. Viktiga forskningsmål är läkemedlens effektivitet, medicineringssäkerhet, kostnader och behandlingens kostnadseffektivitet.