Det medicinska och ekonomiska värdet

Fimea producerar och sammanställer utvärderingar av det medicinska och ekonomiska värdet av läkemedel samt koordinerar samarbete inom denna verksamhet. Syftet med utvärderingarna är att jämföra sinsemellan läkemedelsbehandlingar som är avsedda för behandling av en bestämd sjukdom.

Kunskapsunderlag behövs bland annat som stöd för beslut gällande ibruktagning av läkemedel och rätten att få ersättning för dem. Informationen har flera användare, exempelvis patienterna och läkarna som behandlar dem, Läkemedelsprisnämnden (Hila) samt sjukvårdsdistriktens läkemedelsarbetsgrupper och anskaffningsringar.

I Finland måste läkemedel ha försäljningstillstånd av Fimea eller Europeiska kommissionen. För att ett läkemedel ska få försäljningstillstånd krävs att dess effekt, säkerhet och kvalitet har bevisats. I utvärderingen av det medicinska och ekonomiska värdet beaktas förutom läkemedelsbehandlingarnas effekt och säkerhet även bland annat ekonomiska, organisatoriska, sociala och etiska aspekter. Påvisande av läkemedlets medicinska och ekonomiska värde är inte en förutsättning för att få försäljningstillstånd.

Fimea producerar utvärderingar med varierande omfattning och innehåll beroende på utvärderingens ämne och användningssyfte. Förslag till ämne för utvärdering av det medicinska och ekonomiska värdet av läkemedel kan insändas via e-post till kirjaamo@fimea.fi. Fimea behandlar förslagen samt beslutar om utvärderingarna internt.

Ut­värde­rings­pro­cess­en

Fimeas processer som används vid utvärdering av läkemedelsbehandlingar beskrivs i Fimeas rekommendation om utvärdering av läkemedels medicinska och ekonomiska värde och i protokollet för snabb utvärdering av nya sjukhusläkemedel. Det senare befinner sig ännu i pilotfasen.

Fimea utför beroende på användningsändamålet följande utvärderingar av läkemedelsbehandlingar:

  • Målet för snabb utvärdering av sjukhusläkemedel är att producera information om de medicinska och ekonomiska effekterna av ett nytt läkemedel som tas i bruk på ett sjukhus i en situation när sjukhuset överväger att ta läkemedlet i bruk. Snabba utvärderingar kan genomföras vid behov även vid andra tillfällen än i samband med lansering av ett nytt läkemedel på marknaden.
  • Utvärderingsöversikt baserar sig på en utvärdering som utförts i en utländsk utvärderingsenhet eller en existerande litteraturöversikt. Utvärderingsöversikten innehåller en sammanfattning av läkemedelsbehandlingens effekter och kostnader. I utvärderingsöversikten är det också möjligt att beskriva till exempel nuvarande behandlingspraxis i Finland eller hur forskningsunderlaget kan tillämpas i Finland.
  • I en läkemedelsspecifik utvärdering jämförs läkemedelsbehandlingen med ett eller några ändamålsenliga behandlingsalternativ i en bestämd indikation.
  • Vid en omfattande utvärdering utvärderas flera alternativa läkemedelsbehandlingar sinsemellan i en bestämd indikation eller en läkemedelsbehandling utvärderas i flera indikationer i jämförelse med andra ändamålsenliga behandlingsalternativ. En omfattande utvärdering kan göras till exempel när läkemedlen som är föremål för utvärderingen har funnits på marknaden en längre tid.

Ut­värder­rings­re­kommen­dat­ioner och ter­mino­logi

Fimea har gett ut två rekommendationer om utvärdering av läkemedels medicinska och ekonomiska värde samt utvärderingsterminologi (Finns endast på finska).

Rekommendationerna beskriver Fimeas utvärderingsprocesser för medicinskt och ekonomiskt värde samt metoder och rapporteringssätt.

Syftet med terminologin är att harmonisera användningen av termer och deras begreppsinnehåll och att främja etableringen av finskspråkiga termer.

Inga sökresultat