Söktjänster och förteckningar

Medicin75+

Medicin75+ databas

Syftet med Medicin75+ databasen är att stöda det kliniska beslutsfattandet vid medicineringen av personer som fyllt 75 år och att förbättra läkemedelssäkerheten inom primärvården. Databasen innehåller klassificering och rekommendation för nästan 500 läkemedel och deras kombination som ofta används för äldre.

Medicin75+ databasen upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelesområdet Fimea och kan användas avgiftsfritt av alla på Fimeas webbplats.

Databasens innehåll

Läkemedlen har klassificerats i samma A, B, C och D-klasser som är bekanta från de övriga databaserna inom hälso- och sjukvården. Klassen beskriver hur väl läkemedlet lämpar sig för personer som fyllt 75 år. Klassificeringen har utarbetats enligt en konsensusprincip som utnyttjar multiprofessionell klinisk sakkunskap. Expertgruppen också uppdaterar databasen kontinuerligt.

  • A (grön):

Läkemedlet är lämpligt för äldre. Läkemedlet kan användas på samma sätt som hos yngre patienter. Förändringar under åldrandet ger varken upphov till ändringar i läkemedelsdosen eller dosintervallet och biverkningsprofilen skiljer sig inte heller från den hos yngre personer.

  • B (grå):

Det finns föga vetenskapligt belägg eller erfarenhet av bruket hos personer som fyllt 75 år, eller läkemedlet har då föga effekt.

  • C (gul):

Lämpar sig med förbehåll för äldre. Läkemedlet kan användas hos äldre, men antingen bör dosen minskas eller dosintervallet ökas redan vid en lindrig eller måttlig nedsättning av njurfunktionen eller som en följd av en signifikant risk för biverkningar eller samverkan.

  • D (röd):

Undvik bruk bland äldre. Läkemedlet kan användas i specialfall eller som ett engångsfenomen. Som en följd av förändringar under åldrandet blir äldre utsatta för läkemedlets menliga eller farliga effekter. Risken för biverkningar är i allmänhet högre än den kliniska nyttan av behandlingen.

Förklaringstexten till varje läkemedel innehåller information om läkemedlets effekt och dosering samt de mest typiska biverkningarna och riskerna i samverkan med andra läkemedel. I förklaringstexterna beaktas inte några indikationer eller kontraindikationer.

Vid avfattning av databasen har man iakttagit alla vanligaste kriterierna för läkemedelsbehandling av äldre människor (Beers, STOPP/START, EU(7)-PIM).

Användningen av databasen inom hälso- och sjukvården

Databasen är i första hand avsedd för läkare och annan yrkesutbildad hälsovårdspersonal. Det bör observeras att man i fråga om en enskild patient även kan bli tvungen att använda läkemedelspreparat som hör till D-klassen. Endast en läkare kan inleda, ändra eller avsluta en läkemedelsbehandling.

Läkemedelsöktjänst: 

Medicin75+ databas

Medicin75+ (XML, 10.11.2020)

Nedladdningsbara logotyper:

Medicin75+ (zip-paket)

Logotyper får inte användas i kommersiellt syfte. Mera information viestinta@fimea.fi.

Medicin75 logo

 

 

Mer information

Mer information