Övervakning

Produktspecifikt riskhanteringsmaterial

Produktspecifikt riskhanteringsmaterial (uusi)

I läkemedlens riskhanteringsplaner ingår ofta tilläggsmaterial för en minimering av riskerna (additional risk minimisation materials, till exempel utbildningsmaterial, instruktioner för läkare och patienter, patientkort, minneslistor osv.).

Den som innehar försäljningstillstånd för ett läkemedel och Fimea avtalar tillsammans om innehållet i och distributionen av detta produktspecifika riskhanteringsmaterial. Innehavaren av försäljningstillståndet har upphovsrätt till materialet och ansvarar för materialets innehåll och distribution.

Anvisningar för upprättande av produktspecifikt riskminimeringsmaterial (pdf)

Abstral (fentanyyli)
Broschyr till patienten och dennes anhöriga (pdf) 17.9.2019

Acitretin Orifarm (asitretiini)
Material för patienten (pdf) 5.11.2018

Aclasta (zoledronsyra)
Patientguide (pdf) 29.8.2018
Påminnelsekort för patienter om osteonekros i käken (pdf) 28.9.2018

>Agomelatine Anpharm (agomelatin)
Patientguide_Agomelatine Anpharm (pdf) 1.9.2020

Agomelatine Mylan (agomelatin)
Patientkort (pdf) 4.12.2018

Agomelatine Ratiopharm (agomelatin)
Patientguide (pdf) 28.9.2018

Agomelatine STADA (agomelatin)
Patientbroschyr (pdf) 10.5.2019

Aripiprazole Accord (aripiprazol)
Patient/Anhörig Informationsbroschyr (pdf) 21.1.2016

Alunbrig (brigatinib)
Patientkort (pdf) 13.11.2018

Amgevita (adalimumab)
Patientkort (pdf) 11.7.2019
Patientkort för barn (pdf) 11.7.2019

Attentin (deksamfetamin)
Information för föräldrar/vårdnadshavare (pdf) 14.8.2015

Aubagio (teriflunomid)
Utbildings- / diskussionsguide för vårdpersonal (pdf) 23.4.2020
Patientkort (pdf) 23.4.2020

Baqsimi (glukagon)
Patient guide_Baqsimi (pdf) 14.2.2020
Patientkort_Baqsimi (pdf) 14.2.2020
Instruktion för övningsenhet_Baqsimi (pdf) 14.2.2020

Bavencio (avelumab)
Behandlingsguide information till patienten (pdf) 14.11.2019
Patientkort (pdf) 14.11.2019 

BCG-medac (Bacillus Calmette Guerin)
Viktig information för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 30.1.2020
Patientkort (pdf) 30.1.2020

Benepali (etanercept) 9.11.2017
Anvisningar för injektion med pennan (pdf)
Anvisningar för injektion med den förfyllda sprutan (pdf)

Beovu (brolucizumab)
Patient guide (pdf) 4.3.2020

Blincyto (blinatumomab)
Utbildningsbroschyr för patienter och vårdgivare (pdf) 21.5.2019
Patientkort (pdf) 21.5.2019

Bondronat (ibandronaatti)
Påminnelsekort (pdf) 14.11.2016

Bosentan Accord (bosentan)
Guide för läkare (pdf) 8.1.2016
Patientkort (pdf) 8.1.2016

Bosentan Actavis (bosentan)
Patientkort (pdf) 6.3.2017

Cablivi (caplacizumab)
Patientkort för nödsituationer 11.6.2019

Caprelsa (vandetanib)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 27.3.2017
Guide för patienter och vårdnadshavarae (pdf) 27.3.2017
Patientkort (pdf) 27.3.2017

CellCept (mykofenolatmofetil)
Vägledning till patienter - Information om riskerna för ofödda barn (pdf) 11.5.2018

Cerdelga (eliglustat)
Riktlinjer för förskrivare (pdf) 15.11.2018
Patientkort (pdf) 15.11.2018

Cimzia (certolizumabpegol)
Patientkort (pdf) 12.5.2017

Cinryze
Patientguide (pdf) 19.7.2018
Patientdagbok (pdf) 19.7.2018

Clozapine Accord (klozapin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 8.12.2017
Patientinformation (pdf) 8.12.2017

Colobreathe (colistimethate)
Bruksanvisning (pdf) 1.2.2017

Cyproteronacetate - ethinylestradiol (CPA+EE)
Information till hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 5.11.2018
Checklista (pdf) 4.6.2018
Patientkort (pdf) 4.6.2018

Darzalex (daratumumab)
Patientkort (pdf) 31.8.2020

Duodopa (levodopa och karbidopa)
Patient pocket guide (pdf) 12.2.2018

Ebetrex (methotrexate)
Patientguide (pdf) 5.6.2016

Elidel (pimekrolimus)
Utbildningsmaterial till läkare (pdf) 7.3.2017

Eliquis (apixaban)
Patientkort (pdf) 19.5.2020

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat)
Förskrivningsverktyg för hälso- och sjukvårdspersonal i EU (pdf) 30.4.2014
Checklista 1 före förskrivning (pdf) 30.4.2014
Checklista 2 för den löpande uppföljningen av behandling (pdf) 30.4.2014

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (emtricitabin och tenofovirdisoproxil)
Viktig information om att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion) (pdf) 4.4.2019
Patientens påminnelsekort (pdf) 4.4.2019

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA (emtricitabin och tenofovirdisoproxil)
Broschyr till patienter (pdf) 23.4.2020
Påminnelsekort till patienter (pdf) 23.4.2020

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva (emtricitabin och tenofovirdisoproxil)
Patient guide (pdf) 23.7.2020
Påminnelsekort till patienten (pdf) 23.7.2020

Enbrel (etanercept)
Patientens anteckningsbok (pdf) 29.11.2018
Patientsäkerhetskort (pdf) 12.9.2017

Entyvio (vedolizumab)
Patientkort (pdf) 6.3.2019

Envarsus (takrolimus)
Patientkort (pdf) 24.11.2014

EpiPen/EpiPen Jr. (adrenalin)
Checklista för förskrivning (pdf) 23.11.2018
Autoinjektor bruksanvisning (pdf) 23.11.2018

Erelzi (etanercept)
Patientkort (pdf) 31.1.2018

Erivedge (vismodegib)
Kom ihåg-kort för patienter (pdf) 9.3.2017
Graviditetsförebyggande program (pdf) 9.3.2017
Formulär för verifiering av rådgivning (pdf) 9.3.2017

Esmya (ulipristalacetat)
Patientkort (pdf) 26.7.2018

Exelon (rivastigmin)
Instruktioner för användning och dagbok över medicinering (pdf) 17.9.2019

Exjade (deferasirox)
Patientguide (pdf) 6.9.2019

Eylea (aflibercept)
Patientguide
- för behandling av retinal grenvensocklusion (pdf) 18.12.2019
- för behandling av retinal centralvensocklusion (pdf) 18.12.2019
- för behandling av diabetiskt makulaödem (pdf) 18.12.2019
- för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration (pdf) 18.12.2019
- för behandling av myopisk koroidal neovaskularisering (pdf) 18.12.2019

Fabrazyme (agalsidas beta)
Anvisningar för patienter med Fabrys sjukdom (pdf) 9.7.2018

Forxiga (dapagliflozin)
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal för att minimera risken för diabetesketoacidos (DKA) (pdf) 30.1.2020
Guide för patient och vårdare (pdf) 19.3.2019
Patientkort (pdf) 19.3.2019

Froidir (klozapin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 14.4.2020
Patientinformation (pdf) 14.4.2020

Gilenya (fingolimod)
Guide för föräldrar/vårdnadshavare (pdf) 28.11.2019
Patientguide (pdf) 28.11.2019
Graviditetsspecifikt patientpåminnelsekort (pdf) 28.11.2019

Hemlibra
Patient-/vårdgivarguide (pdf) 8.4.2019
Patientkort (pdf) 31.5.2018

Hulio (adalimumabi)
Patientkort för vuxna (pdf) 23.5.2019
Patientkort för barn (pdf) 23.5.2019

Humalog (insulin lispro)
Patientinformation (pdf) 18.8.2015

Humira (adalimumab)
Patientkort för vuxna (pdf) 21.3.2019
Patientkort för barn (pdf) 21.3.2019

Hyrimoz (adalimumab)
Patientkort vuxen (pdf) 4.11.2019
Patientkort barn (pdf) 4.11.2019

Ibandronic acid Accord (ibandronsyra)
- Påminnelsekort till patienten om osteonekros i käken i samband med behandling av cancerrelaterade tillstånd med 2 mg och 6 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning (pdf) 15.1.2018
- Påminnelsekort till patienten om ostenekros i käken i samband med behandling av osteoporosrelaterade tillstånd med 3 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (pdf) 15.1.2018

Iclusig (ponatibib)
Viktig säkerhetsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 28.5.2015

Idacio (adalimumab)
Patientkort för vuxna (pdf) 12.12.2019
Patientkort för barn (pdf) 12.12.2019

Ilaris (kanakinumab)
Patientkort
- För behandling av periodiska febersyndrom (pdf) 28.8.2019
- För behandling av giktartrit (pdf) 28.8.2019
- För behandling av Stills sjukdom inklusive Stills sjukdom hos vuxna (AOSD) och systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) (pdf) 28.8.2019

Imlygic (talimogen laherparepvek)
Information för patienter och närstående (pdf) 19.1.2016
Patientkort (pdf) 19.1.2016

Imnovid (pomalidomidi)
Riskminimeringsprogram
- Patientbroschyr (pdf) 3.10.2019

Inflectra (infliximab)
Patientkort (pdf) 3.10.2019

Instanyl (fentanyl)
Patientinformation
- Hur du använder instanyl (pdf) 30.05.2017
- Hur du använder instanyl - Endosbehållare (pdf) 30.05.2017

Intuniv (guanfacin)
Information till förskrivare (pdf) 15.4.2016
Riskminimeringsinformation för vårdspersonal (pdf) 15.4.2016
Checklista 1 innan behandling (pdf) 15.4.2016
Checklista 2 under behandling (pdf) 15.4.2016
Protokoll för löpande övervakning av patienter (pdf) 15.4.2016

Isotretinoin Actavis (isotretinoin)
Huvudutbildningsmaterial EU
- Påminnelsekort för patienten (pdf) 28.9.2018

Isotretinoin - Läkemedel som innehåller isotretinoin (Orifarm, Orion, ratiopharm)
Material för patienten (pdf) 5.11.2018

Jext (adrenalinpenna)
Patientkort (pdf) 1.9.2017

Jinarc (tolvaptan)
Patientbroschyr (pdf) 7.3.2019
Patientkort (pdf) 7.3.2019

Kanuma (sebelipas alfa)
Information för sjukvårdspersonal (pdf) 3.11.2015

Kevzara (sarilumabi)
Patientkort (pdf) 11.12.2017

Keytruda (pembrolizumab)
Patientbrochyr (pdf) 4.5.2020
Patientkort (pdf) 4.5.2020

Kineret (anakinra)
Vägledning för hälsö- och sjukvårdspersonal_Kineret (pdf) 3.9.2020
Patientinformation_Kineret (pdf) 3.9.2020

Kombinerade hormonella preventivmedel (CHCs)
Information_Kombinerade hormonella preventivmedel (pdf) 14.9.2020
Checklista (pdf) 11.4.2014
Patientkort (pdf) 11.4.2014
Frågor och svar (pdf) 4.12.2014

Kymriah (tisagenlekleucel)
Patientbroschyr för patienter och vårdnadshavare_Kymriah (pdf) 2.7.2020
Patientkort_Kymriah (pdf) 2.7.2020

Lariam (meflokin)
Patientkort (pdf) 25.2.2019

Lemtrada (alemtuzumab)
Guide för vårdpersonal (pdf) 5.3.2018
Checklista för förskrivare (pdf) 5.3.2018
Patientguide (pdf) 5.3.2018
Patientvarningskort (pdf) 5.3.2018

Libtayo (cemiplimab)
Patientguide (pdf) 2.9.2019
Patientvarningskort (pdf) 2.9.2019

Litalgin (metamizolnatrium och pitofenonhydroklorid)
Patientkort (pdf) 7.6.2017

Lixiana (edoxaban)
Patientkort (pdf) 29.8.2019

LNG-IUS (Jaydess, Kyleena, Mirena) (levonorgestrel)
Broschyr till hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 28.9.2020

Lucentis (ranibizumab)
Patientguide för våt makuladegeneration (pdf) 23.3.2017
Patientguide för proliferativ diabetesretinopati och/eller synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (pdf) 6.3.2020
Patientguide för nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi (pdf) 23.3.2017
Patientguide för nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion (pdf) 23.3.2017

Lutathera (lutetium(177Lu)oksodotreotid)
Patientinformation_Lutathera (pdf) 16.11.2018

MabThera (rituximab)
Patientbroschyr (pdf) 23.4.2020

Mavenclad (kladribin)
Förskrivningsguide (pdf) 31.10.2017
Patientguide (pdf) 31.10.2017

Mayzent (siponimod)
Guide för patienter och vårdare (pdf) 15.5.2020
Information till kvinnliga patienter i fertil ålder (pdf) 15.5.2020

Mitoxantron Ebewe (mitoxantron)
Riktlinjer för förskrivare (pdf) 24.4.2018

Multaq (dronedaroni)
Vägledning för förskrivare (pdf) 7.6.2017

Mycophenolate mofetil Accord (mykofenolatmofetil)
Patientguide (pdf) 14.5.2018

Mycophenolate mofetil Sandoz (mykofenolatmofetil)
Vägledning till patienter (pdf) 15.3.2019
Vägledande frågeformulär för vårdgivare (pdf) 13.10.2017
Vägledande frågeformulär för patient (pdf) 13.10.2017

Myfenax (mykofenolatmofetil)
Patientguide (pdf) 14.5.2018

Myfortic (mykofenolat)
Patientguide (pdf) 3.12.2018

Namuscla (mexiletin)
Handledning för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 3.9.2020
Informationskort för patienter (pdf) 20.5.2020 

Natriumoxibat Reig Jofre (natriumoxibat)
Viktig säkerhetsinformation för läkare/apotekspersonal (pdf) 15.1.2020
Formulär för inledning av behandling (pdf) 15.1.2020
Vanliga frågor som patienter kan ha om säkerheten (pdf) 15.1.2020
Instruktioner för patienter om andvändning av oral lösning (pdf) 15.1.2020

Neotigason (acitretin)
Förebyggande program mot graviditet och exponering av foster:
- Påminnelsekort för patienten (pdf) 28.9.2018

Nepexto (etanercept)
Guide för patient (pdf) 7.9.2020
Patientkort (pdf) 7.9.2020

NeuroBlock (botulintoxin B)
Viktig säkerhetsinformation för läkare (pdf) 7.12.2016
Guide för patient (pdf) 7.12.2016

NorLevo (levonorgestrel)
Fickkort (pdf) 8.10.2014

Olumiant (baricitnib)
Patientkort (pdf) 14.12.2017

Opdivo (nivolumab)
Patientkort (pdf) 28.7.2020

Opsumit (macitentan)
Patientkort (pdf) 30.9.2019

Orudis 2.5% geeli (ketoprofen)
Checklista för förskrivaren
(pdf) 20.4.2016
Patientinformation (pdf) 20.4.2016

Ozurdex (dexametason)
Patientguide (pdf) 3.11.2014

Pamidronatdinatrium Hospira (pamidronat)
Patientkort (pdf) 25.10.2016

Pamifos (pamidronat)
Påminnelsekort för patienter (pdf) 9.11.2016

PecFent (fentanyl)
Patientinformation (pdf) 1.11.2019

Penthrox (metoxifluran)
Checklista för administrering (pdf) 1.11.2018
Administrationsguide (pdf) 1.11.2018

Pioglitazone Teva Pharma (pioglitazon)
Riktlinjer till förskrivare av läkemedel (pdf) 26.2.2015

Prolia (denosumab 60 mg)
Patientens påminnelsekort (pdf) 9.7.2015

Qutenza (kapsaicin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal 7.8.2017 (pdf)

Reblozyl (luspatercept)
Patientkort (pdf) 14.7.2020

Remicade (infliksimab)
Patientkort (pdf) 4.11.2019

Remsima (infliximab)
Patientkort (pdf) 25.3.2019

Revlimid (lenalidomid)
Patientbroschyr (pdf) 2.11.2018

Rinvoq (upadasitinib)
Utbildningsbroschyr för vårdpersonal (pdf) 17.10.2019
Patientkort (pdf) 17.10.2019

Ritemvia (rituximab)
Information för att stödja sjukvårdspersonal i vården av patienter som får behandling med Ritemvia (pdf) 21.11.2017
Viktig säkerhetsinformation för patienter som får behandling med Ritemvia (pdf) 21.11.2017
Utspädningsguide 23.1.2018
Patientkort (pdf) 21.11.2017

Rivastigmin ratiopharm (rivastigmin)
Instruktioner för användning och dagbok över medicinering (pdf) 9.5.2017

Rivastor (rivastigmin)
Instruktioner för användning och dagbok över medicinering (pdf) 14.6.2018

Rixathon (rituximab)
Informationsbroschyr för patienter vid icke-onkologiska indikationer (pdf) 17.12.2018
Patientkort för patienter med icke-onkologiska sjukdomar (pdf) 16.8.2018

RoActemra (tocilitsumab)
Patient broschyr (pdf) 13.12.2019
Patientkort (pdf) 13.12.2019

Sarclisa (isatuximab)
Broschyr för hälso- och sjukvårdspersonal och blodtransfusionslaboratorier Sarclisa (pdf) 17.8.2020
Patientkort Sarclisa (pdf) 17.8.2020

Sialanar (glykopyrronium)
Påminnelsekort för vårdgivare (pdf) 27.7.2020

Simponi (golimumab)
Patientkort (pdf) 30.10.2019

Soliris (eculizumab)
Viktig säkerhetsinformation för patienter/föräldrar (pdf) 25.10.2019
Patientsäkerhetskort (pdf) 8.3.2019

SonoVue (svavelhexafluorid)
Utbildningsmaterial (pdf) 20.11.2014

Spravato (esketamine)
Patientguide (pdf) 19.8.2020

Stayveer (bosentan)
Viktiga säkerhetspåminnelser för patienter (pdf) 1.12.2019

Strensiq (asfotas alfa)
Injektionsguiden för föräldrar/vårdare till spädbarn (pdf) 23.4.2020
Självinjektionsguide (pdf) 23.4.2020

Suliqua (glargininsuliini ja liksisenatidi)
Viktig förskrivningsinformation (pdf) 9.2.2018
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 9.2.2018
Guide för patienter och/eller anhöriga (pdf) 9.2.2018

Tecentriq (atezolizumab)
Patientkort (pdf) 4.11.2019

Tenofovir disoproxil Accord (tenofovirdisoproxil)
Utbildningsbroschyr för pediatriska patienter med HBV (pdf) 5.5.2017
Utbildningsbroschyr för HBV och njurfunktion, inklusive linjal för kreatininclearence (pdf) 5.5.2017
Utbildningsbroschyr för pediatriska patienter med hiv (pdf) 5.5.2017
Njurutbildningsbroschyr för patienter med hiv, inklusive räknesticka för kreatininclearance (pdf) 5.5.2017

Thalidomide Celgene (thalidomide)
Patientbroschyr_Thalidomide Celgene (pdf) 7.9.2020
Patientkort_Thalidomide Celgene (pdf) 7.9.2020
Formulär för behandlingsstart för fertil kvinna_Thalidomide Celgene (pdf) 7.9.2020

Toctino (alitretinoin)
Påminnelsekort för patienten (pdf) 6.11.2018

Toujeo (insulin glargin)
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 16.5.2019
Guide för patienter och/eller vårdgivare (pdf) 16.5.2019

Tracleer (bosentan)
Viktiga säkerhetspåminnelser för patienter (pdf) 1.12.2019

Treposa (treprostiniili)
Information för läkare (pdf) 10.2.2020
Utbildning för vårdpersonal (pdf) 10.2.2020
Händelse av särskilt intresse - Infektion i blodomloppet vid intravenös användning av Treposa (pdf) 10.2.2020
Frågeformulär för patienter som får intravenös behandling med treprostinil (pdf) 10.2.2020
Patientinformation (pdf) 10.2.2020

Tresiba (insulin degludek)
Patient broschyr (pdf) 28.10.2013

Trexan (methotrexate)
Patientkort (pdf) 14.1.2020

Truxima (rituximab)
Information för att stödja sjukvårdspersonal i vården av patienter (pdf) 29.7.2020
Administrationsinstruktioner (pdf) 1.1.2020
Viktig säkerhetsinformation för patienter (pdf) 29.7.2020
Patientkort (pdf) 1.1.2020

Tsoledronihappo Medac (zoledronsyra)
Patientens påminnelsekort (pdf) 26.11.2015

Tsoledronihappo SUN (zoledronsyra)
Information för patienter (pdf) 1.2.2019
Påminnelsekort (pdf) 1.2.2019

Tysabri (natalizumab)
Patientinformationskort för tysabri (pdf) 26.4.2017
Formulär inför påbörjandet av behandling med Tysabri (pdf) 8.7.2016
Formulär inför fortsatt behandling med Tysabri (pdf) 8.7.2016
Formulär inför utsättningen av behandling med Tysabri (pdf) 8.7.2016

Ultomiris (ravulizumab)
Patientguide (pdf) 3.7.2020
Föräldraguide (pdf) 3.7.2020

Uptravi (selexipag)
Titreringsguide för patienter (pdf) 25.7.2019

Valdoxan (agomelatin)
Patientguide_Valdoxan (pdf) 1.9.2020

Valproat (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz)
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 12.11.2018
Årlig riskgranskningsblankett (pdf) 12.11.2018
Patientinformationbroschyr (pdf) 12.11.2018
Patientkort (pdf) (pdf) 12.11.2018

Valproat Life Medical (natriumvalproat)
Patientinformationsbroschyr (pdf) 17.2.2020

Vfend (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 12.8.2014

Volibris (ambrisentan)
Påminnelseinformation till patienter (pdf) 16.8.2019

Voriconazole Accord (vorikonatsoli)
Information (pdf) 23.9.2016
Patientkort (pdf) 23.9.2016

Voriconazole Orion (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 15.8.2016

Voriconazole Fresenius Kabi (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 15.1.2020

Voriconazole Sandoz (vorikonazol)
Checklista för sjukvårdspersonal (pdf) 3.10.2016

VPRIV (velaglukeras alfa)
Utbildningsmaterial för patienter (pdf) 8.7.2016

Waylivra (volanesorsennatrium)
Guide för patienter och vårdare (pdf) 31.3.2020

Xalkori (crizotinib)
Information för patienter (pdf) 12.4.2019
Patientkort (pdf) 12.4.2019

Xarelto (rivaroxaban)
Patientkort (pdf) 9.10.2019

Xeljanz (tofacitinib)
Patientkort (pdf) 16.1.2020

Xgeva (denosumab 120 mg)
Patientens påminnelsekort (pdf) 17.7.2015

Xospata (gilteritinib)
Patientkort (pdf) 8.11.2019

Xyrem (natriumoxybat)
Guide med vanliga frågor (pdf) 4.1.2018
Hur du använder xyrem (pdf) 15.8.2014
Patientkort (pdf) 4.1.2018

Yervoy (ipilimumab)
Patientguide (pdf) 24.9.2020
Patientkort (pdf) 24.9.2020

Yescarta (axikabtagenciloleucel)
Patientkort för nödsituationer (pdf) 16.11.2018

Zeposia (ozanimod)
Patient-/vårdgivarguide_Zeposia (pdf) 24.6.2020
Graviditetsspecifikt påminnelsekort (För fertila kvinnor)_Zeposia (pdf) 24.6.2020

Zessly (infliximab)
Patientkort (pdf) 8.11.2019

Zoledronic Acid Accord (zoledronsyra)
Patientens påminnelsekort (pdf) 20.11.2015

Zoledronic Acid Hospira (zoledronsyra)
Patientkort (pdf)
- 4 mg/5 ml koncentrat för infusionsvätska, lösning och 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (pdf) 19.11.2015
- 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (pdf) 19.11.2015

Zoledronic Acid Stada (zoledronsyra)
Påminnelsekort (pdf) 23.6.2016

Zoledronic Acid SUN (zoledronsyra)
Påminnelsekort (pdf) 14.5.2020

Zypadhera (olanzapinpamoat)
Patientkort (pdf) 6.5.2013
Instruktioner för inlämnandet av produktspecifikt riskhanteringsmaterial (pdf) 27.10.2014