Produktspecifikt riskhanteringsmaterial

Produktspecifikt riskhanteringsmaterial

I läkemedlens riskhanteringsplaner ingår ofta tilläggsmaterial för en minimering av riskerna (additional risk minimisation materials, till exempel utbildningsmaterial, instruktioner för läkare och patienter, patientkort, minneslistor osv.).

Den som innehar försäljningstillstånd för ett läkemedel och Fimea avtalar tillsammans om innehållet i och distributionen av detta produktspecifika riskhanteringsmaterial. Innehavaren av försäljningstillståndet har upphovsrätt till materialet och ansvarar för materialets innehåll och distribution.

Anvisningar för upprättande av produktspecifikt riskminimeringsmaterial (pdf)

Abstral (fentanyyli)
Broschyr till patienten och dennes anhöriga (pdf) 17.9.2019

Acitretin Orifarm (asitretiini)
Material för patienten (pdf) 5.11.2018

Aclasta (zoledronsyra)
Patientguide (pdf) 29.8.2018
Påminnelsekort för patienter om osteonekros i käken (pdf) 28.9.2018

Agomelatine Mylan (agomelatin)
Patientkort (pdf) 4.12.2018

Agomelatine Ratiopharm (agomelatin)
Patientguide (pdf) 28.9.2018

Agomelatine STADA (agomelatin)
Patientbroschyr (pdf) 10.5.2019

Aripiprazole Accord (aripiprazol)
Patient/Anhörig Informationsbroschyr (pdf) 21.1.2016

Alunbrig (brigatinib)
Patientkort (pdf) 13.11.2018

Amgevita (adalimumab)
Patientkort (pdf) 11.7.2019
Patientkort för barn (pdf) 11.7.2019

Attentin (deksamfetamin)
Information för föräldrar/vårdnadshavare (pdf) 14.8.2015

Aubagio (teriflunomid)
Patientkort (pdf) 28.2.2019

Bavencio (avelumabi)
Viktig information för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 11.10.2017
Information till patienten (pdf) 11.10.2017

Benepali (etanercept) 9.11.2017
Anvisningar för injektion med pennan (pdf)
Anvisningar för injektion med den förfyllda sprutan (pdf)

Blincyto (blinatumomab)
Utbildningsbroschyr för patienter och vårdgivare (pdf) 21.5.2019
Patientkort (pdf) 21.5.2019

Bondronat (ibandronaatti)
Påminnelsekort (pdf) 14.11.2016

Bosentan Accord (bosentan)
Guide för läkare (pdf) 8.1.2016
Patientkort (pdf) 8.1.2016

Bosentan Actavis (bosentan)
Patientkort (pdf) 6.3.2017

Breakyl (fentanyyli)
Information till patienter (pdf) 3.7.2019

Cablivi (caplacizumab)
Patientkort för nödsituationer 11.6.2019

Caprelsa (vandetanib)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 27.3.2017
Guide för patienter och vårdnadshavarae (pdf) 27.3.2017
Patientkort (pdf) 27.3.2017

CellCept (mykofenolatmofetil)
Vägledning till patienter - Information om riskerna för ofödda barn (pdf) 11.5.2018

Cerdelga (eliglustat)
Riktlinjer för förskrivare (pdf) 15.11.2018
Patientkort (pdf) 15.11.2018

Cimzia (certolizumabpegol)
Patientkort (pdf) 12.5.2017

Cinryze
Patientguide (pdf) 19.7.2018
Patientdagbok (pdf) 19.7.2018

Clozapine Accord (klozapin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 8.12.2017
Patientinformation (pdf) 8.12.2017

Colobreathe (colistimethate)
Bruksanvisning (pdf) 1.2.2017

Cyproteronacetate - ethinylestradiol (CPA+EE)
Information till hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 5.11.2018
Checklista (pdf) 4.6.2018
Patientkort (pdf) 4.6.2018

Darzalex (daratumumab)
Patientkort (pdf) 28.2.2017

Daxas (roflumilast)
Patientkort (pdf) 23.8.2019

Duodopa (levodopa och karbidopa)
Patient pocket guide (pdf) 12.2.2018

Ebetrex (methotrexate)
Patientguide (pdf) 5.6.2016

Elidel (pimekrolimus)
Utbildningsmaterial till läkare (pdf) 7.3.2017

Eliquis (apixaban)
Patientkort (pdf) 20.2.2017

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat)
Förskrivningsverktyg för hälso- och sjukvårdspersonal i EU (pdf) 30.4.2014
Checklista 1 före förskrivning (pdf) 30.4.2014
Checklista 2 för den löpande uppföljningen av behandling (pdf) 30.4.2014

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (produkter innehållande tenofovirdisoproxilfumarat)
Instruktioner till hälso- och sjukvårdspersonal gällande hantering av njurfunktion samt dosjustering (pdf) 27.4.2017
Viktig information om att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion) (pdf) 4.4.2019
Patientens påminnelsekort (pdf) 4.4.2019

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva (produkter innehållande tenofovirdisoproxilfumarat)
Patient guide (pdf) 3.6.2019
Påminnelsekort till patienten (pdf) 3.6.2019

Enbrel (etanercept)
Patientens anteckningsbok (pdf) 12.9.2017
Patientsäkerhetskort (pdf) 12.9.2017

Entyvio (vedolizumab)
Patientkort (pdf) 6.3.2019

Envarsus (takrolimus)
Patientkort (pdf) 24.11.2014

EpiPen/EpiPen Jr. (adrenalin)
Checklista för förskrivning (pdf) 23.11.2018
Autoinjektor bruksanvisning (pdf) 23.11.2018

Erelzi (etanercept)
Patientkort (pdf) 31.1.2018

Erivedge (vismodegib)
Kom ihåg-kort för patienter (pdf) 9.3.2017
Graviditetsförebyggande program (pdf) 9.3.2017
Formulär för verifiering av rådgivning (pdf) 9.3.2017

Exelon (rivastigmin)
Instruktioner för användning och dagbok över medicinering (pdf) 17.9.2019

Exjade (deferasirox)
Patientguide (pdf) 6.9.2019

Eylea (aflibercept)
Patientguide
- för behandling av retinal grenvensocklusion (pdf) 8.12.2017
- för behandling av retinal centralvensocklusion (pdf) 8.12.2017
- för behandling av diabetiskt makulaödem (pdf) 8.12.2017
- för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration (pdf) 8.12.2017
- för behandling av myopisk koroidal neovaskularisering (pdf) 8.12.2017

Fabrazyme (agalsidas beta)
Anvisningar för patienter med Fabrys sjukdom (pdf) 9.7.2018

Forxiga (dapagliflozin)
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal för att minimera risken för diabetesketoacidos (DKA) (pdf) 19.3.2019
Guide för patient och vårdare (pdf) 19.3.2019
Patientkort (pdf) 19.3.2019

Gilenya (fingolimod)
Viktiga saker att komma ihåg för föräldrar/vårdnadshavare (pdf) 26.2.2019
Påminnelsekort för patienter (pdf) 26.2.2019

Hemlibra
Patient-/vårdgivarguide (pdf) 8.4.2019
Patientkort (pdf) 31.5.2018

Hulio (adalimumabi)
Patientkort för vuxna (pdf) 23.5.2019
Patientkort för barn (pdf) 23.5.2019

Humalog (insulin lispro)
Patientinformation (pdf) 18.8.2015

Humira (adalimumab)
Patientkort för vuxna (pdf) 21.3.2019
Patientkort för barn (pdf) 21.3.2019

Hyrimoz (adalimumab)
Patientkort (pdf) 5.11.2018

Ibandronic acid Accord (ibandronsyra)
- Påminnelsekort till patienten om osteonekros i käken i samband med behandling av cancerrelaterade tillstånd med 2 mg och 6 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning (pdf) 15.1.2018
- Påminnelsekort till patienten om ostenekros i käken i samband med behandling av osteoporosrelaterade tillstånd med 3 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (pdf) 15.1.2018

Iclusig (ponatibib)
Viktig säkerhetsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 28.5.2015

Ilaris (kanakinumab)
Patientkort
- För behandling av periodiska febersyndrom (pdf) 28.8.2019
- För behandling av giktartrit (pdf) 28.8.2019
- För behandling av Stills sjukdom inklusive Stills sjukdom hos vuxna (AOSD) och systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) (pdf) 28.8.2019

Imlygic (talimogen laherparepvek)
Information för patienter och närstående (pdf) 19.1.2016
Patientkort (pdf) 19.1.2016

Inflectra (infliximab)
Patientkort (pdf) 22.1.2019

Instanyl (fentanyl)
Patientinformation
- Hur du använder instanyl (pdf) 30.05.2017
- Hur du använder instanyl - Endosbehållare (pdf) 30.05.2017

Intuniv (guanfacin)
Information till förskrivare (pdf) 15.4.2016
Riskminimeringsinformation för vårdspersonal (pdf) 15.4.2016
Checklista 1 innan behandling (pdf) 15.4.2016
Checklista 2 under behandling (pdf) 15.4.2016
Protokoll för löpande övervakning av patienter (pdf) 15.4.2016

Isotretinoin Actavis (isotretinoin)
Huvudutbildningsmaterial EU
- Påminnelsekort för patienten (pdf) 28.9.2018

Isotretinoin - Läkemedel som innehåller isotretinoin (Orifarm, Orion, ratiopharm)
Material för patienten (pdf) 5.11.2018

Jext (adrenalinpenna)
Patientkort (pdf) 1.9.2017

Jinarc (tolvaptan)
Patientbroschyr (pdf) 7.3.2019
Patientkort (pdf) 7.3.2019

Kanuma (sebelipas alfa)
Information för sjukvårdspersonal (pdf) 3.11.2015

Kevzara (sarilumabi)
Patientkort (pdf) 11.12.2017

Keytruda (pembrolizumab)
Patientbrochyr (pdf) 4.7.2018
Patientkort (pdf) 4.7.2018

Kombinerade hormonella preventivmedel (CHCs)
Information (pdf) 15.5.2019
Checklista (pdf) 11.4.2014
Patientkort (pdf) 11.4.2014
Frågor och svar (pdf) 4.12.2014

Kymriah (tisagenlekleucel)
Patientbroschyr för patienter och vårdnadshavare (pdf) 23.10.2018
Patientkort (pdf) 23.10.2018

Lariam (meflokin)
Patientkort (pdf) 25.2.2019

Lemtrada (alemtuzumab)
Guide för vårdpersonal (pdf) 5.3.2018
Checklista för förskrivare (pdf) 5.3.2018
Patientguide (pdf) 5.3.2018
Patientvarningskort (pdf) 5.3.2018

Libtayo (cemiplimab)
Patientguide (pdf) 2.9.2019
Patientvarningskort (pdf) 2.9.2019

Litalgin (metamizolnatrium och pitofenonhydroklorid)
Patientkort (pdf) 7.6.2017

Lixiana (edoxaban)
Patientkort (pdf) 29.8.2019

Lucentis (ranibizumab)
Patientguide för våt makuladegeneration (pdf) 23.3.2017
Patientguide för synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (pdf) 23.3.2017
Patientguide för nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi (pdf) 23.3.2017
Patientguide för nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion (pdf) 23.3.2017

MabThera (rituximab)
Patientbroschyr (pdf) 16.5.2019

Mavenclad (kladribin)
Förskrivningsguide (pdf) 31.10.2017
Patientguide (pdf) 31.10.2017

Mitoxantron Ebewe (mitoxantron)
Riktlinjer för förskrivare (pdf) 24.4.2018

Multaq (dronedaroni)
Vägledning för förskrivare (pdf) 7.6.2017

Mycamine (micafungin)
Checklista för ordination (pdf) 11.9.2015

Mycophenolate mofetil Accord (mykofenolatmofetil)
Patientguide (pdf) 14.5.2018

Mycophenolate mofetil Sandoz (mykofenolatmofetil)
Vägledning till patienter (pdf) 15.3.2019
Vägledande frågeformulär för vårdgivare (pdf) 13.10.2017
Vägledande frågeformulär för patient (pdf) 13.10.2017

Myfenax (mykofenolatmofetil)
Patientguide (pdf) 14.5.2018

Myfortic (mykofenolat)
Patientguide (pdf) 3.12.2018

Neotigason (acitretin)
Förebyggande program mot graviditet och exponering av foster:
- Påminnelsekort för patienten (pdf) 28.9.2018

NeuroBlock (botulintoxin B)
Viktig säkerhetsinformation för läkare (pdf) 7.12.2016
Guide för patient (pdf) 7.12.2016

NorLevo (levonorgestrel)
Fickkort (pdf) 8.10.2014

Olumiant (baricitnib)
Patientkort (pdf) 14.12.2017

Opdivo (nivolumab)
Patientkort (pdf) 24.9.2018

Orudis 2.5% geeli (ketoprofen)
Checklista för förskrivaren (pdf) 20.4.2016
Patientinformation (pdf) 20.4.2016

Pamidronatdinatrium Hospira (pamidronat)
Patientkort (pdf) 25.10.2016

Pamifos (pamidronat)
Påminnelsekort för patienter (pdf) 9.11.2016

PecFent (fentanyl)
Patientinformation (pdf) 27.10.2016

Penthrox (metoxifluran)
Checklista för administrering (pdf) 1.11.2018
Administrationsguide (pdf) 1.11.2018

Pioglitazone Teva Pharma (pioglitazon)
Riktlinjer till förskrivare av läkemedel (pdf) 26.2.2015

Prolia (denosumab 60 mg)
Patientens påminnelsekort (pdf) 9.7.2015

Pronaxen (naproxen)
Guide för apotek om tilläggsrådgivning om ett egenvårdsläkemedel (pdf) 7.5.2019
Patientguide (pdf) 2.9.2019
Anvisningar om användning (pdf) 24.11.2015

Qutenza (kapsaicin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal 7.8.2017 (pdf)

Remicade (infliksimab)
Patientkort (pdf) 17.6.2016

Revlimid (lenalidomid)
Patientbroschyr (pdf) 2.11.2018

Ritemvia (rituximab)
Information för att stödja sjukvårdspersonal i vården av patienter som får behandling med Ritemvia (pdf) 21.11.2017
Utspädning instruktion (pdf) 21.11.2017
Viktig säkerhetsinformation för patienter som får behandling med Ritemvia (pdf) 21.11.2017
Patientkort (pdf) 21.11.2017

Rivastigmin ratiopharm (rivastigmin)
Instruktioner för använding och dagbok över medicinering (pdf) 9.5.2017

Rivastor (rivastigmin)
Instruktioner för använding och dagbok över medicinering (pdf) 14.6.2018

Rixathon (rituximab)
Informationsbroschyr för patienter vid icke-onkologiska indikationer (pdf) 16.8.2018
Patientkort för patienter med icke-onkologiska sjukdomar (pdf) 16.8.2018

RoActemra (tocilitsumab)
Patient broschyr (pdf) 17.1.2019
Patientkort (pdf) 17.1.2019

Simponi (golimumab)
Patientkort (pdf) 14.3.2019

Soliris (eculizumab)
Information för patienter och föräldrar
- Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS) (pdf) 8.3.2019
- Paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) (pdf) 8.3.2019
- Refraktär generaliserad myasthenia gravis (gMG) (pdf) 8.3.2019

SonoVue (svavelhexafluorid)
Utbildningsmaterial (pdf) 20.11.2014

Stayveer (bosentan)
Patientens påminnelsekort (pdf) 5.1.2017

Strensiq (asfotas alfa)
Injektionsguiden för föräldrar och vårdnadshavare (pdf) 29.8.2017
Injektionsguiden för patienter (pdf) 29.8.2017

Suliqua (glargininsuliini ja liksisenatidi)
Viktig förskrivningsinformation (pdf) 9.2.2018
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 9.2.2018
Guide för patienter och/eller anhöriga (pdf) 9.2.2018

Tasigna (nilotinibi)
Patient broschyr (pdf) 18.4.2018

Tecentriq (atezolizumab)
Patientkort (pdf) 12.4.2019

Tenofovir disoproxil Accord (tenofovirdisoproxilfumarat)
Utbildningsbroschyr för pediatriska patienter med HBV (pdf) 5.5.2017
Utbildningsbroschyr för HBV och njurfunktion, inklusive linjal för kreatininclearence (pdf) 5.5.2017
Utbildningsbroschyr för pediatriska patienter med hiv (pdf) 5.5.2017
Njurutbildningsbroschyr för patienter med hiv, inklusive räknesticka för kreatininclearance (pdf) 5.5.2017

Tenofovir disoproxil Mylan (tenofovirdisoproxilfumarat)
Instruktioner till hälso- och sjukvårdspersonal gällande hantering av njurfunktion samt dosjustering (pdf) 27.4.2017

Thalidomide Celgene (thalidomide)
Patientbroschyr (pdf) 27.3.2018

Toctino (alitretinoin)
Påminnelsekort för patienten (pdf) 6.11.2018

Toujeo (insulin glargin)
Information för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 16.5.2019
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 16.5.2019
Guide för patienter och/eller vårdgivare (pdf) 16.5.2019

Tracleer (bosentan)
Patientens påminnelsekort (pdf) 21.5.2017

Tresiba (insulin degludek)
Patient broschyr (pdf) 28.10.2013

Truvada (emtricitabin och tenofovir)
Patient broshyr (pdf) 9.2.2017
Patientens påminnelsekort (pdf) 9.2.2017

Tsoledronihappo Medac (zoledronsyra)
Patientens påminnelsekort (pdf) 26.11.2015

Tsoledronihappo SUN (zoledronsyra)
Information för patienter (pdf) 1.2.2019
Påminnelsekort (pdf) 1.2.2019

Tysabri (natalizumab)
Läkarinformation och behandlingsanvisningar för patienter v.17 (pdf) 14.8.2017
Patientinformationskort för tysabri (pdf) 26.4.2017
Formulär inför påbörjandet av behandling med Tysabri (pdf) 8.7.2016
Formulär inför fortsatt behandling med Tysabri (pdf) 8.7.2016
Formulär inför utsättningen av behandling med Tysabri (pdf) 8.7.2016

Uptravi (selexipag)
Patient broschyr (pdf) 14.11.2016

Valproat (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz)
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 12.11.2018
Årlig riskgranskningsblankett (pdf) 12.11.2018
Patientinformationbroschyr (pdf) 12.11.2018
Patientkort (pdf) (pdf) 12.11.2018

Vfend (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 12.8.2014

Volibris (ambrisentan)
Påminnelseinformation till patienter (pdf) 16.8.2019

Voriconazole Accord (vorikonatsoli)
Information (pdf) 23.9.2016
Patientkort (pdf) 23.9.2016

Voriconazole Orion (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 15.8.2016

Voriconazole Sandoz (vorikonazol)
Checklista för sjukvårdspersonal (pdf) 3.10.2016

VPRIV (velaglukeras alfa)
Utbildningsmaterial för patienter (pdf) 8.7.2016

Xalkori (crizotinib)
Information för patienter (pdf) 12.4.2019
Patientkort (pdf) 12.4.2019

Xeljanz (tofacitinib)
Patientkort (pdf) 3.8.20178

Xgeva (denosumab 120 mg)
Patientens påminnelsekort (pdf) 17.7.2015

Xyrem (natriumoxybat)
Guide med vanliga frågor (pdf) 4.1.2018
Hur du använder xyrem (pdf) 15.8.2014
Patientkort (pdf) 4.1.2018

Yervoy (ipilimumab)
Patientbroschyr (pdf) 11.10.2018
Patientkort (pdf) 11.10.2018

Yescarta (axikabtagenciloleucel)
Patientkort för nödsituationer (pdf) 16.11.2018

Zoledronic Acid Accord (zoledronsyra)
Patientens påminnelsekort (pdf) 20.11.2015

Zoledronic Acid Hospira (zoledronsyra)
Patientkort (pdf)
- 4 mg/5 ml koncentrat för infusionsvätska, lösning och 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (pdf) 19.11.2015
- 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (pdf) 19.11.2015

Zoledronic Acid Stada (zoledronsyra)
Påminnelsekort (pdf) 23.6.2016

Zypadhera (olanzapinpamoat)
Patientkort (pdf) 6.5.2013
Instruktioner för inlämnandet av produktspecifikt riskhanteringsmaterial (pdf) 27.10.2014