Övervakning

Produktspecifikt riskhanteringsmaterial

Produktspecifikt riskhanteringsmaterial (uusi)

I läkemedlens riskhanteringsplaner ingår ofta tilläggsmaterial för en minimering av riskerna (additional risk minimisation materials, till exempel utbildningsmaterial, instruktioner för läkare och patienter, patientkort, minneslistor osv.).

Den som innehar försäljningstillstånd för ett läkemedel och Fimea avtalar tillsammans om innehållet i och distributionen av detta produktspecifika riskhanteringsmaterial. Innehavaren av försäljningstillståndet har upphovsrätt till materialet och ansvarar för materialets innehåll och distribution.

Anvisningar för upprättande av produktspecifikt riskminimeringsmaterial (pdf)

Abstral (fentanyyli)
Broschyr till patienten och dennes anhöriga (pdf) 17.9.2019

Acitretin Orifarm (asitretiini)
Material för patienten (pdf) 5.11.2018

Aclasta (zoledronsyra)
Påminnelsekort för patienter om osteonekros i käken_Aclasta 28.9.2018 (pdf)

Agomelatine Anpharm (agomelatin)
Patientguide_Agomelatine Anpharm (pdf) 1.9.2020

Agomelatine Mylan (agomelatin)
Patientkort (pdf) 4.12.2018

Agomelatine Ratiopharm (agomelatin)
Patientguide (pdf) 28.9.2018

Agomelatine STADA (agomelatin)
Patientbroschyr (pdf) 10.5.2019

Alitretinoin Orifarm (alitretinoin)
Patientkort_Alitretinoin Orifarm 23.11.2020 (pdf)

Aripiprazole Accord (aripiprazol)
Patient/Anhörig Informationsbroschyr (pdf) 21.1.2016

Alunbrig (brigatinib)
Patientkort (pdf) 13.11.2018

Ambrisentan Accord (ambrisentan)
Påminnelseinformation till patienter_Ambrisentan Accord (pdf) 29.9.2020

Amgevita (adalimumab)
Patientkort (pdf) 11.7.2019
Patientkort för barn (pdf) 11.7.2019

Attentin (deksamfetamin)
Information för föräldrar/vårdnadshavare (pdf) 14.8.2015

Aubagio (teriflunomid)
Utbildings- / diskussionsguide för vårdpersonal (pdf) 23.4.2020
Patientkort (pdf) 23.4.2020

Baqsimi (glukagon)
Patient guide_Baqsimi (pdf) 14.2.2020
Patientkort_Baqsimi (pdf) 14.2.2020
Instruktion för övningsenhet_Baqsimi (pdf) 14.2.2020

Bavencio (avelumab)
Patientguide_Bavencio 30.12.2020 (pdf)
Patientkort_Bavencio 30.12.2020 (pdf) 

BCG-medac (Bacillus Calmette Guerin)
Viktig information för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 30.1.2020
Patientkort (pdf) 30.1.2020

Benepali (etanercept)
Patientkort_Benepali 18.5.2021 (pdf)

Beovu (brolucizumab)
Patient guide (pdf) 27.10.2020

Blenrep (belantamab mafodotin)
Patientguide_Blenrep 2.7.2021 (pdf)
Patientkort_Blenrep 2.7.2021 (pdf)
Patientkort till apoteket_Blenrep 2.7.2021 (pdf)

Blincyto (blinatumomab)
Utbildningsbroschyr för patienter och vårdgivare_Blincyto 9.7.2021 (pdf)
Patientkort_Blincyto 9.7.2021 (pdf)

Bondronat (ibandronaatti)
Påminnelsekort (pdf) 14.11.2016

Bosentan Accord (bosentan)
Guide för läkare (pdf) 8.1.2016
Patientkort (pdf) 8.1.2016

Bosentan Actavis (bosentan)
Patientkort (pdf) 6.3.2017

Cablivi (caplacizumab)
Patientkort för nödsituationer 11.6.2019

Caprelsa (vandetanib)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 27.3.2017
Guide för patienter och vårdnadshavarae (pdf) 27.3.2017
Patientkort (pdf) 27.3.2017

CellCept (mykofenolatmofetil)
Vägledning till patienter - Information om riskerna för ofödda barn (pdf) 11.5.2018

Cerdelga (eliglustat)
Riktlinjer för förskrivare (pdf) 15.11.2018
Patientkort (pdf) 15.11.2018

Cimzia (certolizumabpegol)
Patientkort (pdf) 10.11.2020

Cinryze
Patientguide_Cinryze 16.6.2021 (pdf)
Patientdagbok_Cinryze 16.6.2021 (pdf)

Clozapine Accord (klozapin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 8.12.2017
Patientinformation (pdf) 8.12.2017

Colobreathe (colistimethate)
Bruksanvisning (pdf) 1.2.2017

Cyproteronacetate - ethinylestradiol (CPA+EE)
Information till hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 5.11.2018
Checklista (pdf) 4.6.2018
Patientkort (pdf) 4.6.2018

Darzalex (daratumumab)
Patientkort_Darzalex 2.9.2021 (pdf)

Daurismo (glasdegibi)
Patientkort för manliga patienter (pdf) 28.8.2020

Duodopa (levodopa och karbidopa)
Patientguide_Duodopa 1.12.2020 (pdf)

Ebetrex (methotrexate)
Patientguide (pdf) 5.6.2016

Eliquis (apixaban)
Patientkort_Eliquis 11.1.2021 (pdf)

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat)
Förskrivningsverktyg för hälso- och sjukvårdspersonal i EU (pdf) 30.4.2014
Checklista 1 före förskrivning (pdf) 30.4.2014
Checklista 2 för den löpande uppföljningen av behandling (pdf) 30.4.2014

Emerade (adrenalin)
Patient guide_Emerade 16.9.2020 (pdf)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (emtricitabin och tenofovirdisoproxil)
Viktig information om att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion) (pdf) 4.4.2019
Patientens påminnelsekort (pdf) 4.4.2019

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA (emtricitabin och tenofovirdisoproxil)
Broschyr till patienter (pdf) 23.4.2020
Påminnelsekort till patienter (pdf) 23.4.2020

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva (emtricitabin och tenofovirdisoproxil)
Patient guide (pdf) 23.7.2020
Påminnelsekort till patienten (pdf) 23.7.2020

Enbrel (etanercept)
Patientens anteckningsbok (pdf) 29.11.2018
Patientkort (pdf) 29.10.2020

Enhertu (trastuzumab)
Patientkort_Enhertu 30.3.2021 (pdf)

Enspryng (satralizumab)
Patientkort_Enspryng 12.8.2021 (pdf)

Entyvio (vedolizumab)
Patientkort_Entyvio 7.10.2020 (pdf)

Envarsus (takrolimus)
Patientkort (pdf) 24.11.2014

EpiPen/EpiPen Jr. (adrenalin)
Checklista för förskrivning_EpiPen/EpiPen Jr. 2.3.2021 (pdf)
Autoinjektor bruksanvisning_EpiPen/EpiPen Jr. 2.3.2021 (pdf)

Erelzi (etanercept)
Patientkort (pdf) 31.1.2018

Erivedge (vismodegib)
Riktlinje för patientrådgivning_Erivedge 15.12.2020 (pdf)
Patientguide_Erivedge 15.12.2020 (pdf)

Esmya (ulipristalacetat)
Patientkort_Esmya 26.7.2018 (pdf)

Exelon (rivastigmin)
Instruktioner för användning och dagbok över medicinering (pdf) 17.9.2019

Exjade (deferasirox)
Patientguide (pdf) 6.9.2019

Eylea (aflibercept)
Patientguide för behandling av retinal grenvensocklusion_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Patientguide för behandling av retinal centralvensocklusion_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Patientguide för behandling av diabetiskt makulaödem_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Patientguide för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration_Eylea 31.8.2021 (pdf)
Patientguide för behandling av myopisk koroidal neovaskularisering_Eylea 31.8.2021 (pdf)

Fabrazyme (agalsidas beta)
Anvisningar för patienter med Fabrys sjukdom (pdf) 9.7.2018

Fintepla (fenfluramin)
Patientguide_Fintepla 17.8.2021 (pdf)

Forxiga (dapagliflozin)
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal för att minimera risken för diabetesketoacidos (DKA) (pdf) 30.1.2020
Guide för patient och vårdare (pdf) 19.3.2019
Patientkort (pdf) 19.3.2019

Froidir (klozapin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 14.4.2020
Patientinformation (pdf) 14.4.2020

Gencebok (caffeine citrate)
Varningskort_Gencebok 4.2.2021 (pdf)

Gilenya (fingolimod)
Guide för föräldrar/vårdnadshavare_Gilenya 22.4.2021 (pdf)
Patientguide_Gilenya 22.4.2021 (pdf)
Patientkort_Gilenya 22.4.2021 (pdf)

Hemangiol (propranolol)
Instruktion för vårdgivare_Hemangiol (pdf) 11.11.2020

Hemlibra
Patient-/vårdgivarguide (pdf) 8.4.2019
Patientkort (pdf) 31.5.2018

Hulio (adalimumabi)
Patientkort för vuxna (pdf) 23.5.2019
Patientkort för barn (pdf) 23.5.2019

Humalog (insulin lispro)
Patientinformation (pdf) 18.8.2015

Humira (adalimumab)
Patientkort för vuxna_Humira 12.4.2021 (pdf)
Patientkort för barn_Humira 12.4.2021 (pdf)

Hyrimoz (adalimumab)
Patientkort vuxen (pdf) 4.11.2019
Patientkort barn (pdf) 4.11.2019

Ibandronic acid Accord (ibandronsyra)
- Påminnelsekort till patienten om osteonekros i käken i samband med behandling av cancerrelaterade tillstånd med 2 mg och 6 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning (pdf) 15.1.2018
- Påminnelsekort till patienten om ostenekros i käken i samband med behandling av osteoporosrelaterade tillstånd med 3 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (pdf) 15.1.2018

Iclusig (ponatibib)
Viktig säkerhetsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 28.5.2015

Idacio (adalimumab)
Patientkort för vuxna (pdf) 12.12.2019
Patientkort för barn (pdf) 12.12.2019

Ilaris (kanakinumab)
Patientkort
- För behandling av periodiska febersyndrom (pdf) 28.8.2019
- För behandling av giktartrit (pdf) 28.8.2019
- För behandling av Stills sjukdom inklusive Stills sjukdom hos vuxna (AOSD) och systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) (pdf) 28.8.2019

Iluvien (fluosinoloniasetonid)
Patientguide_Iluvien 17.8.2020 (pdf)

Imlygic (talimogen laherparepvek)
Patientguide_Imlygic 16.2.2021 (pdf)
Patientkort_Imlygic 16.2.2021 (pdf)

Imnovid (pomalidomid)
Patientbroschyr (pdf) 25.6.2020
Patientförsäkran, fertila kvinnor (pdf) 25.6.2020
Patientförsäkran, infertila kvinnor (pdf) 25.6.2020
Patientförsäkran, män (pdf) 25.6.2020
Patientkort (pdf) 25.6.2020

Imraldi (adalimumabi)
Patientkort_Imraldi 4.12.2020 (pdf)

Inflectra (infliximab)
Patientkort (pdf) 3.10.2019

Instanyl (fentanyl)
Patientinformation
- Hur du använder instanyl (pdf) 30.05.2017
- Hur du använder instanyl - Endosbehållare (pdf) 30.05.2017

Intuniv (guanfacin)
Information till förskrivare (pdf) 15.4.2016
Riskminimeringsinformation för vårdspersonal (pdf) 15.4.2016
Checklista 1 innan behandling (pdf) 15.4.2016
Checklista 2 under behandling (pdf) 15.4.2016
Protokoll för löpande övervakning av patienter (pdf) 15.4.2016

Isotretinoin Actavis (isotretinoin)
Huvudutbildningsmaterial EU
- Påminnelsekort för patienten (pdf) 28.9.2018

Isotretinoin - Läkemedel som innehåller isotretinoin (Orifarm, Orion, ratiopharm)
Material för patienten (pdf) 5.11.2018

Jemperli (dostarlimab)
Patientkort_Jemperli 24.6.2021 (pdf)

Jext (adrenalinpenna)
Patientkort (pdf) 1.9.2017

Jinarc (tolvaptan)
Patientbroschyr_Jinarc 4.6.2021 (pdf)
Patientkort_Jinarc 4.6.2021 (pdf)

Jyseleca (filgotinib)
Patientkort_Jyseleca 17.11.2020 (pdf)

Kevzara (sarilumabi)
Patientkort (pdf) 11.12.2017

Keytruda (pembrolizumab)
Patientbrochyr (pdf) 4.5.2020
Patientkort (pdf) 4.5.2020

Kineret (anakinra)
Vägledning för hälsö- och sjukvårdspersonal_Kineret (pdf) 3.9.2020
Patientinformation_Kineret (pdf) 3.9.2020

Kombinerade hormonella preventivmedel (CHCs)
Information_Kombinerade hormonella preventivmedel 6.9.2021 (pdf)
Checklista 17.3.2014 (pdf)
Patientkort 17.3.2014 (pdf)
Frågor och svar 4.12.2018 (pdf)

Kymriah (tisagenlekleucel)
Patientbroschyr för patienter och vårdnadshavare_Kymriah (pdf) 2.7.2020
Patientkort_Kymriah (pdf) 2.7.2020

Lariam (meflokin)
Patientkort (pdf) 25.2.2019

Lemtrada (alemtuzumab)
Guide för läkare_Lemtrada 31.12.2020 (pdf)
Checklista för läkare_Lemtrada 31.12.2020 (pdf)
Patientguide_Lemtrada 31.12.2020 (pdf)
Patientkort_Lemtrada 31.12.2020 (pdf)

Libtayo (cemiplimab)
Patientguide_Libtayo 24.11.2020 (pdf)
Patientvarningskort _Libtayo 24.11.2020 (pdf)

Litalgin (metamizolnatrium och pitofenonhydroklorid)
Patientkort_Litalgin 30.6.2021 (pdf)

Lixiana (edoxaban)
Patientkort (pdf) 8.10.2020

LNG-IUS (Jaydess, Kyleena, Mirena) (levonorgestrel)
Guide för läkare_LNG-IUS (Jaydess, Kyleena, Mirena) 18.5.2021 (pdf)

Lucentis (ranibizumab)
Patientguide för våt makuladegeneration (pdf) 23.3.2017
Patientguide för proliferativ diabetesretinopati och/eller synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (pdf) 6.3.2020
Patientguide för nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi (pdf) 23.3.2017
Patientguide för nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion (pdf) 23.3.2017

Lutathera (lutetium(177Lu)oksodotreotid)
Patientguide_Lutathera 13.4.2021 (pdf)

MabThera (rituximab)
Patientbroschyr (pdf) 23.4.2020

Mavenclad (kladribin)
Förskrivningsguide (pdf) 31.10.2017
Patientguide (pdf) 31.10.2017

Mayzent (siponimod)
Guide för patienter och vårdare_Mayzent 27.5.2021 (pdf)
Patientkort_Mayzent 27.5.2021 (pdf)

Mitoxantron Ebewe (mitoxantron)
Riktlinjer för förskrivare (pdf) 24.4.2018

Multaq (dronedaroni)
Läkarens guide_Multaq 18.6.2021 (pdf)

Myastad (mykofenolihappo)
Vägledning till patienter_Myastad (pdf) 23.10.2020

Mycophenolate mofetil Accord (mykofenolatmofetil)
Patientguide (pdf) 14.5.2018

Mycophenolate mofetil Sandoz (mykofenolatmofetil)
Vägledning till patienter (pdf) 15.3.2019
Vägledande frågeformulär för vårdgivare (pdf) 13.10.2017
Vägledande frågeformulär för patient (pdf) 13.10.2017

Myfenax (mykofenolatmofetil)
Patientguide (pdf) 14.5.2018

Myfortic (mykofenolat)
Patientguide (pdf) 3.12.2018

Namuscla (mexiletin)
Handledning för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 3.9.2020
Informationskort för patienter (pdf) 20.5.2020 

Natriumoxibat Reig Jofre (natriumoxibat)
Viktig säkerhetsinformation för läkare/apotekspersonal (pdf) 15.1.2020
Formulär för inledning av behandling (pdf) 15.1.2020
Vanliga frågor som patienter kan ha om säkerheten (pdf) 15.1.2020
Instruktioner för patienter om användning av oral lösning (pdf) 15.1.2020

Neotigason (acitretin)
Förebyggande program mot graviditet och exponering av foster:
- Påminnelsekort för patienten (pdf) 28.9.2018

Nepexto (etanercept)
Patientkort_Nepexto 31.3.2021 (pdf)

Nerlynx (neratinib)
Guide för patient - hantering diarre_Nerlynx 3.7.2020 (pdf)
Behandlingsjournal för patienten_Nerlynx 3.7.2020 (pdf)

NeuroBlock (botulintoxin B)
Viktig säkerhetsinformation för läkare (pdf) 7.12.2016
Guide för patient (pdf) 7.12.2016

NorLevo (levonorgestrel)
Fickkort (pdf) 8.10.2014

Olumiant (baricitnib)
Patientkort (pdf) 29.10.2020

Onpattro (patisiran)
Patientguide_Onpattro 28.1.2021 (pdf)

Opdivo (nivolumab)
Patientkort (pdf) 28.7.2020

Opsumit (macitentan)
Patientkort (pdf) 30.9.2019

Orudis 2.5% geeli (ketoprofen)
Checklista för förskrivaren (pdf) 20.4.2016
Patientinformation (pdf) 20.4.2016

Ozurdex (dexametason)
Patientguide (pdf) 3.11.2014

Palynziq (pegvalias)
Patientguide_(pegvalias) 8.1.2021 (pdf)
Patientkort_(pegvalias) 8.1.2021 (pdf)

Pamidronatdinatrium Hospira (pamidronat)
Patientkort (pdf) 25.10.2016

Pamifos (pamidronat)
Påminnelsekort för patienter (pdf) 9.11.2016

PecFent (fentanyl)
Patientinformation (pdf) 1.11.2019

Penthrox (metoxifluran)
Läkarens guide_Penthrox 10.9.2021 (pdf)
Checklista för administrering_Penthrox 10.9.2021 (pdf)

Pioglitazone Teva Pharma (pioglitazon)
Riktlinjer till förskrivare av läkemedel (pdf) 26.2.2015

Piqray (alpelisib)
Guide för sjukvårdspersonalen_Piqray 15.1.2021 (pdf)

Prolia (denosumab 60 mg)
Patientens påminnelsekort (pdf) 9.7.2015

Qutenza (kapsaicin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal 7.8.2017 (pdf)

Reblozyl (luspatercept)
Patientkort (pdf) 14.7.2020

Remicade (infliksimab)
Patientkort (pdf) 4.11.2019

Remsima (infliximab)
Patientkort_Remsima 16.11.2020 (pdf)

Revlimid (lenalidomid)
Patientbroschyr (pdf) 25.6.2020
Patientkort (pdf) 25.6.2020

Rinvoq (upadasitinib)
Utbildningsbroschyr för vårdpersonal_Rinvoq 25.2.2021 (pdf)
Patientkort (pdf) 17.10.2019

Rivastor (rivastigmin)
Instruktioner för användning och dagbok över medicinering (pdf) 14.6.2018

Rixathon (rituximab)
Informationsbroschyr för patienter vid icke-onkologiska indikationer (pdf) 17.12.2018
Patientkort för patienter med icke-onkologiska sjukdomar (pdf) 16.8.2018

RoActemra (tocilitsumab)
Patient broschyr (pdf) 4.9.2020
Patientkort (pdf) 13.12.2019

Ruconest (conestat alfa)
Patientkort_Ruconest_13.11.2020 (pdf)
Checklista för patient_Ruconest_13.11.2020 (pdf)
Dagbok för patient_Ruconest_13.11.2020 (pdf)

Ruxience (rituximab)
Guide för patienter_Ruxience (pdf) 23.10.2020
Patientkort_Ruxience (pdf) 23.10.2020

Sarclisa (isatuximab)
Broschyr för hälso- och sjukvårdspersonal och blodtransfusionslaboratorier_Sarclisa_17.6.2021 (pdf)
Patientkort_Sarclisa_17.6.2021 (pdf)

Sialanar (glykopyrronium)
Påminnelsekort för vårdgivare (pdf) 27.7.2020

Siklos (hydroxikarbamid)
Behandlingsvägledning för läkare_Siklos 10.9.2021 (pdf)
Behandlingsvägledning för patienter_Siklos 10.9.2021 (pdf)
Doseringsanvisning_Siklos 10.9.2021 (pdf)

Simponi (golimumab)
Patientkort (pdf) 30.10.2019

Sixmo (buprenorfine)
Patientkort_Sixmo 25.1.2021 (pdf)

Soliris (eculizumab)
Viktig säkerhetsinformation för patienter/föräldrar (pdf) 25.10.2019
Patientsäkerhetskort (pdf) 8.3.2019

SonoVue (svavelhexafluorid)
Utbildningsmaterial (pdf) 20.11.2014

Spravato (esketamine)
Patientguide (pdf) 19.8.2020

Stayveer (bosentan)
Viktiga säkerhetspåminnelser för patienter (pdf) 1.12.2019

Strensiq (asfotas alfa)
Självinjektionsguide_Strensiq 30.9.2021 (pdf)
Injektionsguiden för föräldrar/vårdare till spädbarn_Strensiq 30.9.2021 (pdf)

Tecentriq (atezolizumab)
Patientkort_Tecentriq 21.4.2021 (pdf)

Tegsedi (inotersen)
Patientkort_Tegsedi 16.9.2020 (pdf)

Tenofovir disoproxil Accord (tenofovirdisoproxil)
Utbildningsbroschyr för pediatriska patienter med HBV (pdf) 5.5.2017
Utbildningsbroschyr för HBV och njurfunktion, inklusive linjal för kreatininclearence (pdf) 5.5.2017
Utbildningsbroschyr för pediatriska patienter med hiv (pdf) 5.5.2017
Njurutbildningsbroschyr för patienter med hiv, inklusive räknesticka för kreatininclearance (pdf) 5.5.2017

Thalidomide Celgene (thalidomide)
Patientbroschyr_Thalidomide Celgene (pdf) 7.9.2020
Patientkort_Thalidomide Celgene (pdf) 7.9.2020
Formulär för behandlingsstart för fertil kvinna_Thalidomide Celgene (pdf) 7.9.2020

Toctino (alitretinoin)
Påminnelsekort för patienten (pdf) 6.11.2018

Toujeo (insulin glargin)
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 16.5.2019
Guide för patienter och/eller vårdgivare (pdf) 16.5.2019

Tracleer (bosentan)
Viktiga säkerhetspåminnelser för patienter (pdf) 1.12.2019

Treposa (treprostiniili)
Information för läkare_Treposa 14.6.2021 (pdf)
Utbildning för vårdpersonal_Treposa 14.6.2021 (pdf)
Händelse av särskilt intresse - Infektion i blodomloppet vid intravenös användning av Treposa_Treposa 14.6.2021 (pdf)
Frågeformulär för patienter som får intravenös behandling med treprostinil_Treposa 14.6.2021 (pdf)
Patientinformation_Treposa 14.6.2021 (pdf)

Tresiba (insulin degludek)
Patient broschyr (pdf) 28.10.2013

Trexan (methotrexate)
Patientkort (pdf) 14.1.2020

Truxima (rituximab)
Information för att stödja sjukvårdspersonal i vården av patienter (pdf) 29.7.2020
Administrationsinstruktioner (pdf) 1.1.2020
Viktig säkerhetsinformation för patienter (pdf) 29.7.2020
Patientkort (pdf) 1.1.2020

Tsoledronihappo Medac (zoledronsyra)
Patientens påminnelsekort (pdf) 26.11.2015

Tsoledronihappo SUN (zoledronsyra)
Information för patienter (pdf) 1.2.2019
Påminnelsekort (pdf) 1.2.2019

Tysabri (natalizumab)
Patientikort_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Formulär inför påbörjandet av behandling_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Formulär inför fortsatt behandling_Tysabri 31.3.2021 (pdf)
Formulär inför utsättningen av behandling_Tysabri 31.3.2021 (pdf)

Ultomiris (ravulizumab)
Patientguide_Ultomiris 3.7.2020 (pdf)
Föräldraguide_Ultomiris 3.7.2020 (pdf)

Uptravi (selexipag)
Titreringsguide för patienter (pdf) 25.7.2019

Valdoxan (agomelatin)
Patientguide_Valdoxan (pdf) 1.9.2020

Valproat (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz)
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 3.11.2020
Årlig riskgranskningsblankett (pdf) 12.11.2018
Patientinformationbroschyr (pdf) 3.11.2020
Patientkort (pdf) (pdf) 12.11.2018

Valproat Life Medical (natriumvalproat)
Patientinformationsbroschyr (pdf) 17.2.2020

Venclyxto (venetoklax)
Patientkort_Venclyxto 11.8.2021 (pdf)

Ventizolve (naloxon)
Patientkort (pdf) 8.7.2020

Vfend (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 12.8.2014

Volibris (ambrisentan)
Påminnelseinformation till patienter (pdf) 16.8.2019

Voriconazole Accord (vorikonatsoli)
Information (pdf) 23.9.2016
Patientkort (pdf) 23.9.2016

Voriconazole Orion (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 15.8.2016

Voriconazole Fresenius Kabi (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 15.1.2020

Voriconazole Sandoz (vorikonazol)
Checklista för sjukvårdspersonal (pdf) 3.10.2016

VPRIV (velaglukeras alfa)
Utbildningsmaterial för patienter (pdf) 8.7.2016

Waylivra (volanesorsennatrium)
Guide för patienter och vårdare (pdf) 31.3.2020

Xalkori (crizotinib)
Information för patienter (pdf) 12.4.2019
Patientkort (pdf) 12.4.2019

Xarelto (rivaroxaban)
Patientkort (pdf) 9.10.2019

Xeljanz (tofacitinib)
Patientkort (pdf) 16.1.2020

Xgeva (denosumab 120 mg)
Patientens påminnelsekort (pdf) 17.7.2015

Xospata (gilteritinib)
Patientkort (pdf) 8.11.2019

Xyrem (natriumoxybat)
Guide för barnpatienter och deras vårdgivare_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Guide med vanliga frågor för patienter_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Hur du använder xyrem_Xyrem 12.4.2021 (pdf)
Patientkort_Xyrem 12.4.2021 (pdf)

Yervoy (ipilimumab)
Patientguide (pdf) 24.9.2020
Patientkort (pdf) 24.9.2020

Yescarta och Tecartus (axikabtagenciloleucel och autologous anti-CD19-transduced CD3+ cells)
Patientkort_Yescarta och Tecartus 21.5.2021 (pdf)

Yuflyma (adalimumab)
Patientkort till vuxna_Yuflyma 26.8.2021 (pdf)
Patientkort till barn_Yuflyma 26.8.2021 (pdf)

Zessly (infliximab)
Patientkort (pdf) 8.11.2019

Zoledronic Acid Accord (zoledronsyra)
Patientens påminnelsekort (pdf) 20.11.2015

Zoledronic Acid Hospira (zoledronsyra)
Patientkort (pdf)
- 4 mg/5 ml koncentrat för infusionsvätska, lösning och 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (pdf) 19.11.2015
- 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (pdf) 19.11.2015

Zoledronic Acid Stada (zoledronsyra)
Påminnelsekort (pdf) 23.6.2016

Zoledronic Acid SUN (zoledronsyra)
Påminnelsekort (pdf) 14.5.2020

Zypadhera (olanzapinpamoat)
Patientkort (pdf) 6.5.2013
Instruktioner för inlämnandet av produktspecifikt riskhanteringsmaterial (pdf) 27.10.2014