Fimeas anvisningar angående den nationella implementeringen av direktiv 2012/84/EU

Fimeas anvisningar angående den nationella implementeringen av direktiv 2012/84/EU

Allmänt

Bestämmelserna angående säkerhetsövervakning av humanläkemedel har förnyats med anledning av direktivet 2010/84/EU (”läkemedelssäkerhetsövervakningsdirektivet”). Information som gäller de nya regelverken har i första hand samlats på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats på adressen 2010 Pharmacovigilance Legislation. Preciseringar som gäller den nationella implementeringen av bestämmelserna har samlats på denna sida utifrån de frågor som inkommit till Fimea. Sidan uppdateras vid behov.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1235/2010 är till alla delar förpliktande, och den tillämpas som sådan i alla medlemsstater från och med den 2 juli 2012.

Europeiska kommissionen har givit en genomförandeförordning (EU) Nr 520/2012 om den säkerhetsövervakning av läkemedel som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 726/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG. Denna förordning är till alla delar förpliktande, och den tillämpas som sådan i alla medlemsstater från och med den 10 juli 2012.

Den nationella lagstiftningen har i fråga om direktivet om säkerhetsövervakning av humanläkemedel 2010/84/EU uppdaterats genom en ändring av läkemedelslagen 330/2013. Lagen trädde i kraft 1.6.2013. Fimea har utifrån lagen utfärdat uppdaterade föreskrifter om säkerhetsövervakning av läkemedel samt om läkemedelpreparatets bipacksedel och märkning av försäljningsemballage.

Bestämmelserna om säkerhetsövervakning av läkemedel kompletterades i oktober 2012 med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1027/2012 som tillämpas direkt i medlemsländerna från och med den 5 juni 2013 och direktivet 2012/26/EU som trädde i kraft den 28 oktober 2013. Läkemedelslagen har uppdaterats gällande direktivet genom lagändringen 978/2013 som trädde i kraft den 1 januari 2014.

Europeiska läkemedelsmyndigheten och medlemsstaterna har tillsammans berett regelverket för säkerhetsövervakningen av läkemedel (Good Pharmacovigilance Practices, GVP), vilket består av självständigt publicerbara och uppdaterade moduler som grupperats per tema. Regelverket om säkerhetsövervakning av läkemedel som grundar sig på artikel 108a i direktivet 2001/82/EU omfattar säkerhetsövervakningen av läkemedel inom Europeiska unionen och berör innehavare av försäljningstillstånd för läkemedel och läkemedels registreringsinnehavare, Europeiska läkemedelsmyndigheten och behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

GVP-modulerna publiceras på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats. De publicerade GVP-modulerna ersätter motsvarande delar av regelverket i volym 9A i publikationen ”Läkemedelsregler inom Europeiska gemenskapen – Säkerhetsövervakning av läkemedel”.

Periodiska säkerhetsrapporter

Förteckningen som uppdateras med unionens referensdatum (EURD) och kraven på inlämnandet av periodiska säkerhetsrapporter (PSUR) publicerades första gången den 1 oktober 2012 på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats. Förteckningen blev bindande 6 månader efter att den fastställts, dvs. den 1 april 2013. EURD-förteckningen uppdateras varje månad och uppdateringarna träder i kraft 6 månader efter att de publicerats. Innehavare av försäljningstillstånd är skyldiga att följa upp dessa uppdateringar i fråga om de egna läkemedelspreparaten. Beträffande de preparat som inte finns i EURD-förteckningen och för vilka unionen inte har fastställt något referensdatum, ska man separat avtala om PSUR-cykeln och datumet för inlämnandet av en periodisk säkerhetsrapport med Fimeas enhet för läkemedelssäkerhet och läkemedelsinformation.

Utöver dessa principer kan myndigheten begära en säkerhetsrapport när som helst för bedömningen av läkemedelssäkerhetsuppgifterna, varvid en periodisk säkerhetsrapport ska inlämnas omedelbart på myndighetens begäran.

I fråga om de preparat, för vilka DLP-datumet för inlämnandet av en periodisk säkerhetsrapport har infallit under perioden 1.4.2013–31.8.2014 i den EURD-förteckning som publicerades i oktober 2012 och som tillfälligt har strukits ur den uppdaterade förteckningen, iakttas de anvisningar för övergångsperioden som publicerats på CMD(h):s webbplats ”Assessment of Periodic Safety Update Reports for Nationally Authorised Products in 2013/2014 - Cover note” och listan ”List of substances under PSUR Work Sharing scheme and other substances contained in Nationally Authorised Products with DLP synchronised” som publicerats under arbetsfördelningsförfarandet. Innehavare av försäljningstillstånd ska följa upp och iaktta de bedömningsutlåtanden och rekommendationer angående PSUR som publiceras på CMD(h):s webbplats.

Någon periodisk säkerhetsrapport inlämnas inte över generiska preparat som fått försäljningstillstånd på basis av artikel 10(1) eller artikel 10a (Direktiv 2001/83/EC) och det till försäljningstillståndet eller EURD-förteckningen inte har fogats ett villkor som gäller inlämnande av en PSUR eller tidtabellen för inlämnandet av PSUR inte har avvikit från referenspreparatets tidtabell. Om dessa villkor inte uppfylls, inlämnas en periodisk säkerhetsrapport enligt normalfrekvens fram till att unionens referensdatum har fastställts.

Frågor som gäller skyldigheten att inlämna en periodisk säkerhetsrapport kan vid behov skickas per e-post till adressen TURVA@Fimea.fi. Förfrågan ska innehålla följande uppgifter: läkemedelspreparatets namn, verkande ämne, ATC-kod, typ av ansökan (om det är fråga om ett originalläkemedel eller ett generiskt preparat), uppgifterna i EURD-förteckningen (DLP, PSUR-cykel, huruvida PSUR ska inlämnas för ett generiskt preparat och uppgift om att det verkande ämnet inte finns i förteckningen) samt den senaste rapporteringsperioden för den periodiska säkerhetsrapport som senast inlämnats till Fimea.

PSUR ska uppgöras enligt GVP-modul VII i säkerhetsövervakningsanvisningarna för läkemedel.

Fimea kräver inte en ansökan om ändring av PSUR-cykeln, om det verkande ämnet nämns i EURD-förteckningen.

Förnyelse av försäljningstillståndet

  1. Ansökan om förnyelse av försäljningstillstånd ska inlämnas 9 mån. innan försäljningstillståndet upphör. Ansökan om förnyelse av försäljningstillstånd, som har en harmoniserad förnyelsetidpunkt, vidareförmedlas enligt en avtalad och harmoniserad förnyelsetidtabell.
  2. I samband med ansökan om förnyelse av tillstånd inlämnas inte en periodisk säkerhetsrapport, PSUR addendum eller SBR, utan sökanden fogar en översikt (Addendum to the Clinical Overview) till sin ansökan, vilken innehåller de väsentliga uppgifterna för bedömningen av ett läkemedelspreparats risk- och nyttoförhållande. Ansökan om förnyelseav tillstånd och inlämnandet av de periodiska säkerhetsrapporterna har egna tidtabeller och det ankommer på sökanden att samla uppgifterna så att ansökan om förnyelseav tillstånd innehåller relevanta och aktuella uppgifter för bedömningen av risk- och nyttoförhållandet.
  3. I samband med ansökan om förnyelseav tillstånd inlämnas ingen riskhanteringsplan (RMP) för ett preparat, för vars försäljningstillstånd man inte heller tidigare har fogat någon riskhanteringsplan. För dylika preparat inlämnas RMP endast på myndighetens begäran eller om innehavaren av försäljningstillståndet anser det vara motiverat på basis av den nya säkerhetsinformation som fåtts om preparatet. I det senare nämnda fallet ska inlämnande av RMP även förhandlas om på förhand med enheten för läkemedelssäkerhet och läkemedelsinformation.
  4. EMA och CMD(h) har publicerat uppdaterade anvisningar för ansökan om förnyelse av försäljningstillstånd på sina webbplatser.

Biverkningsrapportering

Under övergångsperioden mottar Fimea anmälningar från innehavare av försäljningstillstånd endast vid misstänkta allvarliga biverkningar som förekommit i Finland. Innehavare av försäljningstillstånd ska anmäla sådana elektroniskt och sända in alla uppgifter i anslutning till anmälan till Fimea (Lag om ändring av läkemedelslagen 330/2013 30 e § och 30 f §).

Riskhanteringsplan

Alla nya ansökningar om försäljningstillstånd ska innehålla en riskhanteringsplan (RMP). I anslutning till ansökan om försäljningstillstånd för ett läkemedelspreparat inlämnar den sökande ett RMP-dokument för bedömning, vars omfattning är beroende av preparatets egenskaper (se GVP-modul V i säkerhetsövervakningsanvisningarna för läkemedel, exempel figure V.3). Det finns anvisningar för uppdateringen av ett RMP-dokument i modul V i säkerhetsövervakningsanvisningarna för läkemedel. RMP ska uppgöras i enlighet med det uppdaterade RMP-templatet (Guidance on format of the risk management plan (RMP) in the EU) som publicerats på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

RMP-dokumentet innehåller ett sammandrag av riskhanteringsplanen (Part VI, Summary of activities in the risk management plan by product). Sektion VI.2 Elements for a Public Summary, som ingår i sammandraget, ska inlämnas till Fimea både på finska och svenska.

Översättningarna och den engelskspråkiga versionen som godkänts i samband med ansökan ska inlämnas för publicering inom 60 dagar från att försäljningstillståndet har beviljats. På Fimeas webbplats i sammandragen av Riskhanteringsplanerna ingår anvisningar om rubricering av översättningarna.

Om RMP-dokumentet lämnas in med en ändringsansökan eller om ändringsansökan inverkar på RMP-dokumentets sammandrag, ska översättningarna och den engelskspråkiga versionen lämnas in senast 60 dagar efter att ändringen har godkänts.

För preparat som omfattas av det centraliserade försäljningstillståndsförfarandet publicerar Europeiska läkemedelsmyndigheten på sin webbplats ett sammandrag på engelska av RMP-dokumentet. Översättningen till finska och svenska för dessa preparat ska lämnas in till Fimea inom en månad från att det engelskspråkiga sammandraget har publicerats på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats. Översättningen till finska och svenska ska lämnas enbart om Europeiska läkemedelsmyndigheten har publicerat RMP sammandraget.

Europeiska läkemedelsmyndigheten publicerar ett RMP-sammandrag på engelska om det är fråga om ett nytt försäljningstillstånd (CHMP opinion efter 12/2013) eller RMP-sammandragen för äldre preparat, om stora ändringar har gjorts i RMP:n, exempelvis en ny indikation, begränsning av indikationen, uppdatering av kontraindikationerna, nya viktiga risker eller ändringar i kända risker eller vilken som helst åtgärd för minimering av risken läggs till eller avlägsnas.

Sammandragsdokumenten ska skickas per e-post till adressen turva@fimea.fi.