Lagringsskyldighetsförteckning

Lagringsskyldighetsförteckning

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea bekräftade 3.5.2019 den uppdaterade förteckningen över läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring.

Förteckningen har gjorts upp i enlighet med lagen (979/2008, nedan lagringsskyldighetslagen) och statsrådets förordning (1114/2008, nedan lagringsskyldighetsförordningen) om obligatorisk lagring av läkemedel. Vid upprättandet av förteckningen beaktades också lagen om ändring av 4 § i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel (294/2012) som gavs 15.6.2012 och trädde i kraft 1.7.2012 samt förordningen om ändring av 1 § i förordningen om obligatorisk lagring av läkemedel (308/2012) som gavs 14.6.2012 och trädde i kraft 1.7.2012.

Förteckningen över läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring består av sådana läkemedelspreparat som innehåller läkemedel som fastställts i statsrådets förordning och i vilka ifrågavarande läkemedel har en central medicinsk betydelse. Också hjälpmedel och additiv som används vid tillverkningen av dessa läkemedel omfattas av obligatorisk lagring om den lagringsskyldige lagrar ett läkemedel i stället för läkemedelspreparatet. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan dessutom för enskilda läkemedel och läkemedelspreparat besluta att lagringsskyldigheten inte gäller alla läkemedelsformer.

Lagringsskyldighetsförteckningen är en riktgivande förteckning och den är inte fullständig. Lagringsskyldighetslagen och -förordningen ska iakttas i första hand.

I förteckningen finns sammanlagt 1457 läkemedelspreparat. Den tidigare förteckningen över läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring hade fastställts 31.5.2018. I samband med denna uppdatering har 87 läkemedelspreparat lagts till efter föregående uppdatering. 84 läkemedelspreparat har försvunnit från förteckningen på grund av indraget försäljningstillstånd. Dessa läkemedespreparat har samlats i en separat förteckning.

Den nu uppdaterade förteckningen över läkemedel som omfattas av obligatorisk lagring träder i kraft 1.1.2020 och är i kraft ett kalenderår. Lagringsskyldiga (läkemedelsfabriker, importörer av läkemedelspreparat, hälsovårdens verksamhetsenheter och Institutet för hälsa och välfärd) skall meddela mängderna av de läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet senast 31.12.2019.

Förteckningen över läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring uppdateras nästa gång av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om ett år.

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten 3.5.2019

Gamla filer

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten 31.5.2018

Läs mer Lagringsskyldighetsförteckning

Mer information

Inga sökresultat