Obligatorisk lagring

Obligatorisk lagring

Syftet med lagstiftningen om obligatorisk lagring är att trygga tillgången på läkemedel och möjligheten att använda läkemedel i situationer där den normala tillgången på läkemedel i vårt land försvårats eller är förhindrad på grund av leveransstörningar, en allvarlig kris eller någon annan motsvarande orsak.

Lagen om obligatorisk lagring (979/2008) tillämpas på läkemedelsfabriker, importörer av läkemedelspreparat, verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och Institutet för hälsa och välfärd.

Statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel (1114/2008) definierar de läkemedelssubstanser som den obligatoriska lagringen gäller, ger noggrannare bestämmelser om bl.a. arrangemang för obligatorisk lagring i vissa specialfall, definierar de grunder enligt vilka man i särskilda fall kan befrias från lagringsskyldigheten samt bestämmer om ersättningar och tillsyn. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fastställer vid behov läkemedelsgruppvis de preparat som omfattas av lagringsskyldigheten.

De centrala ansvariga myndigheterna i lagringsskyldighetsärenden är Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet som övervakar verkställandet av skyldigheten samt Försörjningsberedskapscentralen som betalar ersättningar åt läkemedelsfabriker och läkemedelsimportörer för de kostnader som lagringsskyldigheten förorsakar.

På Fimeas webbplats publiceras svar på vanliga frågor gällande lagringsskyldigheten. Frågor och kommentarer kan skickas till adressen: velvoitevarastointi@fimea.fi.

Mer information:

Tillståndsärenden och anmälningar importörer, läkemedelsfabriker och Institutet för hälsa och välfärd:
Julia Lehtinen, överinspektör, tfn 029 522 3288

Importörer i allmänhet:
Johanna Linnolahti, överprovisor, tfn 029 522 3231

Verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården:
Eija Särkkä, överprovisor, tfn 029 522 3240

Frågor med anknytning till läkarvetenskap inom obligatorisk lagring av läkemedel:
Jukka Sallinen, sektionschef, tfn 029 522 3410

E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.