Föreskrifter

Föreskrifter utfärdade av Fimea

2/2018 Ansökan om och upprätthållande av försäljningstillstånd för och registrering av läkemedel

1/2018 God sed för kvalitetssystemen i blodtjänstverksamheten

2/2017 Ansökan om och upprätthållande av försäljningstillstånd för och registrering av läkemedel (21.12.2017 publicerad korrigerad upplaga)

1/2017 Tillstånds och anmälningsförfarande vid obligatorisk lagring av läkemedel

2/2016 Expediering av läkemedel

1/2016 Ytterligare information om organgivaren som registreras vid organdonationsverksamhet och om organdonationsformulär

2/2015 Ändring av föreskrift 6/2013 gällande blodtjänstverksamhet

1/2015 Användningen av en gemensam logo-typ i apotekets webbtjänst

5/2014 Tillverkning av läkemedel som används för avancerad terapi (ATMP) för behandling av en enskild patient

4/2014 Parallellimport av läkemedelspreparat

3/2014 Verksamhet vid vävnadsinrättningar

2/2014 Kvalitets- och säkerhetskrav för organdonations- och transplantationsverksamhet

1/2014 Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept

6/2013 Blodtjänstverksamhet

5/2013 God distributionssed för läkemedel (Kapitel 6.1. har uppdaterats den 3.9.2014)

4/2013 Säkerhetsövervakning av läkemedel

3/2013 Läkemedelspreparatets bipacksedel och märkning av försäljningsemballage

1/2013 Kvalitetskontrollavgift

6/2012 Sjukhusapotekens och läkemedelscentralernas verksamhet

5/2012 God tillverkningssed för läkemedel

2/2012 Kliniska läkemedelprövningar

1/2012 Säkerhetsövervakning av veterinärmedicinska läkemedel

6/2011 Tillverkning av läkemedel på apotek

2/2011 Apotekens webbtjänst

1/2011 Serviceställe för apotek

7/2010 Expediering av medicinska gaser från läkemedelsfabrik och läkemedelspartiaffär

3/2010 Kliniska prövningar av veterinärläkemedel

4/2009 Produktfel (föreskrift och anvisning)