Övervakning

För professionella användare av Farmakopén

För professionella användare av Farmakopén

Tionde upplagan av Europafarmakopén är i kraft från 1.1.2020. Den tionde upplagan av Europafarmakopén har publicerats som en bok samt i elektronisk On line -form.

Den tionde upplagan av Europafarmakopén består av tre band

Första bandet av Farmakopén innehåller allmänna frågor, allmänna texter, allmänna monografier, läkemedelsformer samt följande monografier över läkemedelsberedningar: vacciner för human och veterinär användning, immunserum för human och veterinär användning, radioaktiva läkemedelspreparat, suturtråd för human och veterinär användning samt homeopatiska preparat. Alla monografier för medicinalväxter och läkemedelsberedningar av medicinalväxter ingår också i band I.

Det andra och tredje bandet av Farmakopén innehåller övriga enskilda monografier i alfabetisk ordning.

Supplement

De tillägg och ändringar som ska göras i tionde upplagan av Europafarmakopén publiceras i supplement som utkommer tre gånger om året. Supplementen träder i kraft cirka ett halvt år efter att de publicerats. Tryckt supplementen är inte kumulativa, men de har emellertid ett kumulativt sakregister. Den elektroniska versionen är kumulativt.

Genom sitt beslut har Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fastställt följande supplement till den tionde upplagan av Europafarmakopén:

  • Supplement 10.1 i kraft från 1.4.2020
  • Supplement 10.2 i kraft från 1.7.2020

Anvisningar som underlättar användningen av farmakopén

Anvisningar som underlättar användningen av farmakopén finns tryckta på de första sidorna i band I.

Med tanke på en korrekt tolkning av monografierna och texterna är det viktigt att läsaren läser igenom de allmänna principerna (General Notices). Påminnelse om detta finns i förening med varje uppslag "General Notices apply to all monographs and other texts".

Vid tolkningen av stycken och monografier ska utöver monografin för läkemedlet/slutprodukten även de generella monografierna beaktas, fastän det inte särskilt hänvisas till dem i alla texter. En påminnelse om dem finns i förening med varje uppslag i form av texten "See the information section on general monographs (cover pages)". En förteckning över de allmänna monografierna och anvisningarna för hur de ska tillämpas finns i text "Important Notice - General Monographs".

Ändringar och korrigeringar i textinnehållet har markerats i texter: Tillägg markeras med vertikala streck i marginalen (boken) eller med gröna pilar (elektronisk version). Horisontella streck i marginalen (boken) eller röda saxar (elektronisk version) betyder att en del av texten har strukits.

I början av texterna anges Europafarmakopéns upplaga och supplement, i anslutning till vilken texten uppdaterades förra gången (t.ex. 01/2018: 1061 corrected 10.0). On det i anlutning till versionsnumret antecknats "corrected", träder den uppdaterande texten kraft i slutet av den månad som följer efter publiceringsmånaden.

Den elektroniska versionen överförs i och med den tionde upplagan till en ny On line -plattform. Anvisningar för införandet av den nya elektroniska versionen finns i handboken User manual.

Att beakta - den tionde upplagan

Den tionde upplagan av Europafarmakopén innehåller nästan 3000 monografier och allmänna texter. Jämfört med den föregående upplagan och supplementen till den innehåller den tionde upplagan 5 nya allmänna texter och 13 nya monografier. Därtill har 24 allmänna texter och 109 monografier uppdaterats. Sammanlagt har det gjorts nästan 700 textuppdateringar och korrigeringar i de allmänna texterna och monografierna.

I den tionde upplagan har gjorts några systematiska och redaktionella ändringar för vilka redogörs närmare i innehållsförteckningen. 

Den tionde upplagans inledning, innehållsförteckning över de ändringar som gjorts och kommentarer till de uppdaterade och korrigerade texterna finns i tjänsten Pharmeuropa Online.

Upplaga 10 – läs mera:

Att beakta - Supplement 10.1

I supplementet 10.1 är antalet nya monografier 7. 3 allmänna texter och 41 monografier har uppdaterats. Härutöver namnet av 4 monografier har förändrats. Från Europafarmakopén avlägsnas 2 monografier: Senna pods, Tinnevelly (0208) och Insuline, bovine (1637).

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 10.1.

Supplement 10.1 - läs mera:

Att beakta - Supplement 10.2

I supplementet 10.2 är antalet nya monografier 1 och antalet nya allmänna texter 1. 5 allmänna texter och 46 monografier har uppdaterats. Härutöver namnet av 2 allmänna texter har förändrats. Från Europafarmakopén avlägsnas 2 monografier: 2.6.24. Avian viral vaccines: tests for extraneous agents in seed lots och 2.6.25. Avian live virus vaccines: tests for extraneous agents in batches of finished product.

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 10.2.

Supplement 10.2 - läs mera:

 

Mer information

Mer information

  • Wikberg Tom
    tel. 0295223230