Övervakning

Kliniska läkemedelsprövningar

Kliniska läkemedelsprövningar

En anmälan om en klinisk läkemedelsprövning måste göras till Fimea alltid när de undersöktas integritet berörs vid en utvärdering av läkemedlets effekter och egenskaper. Anmälan måste göras oavsett om prövningsläkemedlet har eller inte har ett försäljningstillstånd.

En anmälan skall inlämnas till Fimea endast för en interventionsprövning. För övriga prövningar behöver ingen anmälan inlämnas. En sådan övrig prövning (icke-interventionsprövning) fyller följande kännetecken: Läkemedlet/läkemedlen förskrivs på sedvanligt sätt i enlighet med de villkor som fastställs i godkännandet för försäljning. Den behandlingsstrategi som skall tillämpas för patienten fastställs inte i förväg genom ett prövningsprotokoll utan följer av vad som är brukligt, och beslutet om förskrivning av läkemedlet skall vara tydligt skilt från beslutet om att ta med patienten i studien. Ingen ytterligare diagnostik eller övervakning får användas för patienterna, och epidemiologiska metoder skall användas för att analysera insamlade uppgifter.

I oklara fall beslutar Fimea om anmälan skall göras om prövningen.

En klinisk läkemedelsprövning anmäls genom att använda anmälningsblanketten som finns på EudraCT-databasens hemsida. Noggrannare instruktioner på Fimeas eller på databasens hemsida.

Fimeas nya föreskrift om Kliniska läkemedelsprövningar 8/2019 träder i kraft den 1 januari 2020, efter vilket allt material i anknytning till kliniska läkemedelsprövningar ska inlämnas elektroniskt till Fimea.

Det har inte gjorts några förändringar i dokumenten som ska inlämnas till Fimea jämfört med tidigare föreskrifter, endast leveranssättet ändras (ytterligare information).

Handläggningsavgift

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut 31.5.2021 (437/2021 STM), behandlingsavgiften av anmälningar i anslutning till kliniska prövningar av läkemedel är 3000 € och behandlingsavgiften av tillstånd är 3300 €. Hanteringen av väsentliga förändringar i de kliniska läkemedelsprövningarna kommer att bli avgiftsbelagd inom Fimea den 1 januari 2020 (hanteringskostnad 900 €).

Efter evalueringen Fimea fakturerar sina kunder utgående från nya ansökningar och väsentliga ändringar om kliniska prövningar som mottagits. Faktureringsuppgifter för nya kunder anmäls med uppdateringsblanketten i Fimeas kundregistret. Vid ansökning om kliniska läkemedelsprövningar ska man ange den part, till vilken fakturan sänds efter att evalueringen har inletts. Mer information fås genom Fimeas webbplats Avgifter eller  talous (a) fimea.fi. Sändningens referensinformation (till exempel referens, inköpsordernummer, projektnummer), som ansökaren vill se i fakturan, måste synas klart i följebrev. 

Fimea kan på begäran bevilja betalningsbefrielse för behandling av anmälan om en klinisk läkemedelsprövning som utan extern finansiering eller med finansiering av ett allmännyttigt samfund utförs av en privat forskare, forskargrupp, universitetsinstitution, universitetssjukhusklinik eller Institutet för hälsa och välfärd. I dessa fall ska prövningsanmälan förses med en fritt formulerad utredning över att prövningen inte får extern finansiering. Avgiftsfria läkemedel som erhållits för prövningen betraktas inte som extern finansiering.

Prövningsresultaten

Sponsorn eller den som ansvarar för prövningen ska inom ett år från det att prövningen har avslutats tillställa Fimea en redogörelse över prövningsresultaten. Om någon av försökspersonerna varit under 18 år och om sponsorn är innehavare av försäljningstillståndet för prövningsläkemedlet ska redogörelsen lämnas inom sex månader. Redogörelsen ska lämnas i form av ett sammandrag, en synopsis eller ett särtryck, eller på något annat motsvarande sätt. En omfattande prövningsrapport som innehåller fullständiga prövningsdata ska lämnas endast på Fimeas begäran.

Rapporten innehållande resultaten skall också föras in i EU:s databas för kliniska prövningar (EU Clinical Trials Register). Sponsorn skall registrera sig i EudraCT som ”results user” (ansvarig att lämna in uppgifterna om resultaten av kliniska prövningar). Resultaten av preliminärt avslutade studier eller studier avslutade före 21.7.2013 och utförda med vuxna patienter kan skickas till EMA-registret som pdf-filer. Tilläggsinformation om omfattningen av resultatens leverans finns här

Mer information för inlämning och offentliggörande av uppgifter om resultaten av kliniska prövningar fås genom EudraCTs webbplats.

VHP (Voluntary Harmonisation Procedure)

VHP (Voluntary Harmonisation Procedure) är en av HMA (Heads of Medicines Agencies) understödd frivillig process för gemensam utvärdering mellan EU-medlemsländerna av multinationella, kliniska läkemedelsprövningar. Syftet med VHP-processen är att komma fram till en harmoniserad bedömning av prövningen, när den preliminära VHP-anmälan behandlas i utvalda medlemsländer innan en nationell prövningsanmälan lämnas. Fimea har sedan 2015 aktivt deltagit i den sameuropeiska processen för harmonisering av kliniska läkemedelsprövningar. Finland kan agera som referensland, dvs. rapporterande eller deltagande medlemsstat.

Den sista dagen för alla VHP-ansökningar (initial, substantial amendment, 2nd round) var 15.10.2021.

Efter VHP-behandlingen omfattas prövningarna av det lagstadgade nationella anmälningsförfarandet, dvs. en prövningsanmälan ska efter den gemensamma utvärderingen ännu lämnas till Fimea på samma sätt som en vanlig, nationell anmälan. I följebrevet till den nationella anmälan ska ingå uppgifter om deltagande i VHP-processen (VHP-nummer) samt sökandes försäkran om att ansökan inte har ändrats efter VHP. I VHP fastställs en behandlingstid för nationellt inlämnade anmälningar om 10 dagar.

Guidance document for sponsors for a Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) for the assessment of multinational Clinical Trial Applications

Ytterligare information:

clinicaltrials (a) fimea.fi

Mer information

Inga sökresultat