Läkemedelsförteckning

Läkemedelsförteckning

Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning (183/2022)

Fimea har den 21.3.2022 fastställt beslutet om läkemedelsförteckningen. Förteckningen träder i kraft den 1.4.2022.

Fimea fastställer minst en gång vart tredje år läkemedelsförteckningen med stöd av 83 § i läkemedelslagen. Läkemedelsförteckningen är en vägledande förteckning över de ämnen som används medicinskt i Finland.

Förteckningen är inte uttömmande. Definitionen av läkemedel grundar sig på 3 § i läkemedelslagen (395/1987) och på direktivet om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel 2001/83/EG.

Läkemedelsförteckningen definierar inte på ett rättsligt bindande sätt om ett preparat är ett läkemedel eller inte. Klassificeringen av ett preparat som läkemedel görs enligt definitionen av läkemedel och tolkningspraxis i EG-domstolen.

Läkemedelsförteckningen är en viktig informationskälla för flera olika aktörer och myndigheter i frågor som gäller import av ämnen och preparat. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har i denna omarbetning eftersträvat en ännu aktuellare och ändamålsenligare läkemedelsförteckning.

Läkemedelsförteckningen är en förteckning över de ämnen som används medicinskt i Finland.

Beslut om läkemedelsförteckning 183/2022 (Beslut av Säkerhets och utveclingscentret för läkedelsområdet om Läkemedelsförteckning)

Fimea har uppdaterat de i bilagorna till förteckningen nämnda ämnena så att de i fråga om designdroger motsvarar de ämnen som är i medicinskt bruk i Finland. Fimea har även avlägsnat en del av de ämnen som ingick i bilaga 1 A till den tidigare läkemedelsförteckningen eller flyttat dem över till andra bilagor.

Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning (183/2022)

Bilaga 1: 2778 läkemedelsämnen

Bilaga 1 A: 92 ämnen, läkemedels analoger och pro-hormoner

Bilaga 2: 398 växtbaserade preparat med medicinsk verkan

1.4.2022

Beslut om läkemedelsförteckning (183/2022)

Mera information:

Förteckning över HCI-läkemedel i pdf-format

Förteckning över läkemedelssubstanser och -preparat, vilka endast får expedieras mot recept

Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen

 

19.5.2023

Mer information

Mer information

  • Pellas Kristiina
    Överprovisor / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö tel. 0295223422
  • Peltomaa Erik
    Specialforskare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta tel. 0295223238