GLP-tillsyn

 

God laboratoriesed, GLP (Good Laboratory Practice) är ett kvalitetssystem som ska iakttas vid icke-kliniska studier som krävs av myndigheterna för registrering eller godkännande av kemikalier, läkemedel, bekämpningsmedel, tillsatser till livsmedel och foder eller kosmetika.

Ansvarig myndighet för GLP-tillsynen i Finland är Fimea som övertog tillsynsuppgifterna efter Valvira den 1 november 2009. Fimea representerar Finland också i EU:s och OECD:s arbetsgrupper i det internationella GLP-samarbetet.

Kontaktuppgifter för GLP-tillsynen:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
PB 55, 00034 Fimea
Tfn växel 029 522 3341
Fax 029 522 33001
E-post enligt principen förnamn.efternamn@fimea.fi

Registratorskontor: kirjaamo@fimea.fi

Läs mer:

GLP-seminar 16.9.2014 ( på engelska)
National GLP Compliance Monitoring Programme (i pdf-format)
GLP-seminar 16.2.2011 (på finska)
OECD Good Laboratory Practice
European Commission Enterprice and Industry/GLP

GLP-laboratorier:

BioSiteHisto, Tammerfors
BIOCAD Biotechnology Company, S:t. Petersburg, Ryssland
Åbo Universitet,  Bioanalytiska laboratoriet
FICAM, Tampere
Försöksdjurscentrum, Åbo universitet, Åbo
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi LUKE, Jockis
Syrinx Bioanalytics Oy, Åbo

Mer information

  • Korhola Paula
    Specialforskare tel. 0295223224
  • Puranen Pirkko
    Överinspektör tel. 0295223244