Övervakning

Övervakning

Fimea utövar tillsyn över läkemedlets hela livscykel från klassificeringen och den prekliniska fasen till detaljdistributionen av läkemedlet, läkemedelssäkerheten hos innehavaren av försäljningstillståndet och tillsynen av marknadsföring av läkemedel.

Övervakning sininen

Fimea övervakar kliniska läkemedelsprövningar på människor

Fimea svarar även för tillsynen av läkemedelsfabriker och partiaffärer, blodtjänstverksamheten och vävnadsinrättningarna samt för myndighetsuppgifter enligt narkotikalagstiftningen och i anslutning till obligatorisk lagring av läkemedel.

I tillsynen över läkemedelsindustrin ingår tillståndsförfaranden och regelbunden inspektionsverksamhet. Normstyrning och rådgivning är en naturlig del av myndighetstillsynen.

Fimeas kontrollaboratorium utför kvalitetskontroll av de läkemedel som finns på marknaden. Laboratoriet deltar också i beredningen och utvecklingen av den europeiska farmakopén.