Fimeas nämnder

Tillsynsnämnden behandlar ärenden som gäller beviljande av tillstånd för industriell tillverkning av läkemedel, tillstånd för partihandel, tillstånd för blodtjänstverksamhet och apotekstillstånd och återkallande av sådana tillstånd samt eventuella disciplinära åtgärder.

Farmakopékommitténs uppgift är att lägga fram förslag och ge utlåtanden i ärenden som gäller farmakopén. Nämnderna och farmakopékommittén tillsätts för tre år i sänder.

Tillsynsnämndens sammansättning

Mandatperiod 7.11.2018 - 6.11.2021

Ordförande
Enhetschef Eeva Leinonen

Vice ordförande
Överprovisor Anna von Bonsdorff-Nikander

Ledamöter och ersättare
Direktör Jussi Holmalahti, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Referendarieråd, enhetschef Maarit Mikkonen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården)
Överläkare Vesa Mustalammi (Specialist Tom Wikberg) 
Rättschef Tuula Sandholm (Konsulterande jurist Risto Salmi)
 

Farmakopékommitténs sammansättning

Mandatperiod 1.3.2016–28.2.2019

Ordförande
Enhetschef Marjo-Riitta Helle

Ledamöter
Senior QA Advisor, Quality Management  Leena From, Orion Abp
Laboratoriechef Tuula Hauta-aho, Universitetets apoteket, Analytisk laboratorium
Avdelningsdirektör Mervi Lankinen, FRK Blodtjänst, Laboratoriotjänster
Universitetslektor Katja Pajula, Östra Finlands universitet, Farmaceutiska institutionen
Specialforskare Jukka Pakkanen
Professor Jari Yli-Kauhaluoma, Helsingfors Universitet, Farmaceutiska fakulteten

Sekreterare
Specialforskare Piia Salo