Om Fimea

Organisation

Organisation pääsivu

Fimea är ett ämbetsverk inom läkemedelsområdet som har tre viktiga roller som fastställs av verkets lagstadgade uppgifter.

1. Ämbetsverk med uppgift att tillhandahålla offentliga tjänster som producerar tjänster för näringslivet

Fimea övervakar med hjälp av systemet för försäljningstillstånd att de humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som finns på läkemedelsmarknaden i Finland uppfyller alla krav på effekt, säkerhet och kvalitet som ställs på dem.

Fimea svarar för ärenden som gäller läkemedelsfabrikernas, läkemedelspartihandlarnas och apotekens verksamhetstillstånd. Genom vår inspektionsverksamhet säkerställer vi ändamålsenlighet, tillgång och användarsäkerhet i tillverkningen och distributionen av de läkemedel som finns på marknaden.

2. Tillsynsverk som idkar handledningsverksamhet

Fimea främjar genom handledning och tillsyn finländska läkemedelsinnovationer och läkemedelsforskning.

3. Utvecklingsämbetsverk

Fimea producerar och förmedlar oberoende och aktuell information om läkemedel och användningen av dem för hälsooch sjukvårdspersonal, läkemedelsanvändare och befolkningen. Vi utvärderar läkemedels
terapeutiska och ekonomiska värde samt koordinerar forskning inom läkemedelsområdet för att stödja de beslut i samhället som rör läkemedel.

Organisation

Fimea har sitt huvudsäte i Kuopio. Fimea har även kontor i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg och Åbo.

Fimeas organisation omfattar tre kärnprocesser: övervakning av aktörerna inom läkemedelsområdet, bedömning av läkemedelspreparat samt bedömning av läkemedelsbehandlingar. Organisationen backas upp av en process för interna tjänster.

Avdelningen tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet delas i fyra enheter: enheten för styrning och utveckling av tillsyn, enheten för kvalitetstillsyn, enheten för tillstånd och inspektioner och enheten för medicintekniska produkter. Avdelningen utvärdering av läkemedelspreparat delas i fem enheter: enheten för regulatoriska processer, klinisk-farmakologiska enheten, farmaceutisk-biologiska enheten, enheten för läkemedelssäkerhet och enheten för veterinärmedicinska läkemedel. Interna tjänster delas i fyra enheter: förvaltningstjänster, ekonomiförvaltning, hantering av informationsresurser och juridiska tjänster.