Innehållspresentatör

Förteckning över apotekens legitima webbtjänsterEnligt 52 b § 3 mom. i läkemedelslagen ska Säkerhets- och utvecklingscentret föra en uppdaterad förteckning över apotekens legitima webbtjänster. På webbsidorna för apotekets webbtjänst ska det...

Biosimilarer

Biosimilarer

Förteckning över försäljningstillstånd och registeringar som har upphört 2019Förteckning över försäljningstillstånd och registreringar som har upphört 8.7.2019
(pdf)...

Beviljade och återkallade försäljningstillstånd 2018Beviljade och återkallade försäljningstillstånd, läkemedelspreparat i parallellimport och registreringar 06/2019 (15.07.2019)


...

Produktspecifikt riskhanteringsmaterial

I läkemedlens riskhanteringsplaner ingår ofta tilläggsmaterial för en minimering av riskerna (additional risk minimisation materials, till exempel utbildningsmaterial, instruktioner för läkare och...

Nya designdroger föremål för tillsynNya designdroger föremål för tillsyn

12.7.2019

I förordningen om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008), vilken preciserar narkotikalagen, läggs...

Ansökbara apotekstillstånd

Elektronisk sökning av apotekstillstånd
Logga in på den elektroniska ärendehanteringen

Obs. I fortsättningen infaller den sista inlämningsdagen för ansökningar om apotekstillstånd på...

Ansökningstiderna gått ut

Ansökningstiderna gått ut

 

 

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 11:e apoteket (skall inrättas) i Esbo ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på Jorv...

Läkemedel och utlandsresor
Läkemedel och utlandsresorTa reda på eventuella begränsningar i mållandet före...

Kontakta oss

Tfn växel: 029 522 3341
fax 029 522 3002

Samtal till Fimeas växel kan bandas för att förbättra kundservicen. Av samtalet bandas endast den del som förs med växeltelefonisten. Bandningar av samtal...

Påminnelse och anvisningar för inlämning av prövningsresultat till EU:s register över kliniska läkemedelsprövningarPåminnelse och anvisningar för inlämning av prövningsresultat till EU:s register över kliniska läkemedelsprövningar

5.7.2019

Uppdragsgivaren eller den person som...

Föreskrifter

Föreskrifter utfärdade av Fimea

6/2019 Insamling av apotekens ekonomiska uppgifter och kvalitetskontrolavgift

5/2019 God tillverkningssed för läkemedel

4/2019 Ansökan om och...

Förteckningar över veterinärmedicinska preparat

Förteckningar över veterinärmedicinska preparat som saknar försäljningstillstånd och över läkemedelssubstanser som kan användas för produktionsdjur på bestämda villkor

Marknaden för...

Vetenskaplig rådgivning

Fimea kan utifrån en skriftlig begäran enligt övervägande från fall till fall komma med vetenskaplig rådgivning i fråga om dokumentation som gäller kvaliteten, effekten och säkerheten hos...